Årsmøtet 16. april 2020

Årsmøtet 2020 ble i år avholdt digitalt. På årsmøtet ble det valgt et nytt styre som nå består av:

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Embla Helle Nerland
 • Erik Rustad Markussen
 • Kristiane Bugge Dugstad
 • Anela Ferati
 • Mathias Gravdehaug
 • Petter Dines Olsen
 • Ida Sollesnes
 • Ida Tønnessen
 • Hanna Aasen
 • Lars Arnesen
 • Marit Aarsland Loe

Selv om vi i år dessverre ikke fikk gjennomført et tilsvarende arrangement for medlemmene våre som i fjor, ser vi frem til nye spennende arrangementer ut over høsten. Mer informasjon om foreningas videre arbeid og arrangementer vil komme på nettsiden. Foreningas medlemmer vil fortsatt motta jevnlige oppdateringer i nyhetsbrevet som sendes ut, og vi anbefaler å følge med på dette etter hvert som samfunnet åpnes for sosiale arrangementer.

Vi ser frem til å fortsette arbeidet med spennende rettspolitiske prosjekter i året som kommer.

Har du spørsmål eller innspill til det nye styret kan du ta kontakt på leder@rpf.no.

Årsmøte i Rettspolitisk forening

Ifølge Rettspolitisk forenings vedtekter, skal det avholdes årsmøte innen 1. mai. På grunn av virusutbruddet har styret vurdert flere løsninger for gjennomføring av årsmøtet, men kommet frem til at årsmøtet i år vil skje ved skriftlig behandling 16. april.

Dokumentene til årsmøtet finner dere nederst. Vi ber om at medlemmene sender merknader, innspill og innsigelser til styret2@rpf.no innen 15. april kl. 12. Styret vil deretter behandle dokumentene med innspill, og vurdere om årsberetning, regnskap og budsjett kan godkjennes på en videokonferanse med styrets medlemmer på årsmøtet 16. april. kl.18:00. Dersom det blir behov for avstemninger vil vi finne en løsning for dette.

Vi beklager at det ikke kan gjennomføres et ordinært årsmøte, men håper foreningas medlemmer finner denne løsningen holdbar.

Det vil dessverre heller ikke bli noe faglig arrangement i forbindelse med årsmøtet. Vi kommer sterkere tilbake når smittefaren er over. Protokollen fra årsmøtet vil bli lagt ut på nettsiden vår.

På sakslista står følgende saker:

1 Årsmelding fra styret

2 Årsmelding fra Rettspolitisk forening Bergen

3 Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss

4 Regnskap 2019

5 Budsjett 2020

6 Fastsetting av kontingent

7 Valg av leder og øvrige styremedlemmer

8 Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

Saksdokumenter finner du her:

1 Årsmelding fra styret

2 Årsmelding fra Rettspolitisk forening Bergen

3 Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss

4.1 Regnskap 2019

4.2 Balanse 2019

4.3 Revisorerklæring

5 Budsjett 2020

6 Styrets innstilling om kontingent

7 Valgkomiteens innstilling

Rettspolitisk kjepphest

Rettspolitisk forening arrangerer Rettspolitisk kjepphest, et arrangement hvor engasjerte jurister og jusstudenter får muligheten til å presentere sin rettspolitiske kampsak. Arrangementet vil finne sted på Skatten i Oslo, onsdag 5. februar.

Innledere:
Arne Fliflet, tidligere Sivilombudsmann
Robina Hussain, advokat – Elden
Anders Løvlie, førsteamanuensis UIO
Brynjar Meling, advokat – Sjødin, Meling & Co
Bente Roli, advokat – Kontoret for fri rettshjelp
Merete Smith, generalsekretær Advokatforeningen
Vebjørn Wold, jurist

Hver deltaker får fem minutter til å presentere sin kjepphest. Deretter åpnes det for korte replikker fra salen, før innleder igjen får muligheten til å komme med en avsluttende duplikk.

Vi håper publikum tar diskusjonen videre!

Gikk du glipp av første utgave av Rettspolitisk kjepphest? Les oppsummering her: https://juridika.no/innsikt/Hva-er-din-rettspolitiske-kjepphest

Ytterligere informasjon om arrangementet og oppdateringer vil bli lagt ut på facebook.

Personvernerklæring for Rettspolitisk forening

Sist oppdatert: 20.01.2019

Rettspolitisk forening (RPF) er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Rettspolitisk forening er behandlingsansvarlig for.

Når samler RPF inn personopplysninger?

 • Dersom du har meldt deg inn i foreningen
 • Dersom du har meldt deg på et arrangement i regi av foreningen som krever påmelding
 • Dersom du har sendt oss en henvendelse, enten på e-post, twitter, linked.in eller facebook
 • Dersom du har søkt på en stilling eller et verv i foreningen eller Kritisk Juss-redaksjonen
 • Dersom du deltar i et høringsarbeid i regi av foreningen, og navnet ditt står på høringssvaret fra foreningen
 • Dersom du sitter i foreningens styre eller i en av undergruppenes styrer

Nærmere om de ulike behandlingene vi foretar oss, formål og behandlingsgrunnlag

 • Dersom du har meldt deg inn i foreningen, er behandlingsgrunnlaget for behandlingen av dine opplysninger i medlemssystemet at vi skal oppfylle en avtale med deg. 
  • Ved innmelding i foreningen ber vi om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og informasjon om du er student og i så fall når du planlegger å fullføre studiet. Vi lagrer informasjon om at du har betalt kontingenten, og når du gjorde dette.
  • Behandlingen skjer på grunnlag av avtale om medlemskap med deg og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet og foreningens arbeid. Formålet er å identifisere medlemmene og gi informasjon om foreningens arbeid. Det relevante behandlingsgrunnlaget i personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
  • Du kan når som helst melde deg ut av foreningen. Dette gjør du ved å sende en e-post til medlem-reg@rpf.no.
  • Vi sender også ut e-post med nyheter om foreningen og om nye utgaver av Kritisk Juss. Dersom du ikke ønsker å motta e-poster fra foreningen kan du gi beskjed om det på e-post til medlem-reg@rpf.no.
 • Rettspolitisk forening arrangerer hvert år Høstseminaret. Av og til arrangerer vi også andre arrangementer som krever påmelding. Dersom du har meldt deg på et arrangement som krever påmelding, for eksempel foreningens årlige høstseminar, er behandlingsgrunnlaget en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
  • Formålet er å administrere din påmelding og arrangementet.
  • Den berettigede interessen er å avholde arrangementer på en god måte. 
  • Opplysningene vil slettes når arrangementet er avholdt.
  • Ved gjennomføring av Høstseminaret vil vi dele dine personopplysninger med hotellet der arrangementet gjennomføres. Behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav b, for å gjennomføre avtalen med deg om deltakelse på seminaret.
 • Dersom du har sendt oss en henvendelse, enten på e-post, twitter, linked.in eller facebook, vil vi besvare denne. I disse tilfellene behandlingsgrunnlaget en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den berettigete interessen er å besvare din henvendelse på best mulig måte.
 • Dersom du har søkt på en stilling eller et verv i foreningen eller Kritisk Juss-redaksjonen, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, for eksempel søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan vi ha behov for å gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med referansene du oppgir. 
  • Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på søkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen eller vervet og laste opp dokumenter anser vi at søkeren ber oss om å vurdere innsendt dokumentasjon med sikte på å inngå en arbeidsavtale eller en avtale om å holde et verv. 
 • Dersom du deltar i et høringsarbeid i regi av foreningen, og navnet ditt står på høringssvaret fra foreningen, vil vi publisere høringssvaret på våre nettsider og sende dette inn til relevant myndighet. Behandlingsgrunnlaget er en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den berettigete interessen er å levere et høringssvar, som er nedfelt i foreningens vedtekter, og vise omverdenen hvem som har skrevet høringssvaret på vegne av foreningen. Dersom du bidrar til å skrive et høringssvar for foreningen, men ikke ønsker at navnet ditt skal stå på høringssvaret, kan du gi beskjed om det til den personen i styret som er ansvarlig for den konkrete høringen.
 • Dersom du sitter i foreningens styre eller i en av undergruppenes styrer, vil vi lagre navnet ditt og kontaktinformasjon i tre år.  Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den berettigede interessen er å ha oversikt over hvem som tidligere har innehatt styreverv i foreningen, slik at vi senere kan kontakte støttespillere. Det vil også være viktig av historiske årsaker å vite hvem som har sittet i styrene og bestemt over foreningens aktiviteter tidligere år.

Cookies:

 • Dersom du besøker vår blogg, kritisk-jussbloggen. På denne siden brukes det cookies. Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookiesene brukes for at ulike tjenester på nettsiden skal fungere.

Databehandler med databehandleravtale

Zubarus driver vårt medlemssystem. Det innebærer at Zubarus er databehandler, men Rettspolitisk forening er fremdeles behandlingsansvarlig for behandlingen som skjer i medlemssystemet. Vi har inngått databehandleravtale med Zubarus.

Har du spørsmål til vår behandling av personopplysningene dine?

Du kan kontakte oss for å utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til

styret2@rpf.no

Eller

Rettspolitisk forening
Postboks 6907 St. Olavs palss
0130 Oslo

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold og senest innen en måned.

Rettigheter du har som du kan utøve overfor oss:

 • Innsyn i egne opplysninger
 • Korrigering av personopplysninger
 • Sletting av personopplysninger
 • Begrensning av behandling av dine personopplysninger
 • Protest mot at vi behandler dine personopplysninger
 • Dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling. Si gjerne i fra til oss først, slik at vi få mulighet til å rette opp i behandlingen. Riktig klagemyndighet er Datatilsynet. Her finner du Datatilsynets kontaktinformasjon. 

Vær varsom? Mediedekning av straffesaker – Høstseminaret 2019

65467534_2393411597384651_8076674730133815296_nVær varsom? Et seminar om mediedekning av straffesaker

Uskyldspresumsjonen, det at noen er uskyldig inntil det motsatte er bevist, er kanskje den viktigste rettssikkerhetsgarantien i straffesakskjeden. Samtidig behandles straffesaker ⎼ pågående, tidligere og mulige ⎼ i media. Dermed har alle muligheten til å gjøre seg opp en mening om det som foregår, og om hvem som er skyldig og uskyldig. Med nye medier, som blogger og podcaster, kan hvem som helst kringkaste sitt syn, uten å ta hensyn til tradisjonelle mediers (etiske) regelverk. Det får oss til å stille spørsmålet: skaper vi mer åpenhet rundt rettsprosessene, eller er vi på vei tilbake til en tid der folkemengden dømmer?

Rettspolitisk Forening (RPF) inviterer til årets høstseminar, som tar opp forholdet mellom medier og strafferetten. Vi får blant annet høre om hvordan ulike aktører i straffesakskjeden, som påtalemyndigheten og forsvarere, forholder seg til mediene, og om hvilket ansvar mediene har ved omtale av straffesaker. Vi skal også dukke ned i sjangeren true crime. Hvordan påvirker underholdning basert på ekte straffesaker offentligheten og samfunnets syn på strafferetten og straff som virkemiddel? Hvorfor er det viktig at straffesaker debatteres utenfor rettssalen? Og hvilke etiske problemstillinger oppstår når man fremstiller straffesaker som underholdning?

Mer informasjon om programmet følger. Så langt er følgende navn bekreftet:
Advokat John Christian Elden
Leder for Gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren
Reidun Kjelling Nybø fra Norsk Redaktørforening
Jusprofessor Hans Petter Graver
Journalist og true crime-skaper Øystein Milli
Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith
Lars Erik Alfheim fra Oslo Statsadvokatembete
Journalist i VG Ådne Husby Sandnes
Advokat Jon Wessel-Aas

Seminaret avholdes på Bardøla høyfjellshotell som ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

Priser:
Fullpensjon fra kr. 1990. Studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene. Se fortløpende oppdateringer på www.rpf.no for mer informasjon.

Påmelding via påmeldingsskjema: https://forms.gle/hPA3ohDZ38MfkUN19

Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted, eventuelle allergier, hvordan du vil bo og eventuelt hvem du skal dele rom med. Dersom du allerede vet når og hvordan du ankommer og reiser bes det også opplyst.

Vi sees på seminar!

Årsmøtet 2019 og foredrag om abort

Årsmøtet i Rpf ble tradisjonen tro gjennomført med et spennende faglig foredrag i forkant. Temaet var regjeringens forslag til endringer i abortloven, som foreninga nylig har levert en høringsuttalelse om.

Styrets egen Hanne Hareide Skårberg startet kvelden på Frokostkjelleren med en kort innledning om regjeringas endringsforslag til abortloven. Innledningen ble holdt i «pecha kucha»-format, og ble vel gjennomført på de tilmålte 20 sekunder x 20 bilder.

Deretter holdt gynekolog og professor i samfunnsmedisin og global helse, Johanne Sundby, et interessant foredrag om abort. Som lege i både Norge og utenlands, og som tidligere abortnemdsmedlem, hadde Sundby en erfaringsbasert tilnærming til temaet.

I et juridisk perspektiv er abortlovene i verden ganske interessante, mente Sundby, fordi det sjeldent er så stort skille mellom liv og lære som når det gjelder dette temaet. Abort har alltid og vil alltid finnes, uavhengig av hvordan det reguleres. Forskjellen i hvordan det reguleres er imidlertid symptomatisk på hvordan det enkelte samfunn utøver kontroll og fordeler skam over kvinner. Sundby er motstander av abortnemndene slik de fungerer i dag, og mener nemdene bidrar til at kvinnene må stakkarsliggjøre seg selv. I stedet burde man møte kvinnene med informasjon og dialog. Videre gjorde hun det ganske klart at det ikke er så enkelt som at «klarer du å bære fram ett barn, så klarer du to». Tvilling- og flerlingesvangerskap(/fødsler) er langt fra risikofritt, noe som hittil har vært nokså underkommunisert i denne debatten.

RPF takker Sundby for et lærerikt foredrag!

Etter innledningene ble årsmøtet gjennomført, og det ble valgt flere nye styremedlemmer. Årets styre består av:

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Hanne Hareide Skårberg
 • Embla Helle Nerland
 • Ingrid Lie
 • Rita Paramalingam
 • Anette Holtane Bergland
 • Erik Rustad Markussen
 • Hannah Kvamsdal
 • Kari Malene Jørgensen
 • Kristiane Bugge Dugstad
 • Veronica Wiese
 • Anela Ferati

RPF ser frem til å drive med masse spennenende rettspolitisk arbeid i året som kommer!

Har du spørsmål eller innspill til det nye styret kan du ta kontakt på leder@rpf.no.

Årsmøte i Rettspolitisk forening 9. april 2019

Innkallingen finner du her.

Kl. 17:00: Diskusjon om regjeringens forslag til endringer i abortloven

Kl. 18.00: Møtestart og pizza

Frokostkjelleren, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47.

 På sakslista står følgende saker:

 1. Årsmelding fra styret
 2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
 3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
 4. Regnskap 2018
 5. Budsjett for 2019
 6. Fastsetting av kontingent
 7. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
 8. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg! Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Saksdokumenter finner du her:

 1. Årsmelding fra styret
 2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
 3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
 4. Regnskap for foreninga 2018
 5. Regnskap for Kritisk Juss 2018
 6. Budsjett for 2019
 7. Revisorerklæring

Følg med på Facebook for mer informasjon.

Høstseminaret 2018: vellykket om økonomisk ulikhet

Helgen for to uker siden gjennomførte Rettspolitisk Forening sitt årlige Høstseminar. Temaet for året seminar var økonomisk ulikhet med tittelen «Frihet, ulikhet og utenforskap», og fant sted på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo som tidligere år.

Fredagen kickstartet vi helgen med å se helgens tema i ett litt selvransakende perspektiv. Professor Marianne Nordli Hansen fra UiO holdt en presentasjon om ulikhet blant jurister, hvor hun presenterte sine funn om hva sosial bakgrunn har å si for rekruttering og resultater i juriststanden. Kvelden ble avsluttet med en morsom ulikhets-quiz, hvor en bred variasjon av kunnskaper viste seg nyttig!

Lørdagen startet helgens faglige program. I den første bolken var tema ulike årsaker til ulikhet i dag. Rolf Aaberge fra SSB, Mona Sandbæk fra OsloMet, professor i samfunnsøkonomi fra UiO Kalle Moene, og Marianne Norli Hansen holdt interessante innlegg. Av det som kom fram kan nevnes at det særlig er formuesinntekten i Norge som stor og voksende. Forskjellene forsterkes av arve- og formuesreguleringen som sementerer forskjellene over generasjoner. Mens utdanningsnivået har en innvirkning på utjevning av inntektsforskjellene, har det derimot mindre å si for utjevning av formuesulikheten. Et annet debattert tema var barnetrygden, og hvilken betydning det har om man har universelle eller spesielle ytelser. Deretter diskuterte Axel Fjeldavli, rådgiver i Agenda, og Jan Erik Grindheim, rådgiver i Civita, bolkens tema i et mer normativt perspektiv.

I seminarets neste bolk fokuserte vi på ulike løsninger på økende ulikhet, som også fortsatte som tema på søndag. Gerd Liv Valla holdt et innlegg om 6-timers dagen. Kalle Moene snakket om borgerlønn og Andreas Økland fra Dagbladet diskuterte betydningen av ulike skatte- og avgiftløsninger. Seminaret ble avsluttet med debatt med alle innledere og interessante spørsmål fra et engasjert publikum.

Rettspolitisk forening takker alle deltakere og bidragsytere for et vellykket Høstseminar, og gleder oss allerede til neste år!

Årsmøte i Rettspolitisk forening ble gjennomført 19. april 2018

I forkant av møtet hadde vi invitert fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet til å snakke om temaet personvern. Han holdt et interessant og tankevekkende innlegg om blant annet hva slags informasjon vi deler når vi samtykker til bruk av diverse sosiale medier, og om hva vi kan vente oss av EUs nye personvernregler.

På årsmøtet ble det valgt et nytt styre. Årets styre består av:

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Ingrid Lie
 • Embla Helle Nerland (nestleder)
 • Grethe kristine Olsen
 • Ingrid Adele Selvik
 • Elsa Skjong
 • Siri Rudå
 • Marie Natland Wabakken
 • Kristin Seehusen
 • Yngve Andersen
 • Karin Maria Svanå
 • Hanne Skårberg

Vi ser frem til å drive med masse spennenende rettspolitisk arbeid i året som kommer!

Har du spørsmål eller innspill til det nye styret kan du ta kontakt på leder@rpf.no