23. januar: Rettspolitisk kjepphest 

Foreningen inviterer til årets første runde med Rettspolitisk kjepphest, hvor et knippe engasjerte jurister, advokater, jusstudenter og andre interesserte får muligheten til å presentere sine rettspolitiske kampsaker.

Arrangementet foregår tirsdag 23. januar klokken 18:00Ingensteds – Brenneriveien 9 (Grünerløkka).

Innlederne denne gang er:

 • Cecilie Hellestveit, spesialrådgiver i NIM
 • Petrine Iversen, daglig leder i JURK 
 • Mette Yvonne Larsen, advokat og leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen
 • Kai Spurkland, politiadvokat i Oslo politidistrikt og forsker ved Politihøgskolen
 • Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant (V)
 • Ermal Veliqi, jusstudent og styremedlem i Rettspolitisk forening
 • Josef Younes, advokat og tilsluttet Forsvar folkeretten
 • Vjosa Maxhuni, juridisk utreder i Oslo tingrett

Hver deltaker får fem minutter til å presentere sin kjepphest. Deretter åpnes det for korte replikker fra salen, før innleder igjen får muligheten til å komme med en avsluttende duplikk.

Vi håper publikum tar diskusjonen videre!

Se også arrangementets facebookside her.

Vi gleder oss masse – vel møtt!

Oppdatering: Desember 2023

Her kommer en oversiktlig oppdatering og oppsummering av noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av desember.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening (Rpf) leverer høringsuttalelser til lovforslag fra regjeringen. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til svakerestilte grupper.

Nedenfor kan du lese avgitte høringsuttalelser i desember.

Høring – forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Høring om endring i arbeidsmiljøloven – forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr

 • VI HAR VÆRT PÅ STORTINGET FOR Å FEIRE NY RETTSHJELPSLOV – HISTORISKE LOVENDRINGER

Rettspolitisk forening er en del av Rettshjelpsalliansen, som har kommet med flere innspill til både Justis- og beredskapsdepartementet og justiskomiteen i forbindelse med lovendringer i rettshjelploven.

I desember var det mye spennende som skjedde på Stortinget rundt ny rettshjelpslov, som vi deltok på:

– 7. desember var vi på Stortinget, hvor innstillingen fra justiskomiteen om endringene i rettshjelploven (Innst. 91 L (2023-2024)) ble redegjort for og diskutert i stortingssalen. Det var gøy å høre velkjente argumenter som Rettspolitisk forening og Rettshjelpalliansen generelt har brukt i sin lobbyvirksomhet.

– 12. desember var vi igjen på Stortinget sammen med Rettshjelpsalliansen. Den dagen ble de foreslåtte lovendringene formelt vedtatt – enstemmig! Det ble en feiring av de vedtatte lovendringene sammen med bl.a. justiskomiteen. Det er gledelig å se at vårt arbeid sammen med Rettshjelpsalliansen har hatt en reell påvirkningskraft på dette viktige lovarbeidet. Vi setter pris på at politikerne har lyttet til våre synspunkter og at de tar rettshjelpsutfordringene på alvor.

De vedtatte lovendringene er historiske, da lovforslaget bl.a. innfører en ny modell for økonomisk behovsprøving for rettshjelp. Dette er første oppfølging av NOU 2020:5, som er et viktig skritt i retning av å gi borgerne likhet for loven. Du kan lese mer om de historiske lovendringene og samarbeidet på Advokatbladet – se her.

Les også mer om lovendringene på Stortinget.no og se kort om de viktigste innspillene fra Rettshjelpsalliansen.

Vi ser frem til den videre oppfølgingen av NOU 2020:5.

 • «STRAFFERETTSTORSDAG»

14. desember arrangerte Rettspolitisk forening «Strafferettstorsdag» i Gatejuristenes lokaler. Vi fikk presentert artiklene fra årets tredje utgave av Kritisk Juss, som alle har et strafferettslig tema. Vi takker alle bidragsyterne og de som møtte. Det var spennende og engasjerende innlegg med faglig påfyll.

Alle artiklene er tilgjengelig og anbefales å lese – se under:

Martin Mindestrømmen (stipendiat UiB): «Kan den øvre strafferamma for narkotikabrotsverk forsvarast?»
Åse Johnsen (førsteamanuensis UiB): «Samspillet mellom juridiske aktører og tolker i norske rettssaler»
Hilde Dahl (seniorforsker i St.Olavs, med prosjekttilknytning ved IPH, NTNU): «Ser vi en økning i antallet utilregnelige drapspersoner?»

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra desember:

– Saksbehandlingstid i UDI: En sårbar ventetid for mange

Hedda Stephansen Brun og Ingeborg Olsen Sundsbø i JURK har skrevet om saksbehandlinstiden i UDI, som nylig har fått kritikk av Sivilombudet. De skriver om hvordan den lange ventetiden preger de sårbare personene som rammes.

– Hull i samfunnets siste sikkerhetsnett

Styremedlem Cathrine Reinskau har skrevet om NAVs manglende individuelle vurderinger i saker om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Samfunnets siste økonomiske sikkerhetsnett er spesielt viktig nå under den dyrtiden vi er i.

– En utvidet lønnsgarantiordning for et utvidet arbeidstakervern

Anne Marie Torbjørnsdal i Jussbuss har skrevet om effekten av kriminaliseringen av lønnstyveri og behovet for å imøtegå de fortsatt gjeldende utfordringene for utsatte arbeidstakere. En utvidet lønnsgarantiordning er en mulig løsning.

– En jul med bismak for advokatbransjen

I årets siste innlegg på bloggen før jul skrev leder Elisa Bogaard Vangen og styremedlem Ermal Veliqi om den manglende økningen i rettshjelpssatsen. «Det innebærer enda et år der de advokatene som fortjener mest, atter en gang har krav på minst».

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

 • RETTSPOLITISK FORENING TAKKER FOR ET BRA ÅR

Avslutningsvis ønsker vi å benytte årets siste oppdatering til å takke alle som har bidratt, støttet vårt arbeid og stilt opp for foreningen gjennom 2023. Vi setter stor pris på alle våre medlemmer, bidragsytere og samarbeid!

Vi i styret ser veldig frem til å fortsette vårt arbeid i 2024 – et spesielt år for foreningen, da vi feirer vårt 50-årsjubileum! Det kommende året vil være fylt med mange spennende rettspolitiske prosjekter, så det er bare å glede seg til nok et bra rettspolitisk år. Vi håper at så mange som mulig vil følge med, støtte oss videre og at vi ses i 2024.

Vi ønsker dere alle et godt nytt år!

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for januar komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Oppdatering: Oktober og november 2023

Her kommer en oversiktlig oppdatering og oppsummering av noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av oktober og november.

 • Rettspolitisk kjepphest

Tirsdag 3. oktober arrangerte Rettspolitisk forening «Rettspolitisk kjepphest» på Deichmann Grünerløkka – det var fullt hus og god stemning! Vi takker både deltakerne og publikum for å ha bidratt til et vellykket arrangement. Vi gleder oss til neste «Rettspolitisk kjepphest» 23. januar 2024, så hold av datoen og følg med på nettsiden – vi vil komme med mer informasjon når det nærmer seg.

 • Rettspolitisk høstseminar vel overstått

Fra fredag 20. oktober til søndag 22. oktober ble Rettspolitisk forening sitt årlige rettspolitiske høstseminar avholdt på dr. Holms på Geilo. Årets tema var ulikhet for loven. Rettspolitisk forening takker alle bidragsyterne for spennende og engasjerende innlegg, samt alle de som deltok. Vi håper å se alle sammen igjen til neste år!

Husk at du kan være med å arrangere høstseminaret neste år, da dette er en ekstern komité.

 • Sivilsamfunnets rettsstatsmelding har blitt lansert og overlevert

Tirsdag 24. oktober overleverte leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas på vegne av en rekke organisasjoner årets rettsstatsmelding til 1. visepresident i Stortinget, Svein Harberg.

Rettsstatsmeldingen er et dugnadarbeid fra en lang rekke sivile organisasjoner som opplever hvordan den norske rettsstaten virker i hverdagen. Rettspolitisk forening har vært en av disse, som har bidratt og kommet med innspill til meldingen.

Les hele rettsstatsmeldingen her.

 • Rettspolitisk forening deltok på muntlig høring av statsbudsjettet

Rettspolitisk forening deltok 25. oktober på den muntlige høringen av statsbudsjettet for 2024 (Prop. 1 S (2023-2024)). Det var flere av forslagene foreningen ønsket å kommentere.

På generelt grunnlag var foreningen bekymret for at det foreslåtte statsbudsjettet ikke i tilstrekkelig grad tok stilling til sårbare grupper sin rettsstilling. Det blant annet fordi det ikke var gitt store nok bevilgninger for å avhjelpe eksisterende problemer i Kriminalomsorgen. Det var heller ikke gitt store nok bevilgninger for å sikre en bærekraftig rettshjelpssats, og kutt i bevilgningene til de spesielle rettshjelptiltakene.

 • RETTSPOLITISK FORENING HAR KOMMET MED INNSPILL TIL HUSLEIELOVUTVALGET

Rettspolitisk forening sendte inn innspill til Husleielovutvalgets første delutredning i oktober. Foreningen ønsker overordnet at ny husleielov i større grad skal vektlegge leieboers vedvarende borett over utleiers omsetningsmuligheter hva gjelder utformingen av kontraktslengde- og
oppsigelsesreglene. Vi kom derfor med flere innspill – se her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra oktober og november:

Ugyldighetsreglene i avtaleloven må oppdateres 

Marte Møllersen og Zara Hussain i JURK har skrevet om avtalelovens § 28 om grov tvang og behov for modernisering av bestemmelsen. De mener ugyldighetsreglene i avtaleloven er utdaterte og må endres.

Hvor ble det av de menneskelige hensynene, Kriminalomsorgen?

Styremedlem Marte Lindholm har skrevet om straffavbud og Kriminalomsorgens strenge praktisering av «særlig tungtveiende hensyn» i vurderingen.

På tide å avvikle «som det er»-forbeholdet i husleieforhold

Emilie Tangerud i Jussformidlingen har skrevet om behovet for å fjerne «som det er»-forbeholdet i husleieloven.

Den korte veien fra hardbarket kriminell til god nabo

Medarbeider i Jussbuss, Ida Helland Iversen, har skrevet om førstelinjetjenesteutredningen og forslaget om en advokatordning i fengsel.

NAV-systemet fratar kvinner retten til trygdeytelser

Saksbehandlere i JURK – Juridisk rådgivning for kvinner har skrevet om hvordan kombinasjonen av lite forskning på kvinnehelse og ulovlige høye krav fra NAV på dokumentasjon av sykdommer, gjør at kvinner mister retten til trygdeytelser.

HTU på vei mot isfjellet

Styremedlem Ermal Veliqi har skrevet om vårt syn på forslaget om å øke sakskompetansen for saksleder i saker for Husleietvistutvalget (HTU).

Spytthette – HMS-tiltak eller tvangsmiddel

Leder av Rettspolitisk forening, Elisa Bogaard Vangen, har skrevet om bruken av spytthette. Hun skriver at «spytthette som tvangsmiddel bør avskaffes. I det minste må det gjennomføres en bred, helsefaglig utredning der også den psykiske belastningen ved bruk av spytthette kartlegges».

Vilkårene for fri rettshjelp må ta utgangspunkt i den reelle betalingsevne

Ingrid Johanne Riisøen Flaa i Jussbuss har skrevet om tilgang til behovsprøvd rettshjelp i et stadig mer lovregulert samfunn med økende økonomiske ulikheter.

Uhensiktmessig hensiktmessighet i vilkår om uføretrygd

Styremedlem Victor Håland har skrevet om hensiktsmessighetsvilkåret i vurdering om uføretrygd etter ftrl. § 12-5. Et grundig og viktig innlegg om hvordan vilkåret tolkes og anvendes feil i praksis.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for desember komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

14. desember: Strafferettstorsdag med Kritisk Juss

Er du ikke helt i julestemning enda? Vil du ikke gi deg hen til kun juleshow, juleverksted og pepperkaker helt enda? Ønsker du litt faglig påfyll i denne julestria? Da er strafferettstorsdag det perfekte arrangementet for deg!

Rettspolitisk forening og Kritisk Juss arrangerer «Strafferettstorsdag» i Gatejuristens lokaler (Skippergata 23) torsdag 14. desember kl 18:00.

Vi får presentert artiklene fra årets tredje utgave av Kritisk Juss som alle har strafferettslig tema. Artikkelforfatterne får 30 minutter hver til å presentere sin artikkel og tilhørerne får adgang til å stille spørsmål.

Artikkelforfatterne til årets tredje utgave av Kritisk Juss er som følgende:

 • Martin Mindestrømmen (stipendiat UiB) «Kan den øvre strafferamma for narkotikabrotsverk forsvarast?»
 • Åse Johnsen (førsteamanuensis UiB): «Samspillet mellom juridiske aktører og tolker i norske rettssaler»
 • Hilde Dahl (seniorforsker i St.Olavs, med prosjekttilknytning ved IPH, NTNU): «Ser vi en økning i antallet utilregnelige drapspersoner?»

Se også arrangementets facebookside her.

Vi gleder oss til å tilbringe denne desembertorsdagen med så dyktige folk – håper vi ses der!

3. oktober: Rettspolitisk kjepphest 

Rettspolitisk kjepphest rir på ny!

Foreningen inviterer til nok en runde med Rettspolitisk kjepphest, hvor et knippe engasjerte jurister, advokater, jusstudenter og andre interesserte får muligheten til å presentere sine rettspolitiske kampsaker.

Innleggene skal være kortfattede, intense og stimulere til rettspolitisk debatt. Publikum gis deretter anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer.

Rettspolitisk kjepphest vil denne gang finne sted tirsdag 3. oktober klokken 18:00Deichman Grünerløkka.

Innlederne er som følgende med deres tema:

 • Arild Humlen, advokat hos Humelen Advokater: «Rettssikkerhet og utlendingsforvaltning»
 • Ola Ø. Nisja, advokat hos Wikborg Rein: «Hvorvidt høye sakskostnader ødelegger tilgangen til domstolene»
 • Ragnhild J. Nakling, advokat hos Ræder Bing: «EØS-brudd i ferieloven»
 • Cecilia Dinardi, advokat hos Elden Advokatfirma: «Barnevernlovens system i kollisjon med relasjonsperspektivet og barns rett til å bli hørt»
 • Trygve Harlem Losnedahl, stipendiat ved Nordisk institutt for sjørett (UiO): «Bruk mer loddtrekning (ved fordeling av offentlige goder)»
 • Cathrine Hambro, advokat hos Bull & Co Advokatfirma: «Rettsvern for miljøet»
 • Henrik Syse, filosof, professor og forsker ved Institutt for fredsforskning: «Rettsstat og kunstig intelligens»

Tonje Lilaas Larsen, tidligere styreleder av Rpf og nå advokat hos Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co, er ordstyrer.

Hold av datoen, for å høre spennende innlegg, debatt og anledning til selv å gi kommentarer eller stille spørsmål!

Se også arrangementets facebookside her.

Vi gleder oss – vel møtt!

Høstseminaret 2023 — ulikhet for loven


Rettspolitisk forening (Rpf) inviterer til det årlige høstseminaret fra 20. oktober – 22. oktober 2023!

ÅRETS TEMA:
Årets tema er ulikhet for loven med fokus på minoriteters rettighetstilgang. Det er godt dokumentert at folk flest ikke har tilgang til rettshjelp i Norge i dag. Rettspolitisk forening ønsker å belyse en stor bekymring om at den manglende tilgangen til rettshjelp er større blant minoriteter i Norge, noe som utgjør et stort rettssikkerhetsproblem.

Vi skal på årets høstseminar blant annet belyse hvordan denne manglende tilgangen til rettshjelp utspiller seg. Det være seg i minoriteters møte med offentlige myndigheter som politiet, domstolene, NAV og barnevernet. Vi har invitert inn akademikere, praktikere og politikere med erfaring om hvilke problemer som oppstår og hvor stor betydning problemene har for den enkeltes rettsstilling. Vi vil også belyse og diskutere hvordan manglende tilgang til rettshjelp gir utslag på utlendingsrettens, diskrimineringsrettens og menneskerettighetenes område.

ÅRETS DELTAKERE:

 • Hilde Fiva Buzungu: Førsteamanuensis ved OsloMet og seniorrådgiver ved Nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, IMDi
 • Georg Schjerven Hansen: Leder for Kontoret for fri rettshjelp og advokat ved Advokatfirmaet Schjerven Hansen
 • Tina Storsletten Nordstrøm: Advokat og leder av Fagforbundets advokatvirksomhet
 • Tamina Sheriffdeen Rauf: Skribent, lokalpolitiker i Oslo (Ap) og samfunnsdebattant
 • Camilla Winterstø: Rådgiver, likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • Assia Chelaghma: Utreder for lovutvalg om negativ sosial kontroll mv., jurist og statsautorisert tolk

ÅRETS PROGRAM: Minoriteters manglende rettighetstilgang

Fredag:
19.00: Middag
20.30-21.15: Tamina Sheriffdeen Rauf om «integrering og voksenopplæring – stilles man i stand til å ivareta sine rettigheter?»
21.30-22.30: Quiz

Lørdag:
09.00 – 09.45: Georg Schjerven Hansen om «manglende rettshjelp til domstolsprøving av
forvaltningsvedtak – hvorfor domstolsprøving er viktig og staten som motpart i retten»

09:45 – 10.00: Pause
10.00 – 10.45: Assia Chelaghma om «kvinner på familieinnvandring – tar utlendingsregelverket høyde for innvandrerkvinners komplekse virkelighet?»
10.45 – 11.00: Pause
11.00 – 11.45: Tina Storsletten Nordstrøm om «rettighetsinformasjon og rettshjelp fra et fagforeningsperspektiv. Illustrert ved skjørtsaken (LB-2022-97422)»
11.45 – 12.00: Pause
12.00 – 12.45: Fortsettelse – «rettighetsinformasjon og rettshjelp fra et fagforeningsperspektiv. Illustrert ved skjørtsaken (LB-2022-97422)»
12.45 – 15.00: Lunsj
15.00 – 15.45 Hilde Fiva Buzungu om «tolkeloven – er problemet løst for minoritetsspråklige innbyggere?»
15.45 – 16.00: Pause
16.00 – 17.00: Rettspolitisk kjepphest
20.00 – 22.00: Festmiddag

Søndag:
10.00 – 10.45: Hilde Fiva Buzungu om «kultur og rettsvern for minoriteter i Norge»
10.45 – 11.00: Pause
11.00 – 12.00: Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO) ved Camilla Winterstø om «har vi et lavterskeltilbud for diskrimineringssaker?»
12.15 – 13.00: Avsluttende panelsamtale ledet av Tamina Sheriffdeen Rauf
13.00: Lunsj og avreise

STED OG TRANSPORT:
Seminaret avholdes på Dr. Holms hotell, som ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet. Det er gangavstand fra togstasjonen på Geilo til hotellet. Reise til og fra må bestilles og ordnes av deltakerne selv.

PRISER:
Fullpensjon møtepakke 2 døgn – per person dobbeltrom: 3762 kr
Fullpensjon møtepakke 2 døgn – per person enkeltrom: 4302 kr
Fullpensjon møtepakke 2 døgn – for student dobbeltrom: 2500 kr

REGISTRERING AV ETTERUTDANNINGSTIMER FOR ADVOKATER:
Nytt fra 1. januar 2019 er at Advokatforeningen har innført ny selverklæringsordning for etterutdanning. Etter avholdt seminar kan Rettspolitisk forening utstede en bekreftelse på deltakelse på seminaret, og deltakerne kan selv registrere sine kurstimer på Advokatforeningens Min side-portal med følgende:
– 1 time advokatetikk
– 7 timer juridisk
– 1 time ikke-juridisk

PÅMELDING:
Meld deg på her: https://nettskjema.no/a/353713

Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted, eventuelle allergier, hvordan du vil bo og eventuelt hvem du skal dele rom med. Dersom du allerede vet når og hvordan du ankommer og reiser bes det også opplyst. Påmeldingen er bindende.

NB! Det er begrenset antall plasser og påmeldingsfristen er 8. september 2023.

Lenke til arrangementets facebookside finner dere her.

Bli med på høstseminaret 2023 for å lære, skape et rom for å lufte ideer, løfte forslag til løsninger og gode diskusjoner!

Vi i Rpf gleder oss masse, og håper vi sees!

6. juni: Lovpolitisk kjepphest

Rettspolitisk forening er klare for Lovpolitisk kjepphest i samarbeid med Lovkonferansen 2023.

Vi inviterer til Lovpolitisk kjepphest etter Lovkonferansen 2023. Arrangementet vil finne sted den 6. juni klokken 17:00 Frokostkjelleren.

I forbindelse med at vi denne gang arrangerer kjepphesten i samarbeid med Ingvild Bruce (Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, UiO) og John Christian Nordrum (Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, UiO) fra Lovkonferansen, tilpasser vi navnet for anledningen for å invitere til et ekstra fokus på lovpolitikk.

Den lovpolitiske kjepphesten vil bygge på våre tidligere Rettspolitiske kjepphester. Arrangementet gir et knippe engasjerte personer mulighetene til å presentere sine rettspolitiske kampsaker.

Innleggene skal være kortfattede, intense og stimulere til rettspolitisk debatt. De skal ikke vare lenger enn fem minutter. Publikum gis deretter anledning til å stille spørsmål og til å gi kommentarer.

Innlederne med deres kampsaker:

 • Anders Løvlie (Professor ved Institutt for offentlig rett, UiO): «Betydningen av abstraksjon i retten – noen bør ofres på rettsstatens alter»

 • Jørn Øyrehagen Sunde (Professor ved Institutt for offentlig rett, UiO): «Anvendelse av forvaltnings- og domstolsdata – veien til en mer demokratisk lovgivning?»

 • Linda Gröning (Professor ved Det juridiske fakultet, UiB): «Er vi ferd med å omforme strafferetten til risikohåndtering – vi må være observante på et tiltagende risikofokus i strafferetten»

 • Kirsten Kolstad Kvalø (Seniorrådgiver ved NIM og ekstern stipendiat i barnerett ved UiO): «Løvetannen som tok over hele plenen – hvordan vår omfavnelse av prinsippet om barnets beste er i ferd med å utradere et differensiert rettighetsvern for barn»

 • Marte Kvinnegard (Jurist): «Om ytringsfriheten til døve»

 • Anna Ryymin (Pasient- og brukerombud i Oslo og Viken)

Jonathan Leifsson de Lange, tidligere styremedlem i Rettspolitisk forening, er ordstyrer.

Husk å melde deg på via denne linken.

Se fortløpende oppdatert liste over innledere og mer informasjon på arrangementets facebookside her.

Vi gleder oss – vel møtt! 

11. mai: Kritisk juss nr. 1-2/2023 – «Helse bak murene?»

I siste nummer av tidsskriftet Kritisk juss undersøkes innsattes helse ut fra perspektivene til forskere, praktikere og innsatte.

I den anledning arrangerer og inviterer Rettspolitisk forening sammen med PRISONHEALTH-prosjektet og Kritisk Juss til et lanseringsarrangement torsdag 11. mai klokken 18:00–20:00 Professorboligen, Stallen, Det juridiske fakultet.

Innsatte i norske fengsler har lenge hatt bekymringsfull helsesituasjon med større og annerledes helseproblemer enn gjennomsnittet av befolkningen. Selv om et fengselsopphold kan gi noen mulighet til systematisk behandling kan det også være helseskadelig, spesielt ved isolasjon.

På slutten av 2022 fant Riksrevisjonen mangler ved blant annet helsetilbudet i kriminalomsorgen.

Dessuten har det vært flere hendelser og medieoppslag de siste månedene, spesielt om selvskading, selvmord og dårlige soningsforhold. Senest i mars 2023 ble det iverksatt akuttiltak ved Bredtveit kvinnefengsel, og Jensen-saken fornyet diskusjonen om soningsavbrudd grunnet helse.

Tema reiser spørsmål om økonomi og organisering, men også flere juridiske spørsmål. I tillegg befinner de innsattes rett til helse seg i skjæringsfeltet mellom flere regelsett, f.eks. helserett, straffegjennomføringsrett, forvaltningsrett og menneskerettigheter.

Bidragene i tidsskiftet tar derfor for seg ulike emner som brukermedvirkning i helsetjenester, kjønnede soningsforhold og helse, forholdet mellom helsesektoren og kriminalomsorgen ved alvorlige psykiske lidelser, helse og digitalt utenforskap før og etter soning samt kontroll med kriminalomsorgen og helsetjenestene.

Program:

 • Ingunn Ikdahl (professor, UiO) Velkommen
 • Katja Nielsen (WayBack) Helse og innsattes tilbakeføring til samfunnet
 • Kaisa Ervik, Reidun Mølmen og Martine Therese Bjørneboe-Øhra (JussBuss) Spriket mellom lovfestede helserettigheter og praksis
 • Inger Sønderland (Teamleder ved Helsetjenesten i Oslo fengsel) Å samskape helsetjenester. Brukerrådet i Oslo fengselshelsetjeneste, etablering og erfaringer fra 2022
 • Mira Sofie Stokke (vit.ass., UiO) Digitalt utenforskap: Om tilgang til helse- og velferdsrettigheter etter soning
 • Ingrid Rindal Lundeberg (førsteamanuensis, KRUS) og Peter Scharff Smith (professor, UiO) Kjønn, soningsmiljø og helseutfordringer i fengsel. Normalitetsprinsippet og kvinner på høy sikkerhet i norske fengsler
 • Øyvind Holst (ph.d. rådgiver ved SIFER, Oslo universitetssykehus) og Hanne Eeg-Henriksen (advokat ved Oslo universitetssykehus) Forventninger og helserett ved Ila fengsel og forvaringsanstalt
 • Ida Gundersby Rognlien (post.doc., UiO) Effektiv rettslig beskyttelse av innsattes helse i fengsel – klage, tilsyn og kontroll
 • Hanne Harlem (Sivilombudet) Kommentarer

Arrangementet er åpent for alle, men meld dere på via lenken under.

Påmeldingskjema finner du her.

Se mer info på UiO sine sider: Lansering for «Helse bak murene?» 

Lenke til arrangementets facebookside finner dere her.

Uke 19 – rettspolitisk uke: Den kommende uken blir en fullspekket rettspolitisk uke for foreningen, hvor helse i fengsel er hovedtema, så derfor vil vi minne om at vi også arrangerer debatt om soningsavbrudd tirsdag 9. mai, se mer informasjon i innlegget under eller her.

9. mai: Debatt – fra dom til soningsavbrudd

Tirsdag 9. mai klokken 18:00Deichman Grünerløkka arrangerer og inviterer Rettspolitisk forening og Jussbuss til debatt om soningsudyktighet og soningsavbrudd.

Hva skal til for å bli vurdert som soningsudyktig, eller få innvilget soningsavbrudd? Hvordan fungerer det i praksis? Er kriminalomsorgen gode nok til å vurdere det på eget initiativ? Og hva med domfeltes manglende tilgang på fri rettshjelp – utgjør det et rettssikkerhetsproblem?

Dette og flere spennende problemstillinger vil bli diskutert, så kom for å høre!

For å diskutere har vi følgende panel (ytterligere deltagere kan tilkomme):

 • Thomas Berge: Seniorrådgiver i Norges institusjon for menneskrettigheter (NIM). Han har tidligere arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementets Lovavdeling. I NIM arbeider han blant annet med sivil- og straffeprosess, straffegjennomføring, barnevern og tvang på helseområdet, samt rettssikkerhetsspørsmål generelt i offentlig forvaltning.
 • Randi Rosenqvist: Norsk rettspsykiater. Hun har arbeidet i Kriminalomsorgen (2011-2021), vært leder av Den rettsmedisinske kommisjon (2003-2009) og tidligere overlege ved Aker sykehus. Hun har også arbeidet i Helsedirektoratet, ved Ullevål-, Lovisenberg- og Gaustad sykehus.
 • Kristina Davidsen: Advokat hos Elden Advokatfirma. Hun jobber med generell strafferett, sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre, og har mye erfaring fra saker som gjelder straffavbrudd. Hun har tidligere vært saksbehandler i Jussbuss og utreder for Advokatforeningens isolasjonsgruppe. Hun styremedlem i Norsk forening for kriminal reform (KROM).
 • Brit Kari Kirkeeide: Jurist. Hun er assisterende regiondirektør i Kriminalomsorgen region øst. Hun har arbeidet i kriminalomsorgen siden 2009 og har tidligere vært leder ved Senter for narkotikaprogram for domstolskontroll i Oslo.

Ordstyrer er Tonje Lilaas Larsen, som er advokat hos advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & co. Hun har bred erfaring innen strafferett, er tidligere medarbeider og daglig leder i Jussbuss og tidligere styreleder i Rettspolitisk forening. Hun er også forfatter av rapporten «Rettshjelp til fanger – en rettshjelpsundersøkelse i Ullersmo fengsel».

I tillegg viser nyhetsbilde den siste tiden at dette temaet og disse problemstillingene er høyst aktuelle og viktige å diskutere.

Lenke til arrangementets facebookside finner dere her.

Vi ser veldig frem til en spennende debatt – velkommen skal dere være!

Årsmøte 2023

Rettspolitisk forening (Rpf) avholdt årsmøte 13. april 2023 på Jusshuset i Oslo sentrum.

I forkant av møtet holdt Tonje Lilaas Larsen, tidligere styreleder av Rpf og nå advokat hos Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co, et spennende foredrag om tilgang på rettshjelp. Rpf takker for et lærerikt foredrag med faglig påfyll!

Under årsmøtet ble årsmelding fra styret og redaksjonen i Kritisk juss gjennomgått, regnskap for 2022 og budsjett for 2023 ble godkjent og fastsettelse av medlemskontigent.

Det ble også valgt et nytt styre for 2023-2024. Valgkomiteen hadde på forhånd avgitt sin innstilling.

Styret består nå av følgende:

 • Elisa Bogaard Vangen (leder)
 • Ermal Veliqi
 • Helena Aanstad
 • Victor Haaland
 • Raha Moafi
 • Cathrine Reinskau
 • Ingeborg Sandvik 
 • Marte Lindholm 
 • Rana Alihosseinzadeh 
 • Sofia-Madelen Myhra Olsen 
 • Nora Bergstrøm
 • Jens Kristensen

Styret ser veldig frem til å fortsette arbeidet med mange spennende rettspolitiske prosjekter i året som kommer!

Det kan blant annet nevnes at den nye styreperioden begynner med en stappfull rettspolitisk uke – i uke 19 blir det helse i fengsel på agendaen, og i den forbindelse arrangerer vi flere arrangementer.

Mer informasjon om foreningens kommende arrangementer og videre arbeid resten av året vil bli oppdatert og lagt ut på vår hjemmeside, så følg med! I tillegg vil Rpf sine medlemmer motta jevnlige nyhetsbrev.

Hvis du har spørsmål eller innspill til det nye styret kan du gjerne ta kontakt med oss på leder@rpf.no eller styret2@rpf.no. Vi setter pris på alle henvendelser!