Debattinnlegg: En viktig stemme

Det er ikke ofte at noen tar til orde mot strengere straffer og økt kontroll i samfunnet. Høyesterettsdommer Ketil Lund har vært en slik stemme og han har fulgt en slik linje i sin dommergjerning.

Lenke til innlegget i Dagsavisen av 30. november 2009, skrevet av leder i Rettspolitisk forening Nora Hallén.

Moralpolitiet på plata

Dagsavisen 12. august 2010. Av Gard Rødsand Kvernmo, Styremedlem i Rettspolitisk forening

I Dagsavisens oppslag mandag fremkommer at oppsøkende hjelpetjenester nå jages fra området rundt Oslo S av politiet. ”Vi kan ikke lenger ha det sånn at oppsøkende tjenester deler ut sprøyter, også setter brukerne seg ned to meter unna og setter skuddet. Det er dobbeltmoralsk.” er forklaringen fra politisjef på Grønland Politistasjon, Kåre Stølen.

Sprøyter er en lovlig handelsvare i Norge, og det er ikke forbudt å inneha eller oppbevare sprøyter. Naturlig nok er det derfor heller ikke ulovlig for noen å gi bort sprøyter til andre. For tjenestene politisjefen viser til, dreier det seg til alt overmål om virksomheter hvor det er kvalifiserte sykepleiere som tilbyr rusavhengige rent brukerutstyr, i tillegg kondomer, klœr, kaffe og samtaler. Stølens uttalelse om sykepleiernes moral blir stående i et underlig lys, om en ser hen til den faglige begrunnelsen for utdelingen av sprøyter, sammenholdt med de rusavhengiges lovlige rettigheter til helsehjelp og de lovpålagte faglige krav som normalt stilles til helsepersonells yrkesutøvelse.

Helsefaglig er det bred oppslutning om at rene sprøytespisser er et egnet tiltak for å redusere smittespredning og skaden for den enkelte. I et brev til Justisdepartementet fra 1997 uttaler Statens helsetilsyn at ”rene sprøyter er et hovedvirkemiddel i forebyggingsstrategien mot blodsmitte (hiv og hepatitt) blant stoffmisbrukere. Helsemyndighetene har tatt konsekvensen av dette ved å øke tilgjengeligheten av sprøyter i samfunnet”. Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert skadereduksjon i forhold til bruk av rusmidler slik: ”Når det gjelder injiserende rusmiddelbruk er målsetningene ved ”skadereduksjon” å forebygge overføring av hiv og andre blodsmittesykdommer som forekommer når brukere bruker usterilt sprøyteutstyr og/eller rusmidler”. I en rapport fra 2009 hvor Helsedirektoratet anbefalte rene sprøyter til rusmiddelavhengige i fengsel heter det at skadereduksjon ”er et viktig folkehelsevirkemiddel fordi fellesbruk av sprøyter og spisser representerer en effektiv overføringsmåte for hepatitt-virusene og hiv…..Dersom det finnes muligheter for å redusere skadevirkninger av rusmiddelbruk for den rusmiddelavhengige, er det uetisk og juridisk uakseptabelt å ikke gjøre det.” og at ”Det finnes ikke holdepunkter for at sterile sprøyter og spisser rekrutterer til bruk av rusmidler og neppe heller øker bruken av rusmidler hos rusavhengige”

Etter smittevernloven har enhver som det etter en faglig vurdering er grunn til å anta er i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom, rett til nødvendig smittevernhjelp, herunder forebyggende hjelp. Hensynet bak loven er i tillegg til omsorgen for den enkelte, den sterke samfunnsinteressen i å forhindre spredning av slike sykdommer. Retten korresponderer med det enkelte helsepersonells plikt etter helsepersonelloven til blant annet å utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, og å se til at pasientens rettigheter etter blant annet smittevernloven blir oppfylt. Jeg antyder selvfølgelig ikke at sykepleiere har en plikt til å drive oppsøkende virksomhet for å dele ut sprøyter, men at rusavhengige har en rett til å få utdelt rene sprøyter dersom de oppsøker helsetjenesten.

Det fremgår av oppslaget i Dagsavisen at politiets nye, hardere linje overfor hjelpetjenestene gjør at Sykepleie på hjul nådde ut til flere hundre færre med helsehjelp i juli enn tidligere. Dette er opplagt i strid med hensynene som ligger bak smittevernlovgivningen. Oppsøkende tiltak som Sykepleie på hjul, yter gratis kvalifisert helsehjelp til en utsatt gruppe i samfunnet, i tråd med faglige vurderinger som norske og internasjonale helsemyndigheter anser å være til det beste både for den rusavhengige og for samfunnets vern mot smitte. At politisjefen i Oslo anser at de med dette opptrer dobbeltmoralsk, får være hans sak. Langt viktigere er det å spørre hvilket rettslig grunnlag politisjefen påberoper seg for å forhindre helsehjelpen.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål er du selvsagt velkommen til å kontakte oss. Vi svarer så snart vi har mulighet.

Spørsmål om medlemsskap i Rettspolitisk forening kan rettes til medlem-reg@rpf.no


Styret i Rettspolitisk forening

Leder

Cathrine Reinskau

Mobil: 40482135

leder@rpf.no 

Styremedlemmer

 • Cathrine Reinskau (leder)
 • Sofia-Madelen Myhra Olsen
 • Rana Alihosseinzadeh 
 • Ermal Veliqi
 • Ingeborg Sandvik
 • Victor Håland
 • Marte Lindholm 
 • Helena Aanstad
 • Kristine Hegle
 • Maria Hindahl
 • Bjørn Winquist
 • Fanny Bardoz

Alle styremedlemmer kan nås på e-post styret2@rpf.no

Observatørstatus

Henriette Tøssebro, redaktør i Kritisk juss

Petrine Iversen, leder i JURK

Eskil Vik Urdal, daglig leder i Jussbuss

Kasserer

Anders Brosveet

Mob.: 92 03 51 00

anders.brosveet@elden.no

Revisor

Ida Tønnessen

Kritisk juss

Kontakt redaksjonen for Kritisk juss – kj-red@rpf.no

Kontakt redaktør av Kritisk juss, Henriette Tøssebro – kj-redaktor@rpf.no

Foreningens postadresse

Pb. 6907 St. Olavs plass

0130 Oslo

Foreningens organisasjonsnummer

974 238 683

Foreningens kontonummer

1600 21 32552

Om Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening (Rpf) driver påvirkningsarbeid blant annet for å bedre rettsstillingen til utsatte grupper og for å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge. Vi skriver høringsuttalelser, arrangerer seminarer, debatter og annet. I tillegg er foreningen utgiver av tidsskriftet Kritisk juss i samarbeid med Universitetsforlaget. For mer konkret informasjon om hva vi jobber med, se her.

Våre medlemmer er svært viktige som støtte for foreningens arbeid. Blir du medlem vil du også få tilsendt nyhetsbrevet vårt og bli oppdatert på høringer vi svarer på, arrangementer du kan delta på og alt annet vi arbeider med.

Foreningen har et styre i Oslo.

Styret i Oslo for 2024-2025:

 • Cathrine Reinskau (leder)
 • Sofia-Madelen Myhra Olsen
 • Rana Alihosseinzadeh 
 • Ermal Veliqi
 • Ingeborg Sandvik
 • Victor Håland
 • Marte Lindholm 
 • Helena Aanstad
 • Kristine Hegle
 • Maria Hindahl
 • Bjørn Winquist
 • Fanny Bardoz

Formålet med foreningen – Rettspolitisk forening formål er nedfelt i vedtektene til foreningen, og lyder som følger:

§ 1 Foreningens formål 

a) å forsvare og utvikle sentrale rettsstatlige og velferdsrettslige verdier, og å arbeide for menneskerettighetene,

b) å fremme en kritisk diskusjon av etablerte holdninger og institusjoner på rettslivets område,

c) å bevisstgjøre jurister om den samfunnsmessige sammenheng jussen inngår i og deres personlige ansvar,

d) å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt blant annet på å bedre sosialt svakerestilte gruppers rettslige situasjon.

Foreningen er partipolitisk uavhengig.

Her kan du lese vedtektene til Rettspolitisk forening.

Debatter og temakvelder: I Rettspolitisk forening er det lav terskel for å arrangere diskusjon eller foredrag om rettspolitiske temaer. Gjennom arrangementene Rettspolitisk kjepphest får engasjerte jurister og jusstudenter muligheten til å presentere sin rettspolitiske kampsak. Rettspolitisk forening avholder årsmøte hver vår, med etterfølgende foredrag. I tillegg holder vi lanseringsarrangement i forbindelse med utgivelsene av Kritisk juss. Der diskuteres ett av bidragene sammen med forfatteren og eventuelle opponenter. 

Det årlige høstseminaret: Årets faglige og sosiale begivenhet er det årlige høstseminaret på Geilo. Her har dyktige innledere og engasjerte medlemmer et faglig møtested for diskusjon og læring.

Kritisk juss: Rettspolitisk forening utgir tidsskriftet Kritisk juss i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året og inneholder artikler fra et bredt spekter rettsområder med høyt faglig nivå (tidsskriftet er et nivå 1-tidsskrift).

Les mer om Kritisk juss her.

Blogg: I 2015 opprettet Rettspolitisk forening en blogg for meningsytringer om juss og politikk. Bloggen tar i mot tekster for publisering på blogg@rpf.no.

Besøk bloggen her.

Høringsuttalelser: Rettspolitisk forening er høringsinstans på en rekke områder.

Høringsuttalelsene finner du her.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker å engasjere deg i foreningens arbeid!

Kritisk juss

kritisk_juss_2016_04_2xKritisk juss er et vitenskapelig tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget. Tidsskriftet publiserer vitenskapelige artikler, bokanmeldelser, debatt- og kommentarartikler.

Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene tar opp konkrete problemstillinger og bidrar til en kritisk debatt – spesielt om rettslige og rettspolitiske problemstillinger om normer i samfunnet, om lovers tilblivelse, om lovers virkninger, om rettslige institusjoner, om juss som fag og den juridiske profesjon og forholdet til andre disipliner. Kritisk juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i samfunnet.

Tidsskriftets målgrupper er forskere innen juss, rettssosiologi, kriminologi, filosofi, samfunnsvitenskap og humaniora, advokater, dommere, jurister generelt, lærere, jusstudenter, politiske og administrative beslutningstakere, media og en bred allmennhet.

Tidsskriftet utgir artikler på norsk, svensk, dansk og engelsk.

Tidsskriftet ble etablert i 1974 av Rettspolitisk forening. Den gangen het utgivelsen Hefte for kritisk juss og var en radikal motreaksjon mot det konservative juridiske miljøet. Fokuset den gangen var jussens politiske funksjon i samfunnet og svakerestilte gruppers stilling.

Les mer om Kritisk juss her.


Kvalitetsvurdering og indeksering
Alle forskningsartikler som anses aktuelle for publisering i tidsskriftet vurderes av minst én anonym fagfelle uten bindinger til forfatteren. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Tidsskriftet praktiserer «dobbelt blind» fagfellevurdering, hvor verken fagfellene eller forfatteren kjenner hverandres identitet.

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:

 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • Norart
 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris)
 • Oria
 • Summon (Ex Libris)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat (OCLC)

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.


Lyst til å lese tidsskriftet på nett?
Tidsskriftet er tilgjengelig for alle via Open Access. Du kan lese tidsskriftet på Idunn.


For deg som vil skrive i Kritisk juss
Informasjon om redaksjonell profil og tekniske krav finnes her:

Kritisk juss’ redaksjonelle profil

Forfatterveiledning – til deg som skal skrive for Kritisk juss

Kontaktinformasjon til redaksjon og redaktør finnes nedenfor.

Kritisk juss


      Redaksjonen:

 • Henriette N. Tøssebro, ph.d., advokat, Kommuneadvokaten i Bergen (redaktør)
 • Agnes Andenæs, rådgiver, Statsforvalteren i Oslo og Viken (redaksjonssekretær)
 • Hans Morten Haugen, professor, VID Vitenskapelige Høgskole
 • Marius Emberland, ph.d., utredningsleder, Justis- og beredskapsdepartementet
 • Nils Gunnar Skretting, stipendiat, Institutt for offentlig rett, UiO


  Redaksjonsråd:

 • Nils Jørgen Aall, professor, Det juridiske fakultet, UiB
 • Kristian Andenæs, professor emeritus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, UiO
 • Lena Bendiksen, dr. juris, professor, dekan, Det juridiske fakultet ved UiT
 • Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus, Det juridiske fakultet, UiB
 • Christoffer Conrad Eriksen, professor, Det juridiske fakultet, UiO
 • Hans Petter Graver, professor, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO
 • Eirik Holmøyvik, professor, Det juridiske fakultet, UiB
 • Ole Andreas Rognstad, dr. juris, professor, Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO
 • Magne Strandberg, professor, Det juridiske fakultet, UiB
 • Karl Harald Søvig, dr. juris, professor, Det juridiske faktultet, UiB

Kontakt
E-post: kj-redaktor@rpf.no

Årsmøte 2011

Referat årsmøtet i Rettspolitisk forening den 9. mars 2011

Den 9. mars ble det avholdt årsmøte for foreningen, hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble fremlagt, samt at det ble valgt et nytt styre. Etter formalitetene holdt Kirsti Coward et svært interessant foredrag under overskriften: «Tanker om straffutmåling – etter 16 år i Høyesterett». Styret er takknemlig for at Coward tok seg tid til å komme og snakke for oss, og glad for at så mange kom for å høre på!

 

To nye styremedlemmer ble valgt inn: Lene Løvdal og Kirsten Vikesland Mæhle. Limita Lunde og Jonas Landstad Fjeldheim trer ut av styret.

Jonas Landstad Fjeldheim har vært styremedlem i mange år, og det er all grunn til å gi ham stor honnør for den innsatsen han har gjort for foreningen!

Nora Hallen trekker seg fra ledervervet, men fortsetter som styremedlem og forteller at «det har vært veldig gøy å lede RPF i to år, og jeg gleder meg til fortsettelsen i Styret!» Stian Bonnevie Artnzen er valgt til ny leder for foreningen!

Ingvild Bruce har vært redaktør for Kritisk Juss i to år, hun takker nå av, og Olaf Rønning Halvorsen overtar. En stor takk til Ingvild for den jobben hun har gjort sammen med resten av redaksjonen i KJ, og velkommen til Olaf!

Foreningen har allerede to nye planlagte arrangementer. Det blir arrangert en fagkveld den 31. mars kl. 18.00 på rom 770 på Domus Nova. På samme sted den 27. april kl. 19.00 vil det være lanseringskveld for Kritisk Juss med foredrag! Det vil komme mer informasjon om disse arrangementene på nettsiden vår. Foreningens årsmelding og budsjett finnes her i pdf.

Høstseminaret 2011

Rettspolitisk forenings årlige Høstseminar vil i år arrangeres den 18.-20. november på Geilo Hotel. Seminaret går over to dager med foredrag og debatter.

Anbefalt lesning før seminaret:

NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll

Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker.

Se blant annet kap 1, 2, 7, 10, 11 og 15

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2009/nou-2009-15.html?id=569379

 

2008/104/EF Vikarbyrådirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv av 19. november 2008 om vikararbeid.

http://europalov.no/rettsakt/vikarbyraadirektivet/id-852

 

Fafo-notat 2010:08 Bemanningsdirektivet – Mulige konsekvenser for norsk rett
av Kristin Alsos om 2008/104/EF

http://www.fafo.no/pub/rapp/10104/index.html
Nettutgave (PDF): http://www.fafo.no/pub/rapp/10104/10104.pdf

 

Regjerningens handlingsplan mot sosial dumping og andre dokumenter knyttet til emnet, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmiljo/sosial_dumping.html?id=9381

 

Fafo-notat 2010:24 Evaluering av tiltak mot sosial dumping
av Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

http://www.fafo.no/pub/rapp/10120/index.html
Nettutgave (PDF): http://www.fafo.no/pub/rapp/10120/10120.pdf


PROGRAM

Fredag:

20.00

Middag

Lørdag:
Domstolskontroll med politiets bruk av skjulte tvangsmidler


09.30

Velkommen

09.45 – 10.45

Heidi Mork Lomell, Forsker ved IKRS, Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett

10.45 – 11.00

Pause

11.00 – 12.00

Elizabeth Baumann, Dommer i Stavanger tingrett, Domstolskontroll på etterforskningsstadiet

12.00 – 15.00

Lunsj og frivillig fjelltur/skitur

15.00 – 16.00

Håvard Kampen, Statsadvokat, Den høyere påtalemyndighets betraktninger

16.00 – 16.15

Pause

16.15 – 17.15

Anders Brosveet, Advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Elden, Realiteten i domstolskontroll med tvangsinngrep – særlig om organisert kriminalitet

17.15 – 18.00

Diskusjon

20.00

Middag


Søndag:
Sosial dumping av arbeidsinnvandrere


09.00 – 09.45

Eli Mette Jarbo, Avdelingsdirektør, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Arbeidsdepartementet. Hva er sosial dumping? Definisjoner, regelverk og tiltak

09.45 – 10.30

Geir Høin, Fagforbundet Internasjonal rett. Sosial dumping, EU og EMK

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.30

Kristin Alsos, Fafo, Tiltak mot sosial dumping – hvilken effekt har tiltakene hatt så langt

11.30 – 12.15

Stian Sigurdsen, Seniorrådgiver, avdeling for Arbeidslivspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverperspektivet

12.15 – 12.45

Diskusjon

12.45 – 14.00 

Lunsj

14.30

Avreise

 

 
Følg med på nettsiden for oppdatert praktisk informasjon og anbefalt lesning før seminaret.

 
DAG 1 :
REELL DOMSTOLSKONTROLL MED POLITIETS OVERVÅKNINGSVIRKSOMHET?


Lørdag 19. november er tema domstolskontroll med politiets tvangsmiddelbruk. Kampen mot organisert kriminalitet er høyt profilert, både her hjemme i Norge samt at vår stadig mer globaliserte verden gjør internasjonalt samarbeid nødvendig. Det har blitt sett som nødvendig å gjøre visse inngrep i siktedes tilgang til informasjon, gjennom regler om anonym vitneførsel og begrenset dokumentinnsyn og bevisførsel. 
Det like fullt helt avgjørende for en rettsstat at unntakene ikke fullstendig uthuler den siktedes rettssikkerhet. 
Rett før juli i 2010 leverte Justisdepartementet en stortingsmelding omhandlende ”Kampen mot organisert kriminalitet.” Politi og påtalemyndigheten ønsker å kunne generelt unnta såkalt inngangsinformasjon fra den siktedes innsyn. Justisdepartementet viser til at Metodekontrollutvalget – som evaluerte lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker og leverte sin rapport i 2009 – avviste dette forslaget. Justisdepartementet skriver at de vil komme tilbake til dette spørsmålet, og om utelukker ikke endringer vedrørende dette. 
Domstolen skal som den store hovedregel gi tillatelse på forhånd til bruk av tvangsmidler, etter begjæring fra politiet, eller den skal overprøve beslutningen kort tid etter at tvangsmiddelet det er iverksatt. Domstolens rolle blir desto viktigere, jo mer inngripende etterforskningsmetoder som tillates benyttet. Rettspolitisk forening ønsker i den anledning å se nærmere på domstolsprøvingen av tvangsmiddelbruk, hvor reell er den? 

Bidragsytere:

 • Heidi Mork Lomell, Forsker ved IKRS

  Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-­aktiv strafferett

 • Elizabeth Baumann, Dommer i Stavanger tingrett

  Domstolskontroll på etterforskningsstadiet

 • Håvard Kampen, Statsadvokat

  Den høyere påtalemyndighets betraktninger

 • Anders Brosveet, Advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Elden

  Realiteten i domstolskontroll med tvangsinngrep -­ særlig om organisert kriminalitetDAG 2:
SOSIAL DUMPING


Søndag 20. november settes sosial dumping av arbeidsinnvandrere fra EØS på agendaen. De siste årene har Norge opplevd sterk økning i arbeidsinnvandring fra øst-europa og dermed også økt bruk av bemanningsbyråer. Foreningen ønsker denne seminardagen å sette fokus på hva sosial dumping er. I tillegg ønskes det å klarlegge hvilket regelverk som gjelder for arbeidsinnvandrere fra EØS både nasjonalt og internasjonal. Flere tiltak er gjennomført og tenkt gjennomført i regelverket, men har de fungert? Vi ønsker særlig å belyse lovgiver-, praktiker-, håndhever- og forskersiden. Innleggene skal munne ut i en debatt om om hvordan regelverket/tiltak fungerer og hva som kan forbedres: hvordan tenker vi oss fremtiden? 

Bidragsytere:

 • Eli Mette Jarbo, Avdelingsdirektør, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Arbeidsdepartementet

  Hva er sosial dumping? Definisjoner, regelverk og tiltak


 • Geir HøinFagforbundet

  Internasjonal rett. Sosial dumping, EU og EMK


 • Kristin Alsos, Fafo

  Tiltak mot sosial dumping – hvilken effekt har tiltakene hatt så langt


 • Stian Sigurdsen, Seniorrådgiver, avdeling for Arbeidslivspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke

  Arbeidsgiverperspektivet

PÅMELDING

Pris:
Studentpris: 1400 kr inkl. kost og losji
Kandidatpris: 2750 kr inkl. kost og losji
Busstransport: 350 kr tur-retur (Oslo rådhus – Norlandia hotell Geilo)

Prisen inkluderer seminarmateriale, kursavgift, to overnattinger på dobbeltrom (tillegg for enkeltrom), samt middag fredag kveld, tre måltider lørdag, samt frokost og lunsj søndag.

Etterutdanning:
Seminaret er godkjent som etterutdanning for advokater.

Påmelding skjer pr e-post til; seminar@rpf.no, parallelt med innbetaling av deltakeravgift (og evt. bussavgift) til foreningens konto 1600 21 32552 (Rettspolitisk forening, pb. 6907, St. Olavs pl, 0130 Oslo). Husk å oppgi deltakers navn og kategori (student/kandidat) ved innbetaling. Dersom du ønsker å betale med faktura, vennligst gi beskjed om dette til seminar@rpf.no samtidig med påmelding.