Medlemskap

Meld deg inn i Rettspolitisk forening i dag!

Klikk her for å melde deg inn.

Hvis du ikke vil benytte nettskjema, send e-post til medlem-reg@rpf.no.

Priser:

  • Ordinært medlemskap: kr. 450,- per år
  • Studenter og pensjonister: kr. 290,- per år
  • Institusjoner: kr. 699,- per år

Medlemskapet løper til det sies opp.

Eventuelle spørsmål om medlemskap rettes til vår medlemsansvarlige på e-post medlem-reg@rpf.no.

Seminar: Sosial vernerett

Rettspolitisk forening ønsker alle interesserte velkommen til seminar om:

– Tvang overfor rusmiddelavhengige
– Velferdsytelser til papirløse
– Tiltak og tvang i barnevernet

Tid: 8. mai 2012 kl. 08.30-12.00
Sted: UiO, Juridisk fakultet, Domus Nova, 7.etg, Seminarrom 656 

 

Vi har invitert professor Karl Harald Søvig fra Universitetet i Bergen til å holde forelesning med utgangspunkt i læringskravene til faget sosial vernerett JUS5950

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5950/v12/.

Vi setter av tid til å diskutere noen sentrale problemstillinger til slutt.

Åpent for alle!

Klikk her for disposisjon om rus og tvang. 

Klikk her for spørsmålet om irregulære migranter har rett til helsetjenester.  

Lanseringsmøte for Kritisk Juss 1/2012

I forbindelse med utgivelsen av Kritisk Juss nr. 1 2012 inviterer Rpf medlem Marianne Reinertsen og redasjonsmedlem i Kritisk Juss Maria Pitz Jacobsen til ølmøte:

Tirsdag 6. mars

Kl. 18.00

Blårommet på Asylet Kafé, Grønland

Vi tar utgangspunkt i Anette Stegegjerdet Nordbergs artikkel «Mor – offer eller medverkar? Straffansvar for forelder som ikkje grip inn mot vald mot barnet» utgitt i Kritisk Juss nr. 3 2011:

«Artikkelen omhandlar den passive forelderen sitt ansvar der den andre for­ elderen utøver vald og overgrep mot barnet. Forfattaren analyserer førelig­ gjande rettspraksis og teori, og stiller ut frå dette opp eit rettsleg vurderings­ tema for straffansvar på området. Konklusjonen er at det i gjeldande rett ligg eit langt større potensial i å straffa forelderen for passivitet enn det omfanget av rettspraksis tilseier.»

Anette Stegegjerdet Nordberg innleder kvelden, deretter åpnes det opp for kritiske stemmer og frilynt diskusjon.

Åpent for alle!

Årsmøte 2012

Tid: mandag 12. mars 2012

kl. 17.00 Årsmøte

kl. 18.00 Foredrag Stipendiat ved institutt for offentlig rett, UiO, Thomas Horn: Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK art. 8?

Sted: Juridisk fakultet UiO, Urbygningen, auditorium 6

Årsmøte

 

Saksliste

1. Årsmelding fra styret

2.Regnskap 2011

3.Budsjett 2012

4.Årsmelding fra Kritisk Juss

5.Valg av styret

6.Eventuelt

Årsmelding, regnskap og budsjett kan ettersendes til medlemmer etter forespørsel.

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøte kan sendes til styret@rpf.no.

Foredrag

Stipendiat ved institutt for offentlig rett UiO Thomas Horn 

«Er isolasjon av innsatte i politiarrest i strid med EMK 
artikkel 8?»

Hele arrangementet er åpent for alle – velkommen!