Oppdatering: Mars 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av mars.

  • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i mars:

Høring – forslag til endringer i rettsgebyrloven (justering av multiplikatorer og gebyr for forliksklager og forkynnelser)

Høring – nye særregler om underholdskrav i etterkant av utvisning og personlig fremmøte ved stornemndbehandling i Utlendingsnemnda

Høring – NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester

  • DEBATTINNLEGG OM Å HEVE RETTSGEBYRENE – «Er rettssikkerhet for alle et illusorisk mål?»

Styremedlem Raha Moafi har skrevet en artikkel i Juristen.no hvor hun kritiserer Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å heve rettsgebyrene med nærmere 40 %. Forslaget vil medføre at de mulige kostnadene ved å få et krav behandlet i førsteinstans ofte vil kunne overgå kravets størrelse. Dermed kan mange kvie seg for å bringe sin sak inn for forliksrådet.

Nok en gang ser vi et rettssystem som gjør det klart at din mulighet til å hevde din rett, avhenger av lommeboka. Det er avgjørende at rettssystemet forblir tilgjengelig og rettferdig for alle borgere, uavhengig av deres ressurser.

Les hele artikkelen her.

Foreningen har også skrevet et høringssvar om samme tema denne måneden – se her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra mars:

Ein uhaldbar praksis frå staten

Solveig Brunvoll i Jussbuss har skrevet om identitetstvil og aldersundersøkelser i asylprosessen. Hun mener praksisen er utelukkende integreringshemmende.

Nærhetsprinsippet gjelder også for kvinnelige innsatte

Johanne Wigmostad i JURK har skrevet om nærhetsprinsippet i de rene kvinnefengslene. Hun peker på utfordringene sentraliseringen av kvinnefengslene har hatt for de kvinnelige innsatte ved anstaltene.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for april komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)