Oppdatering: Oktober og november 2023

Her kommer en oversiktlig oppdatering og oppsummering av noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av oktober og november.

  • Rettspolitisk kjepphest

Tirsdag 3. oktober arrangerte Rettspolitisk forening «Rettspolitisk kjepphest» på Deichmann Grünerløkka – det var fullt hus og god stemning! Vi takker både deltakerne og publikum for å ha bidratt til et vellykket arrangement. Vi gleder oss til neste «Rettspolitisk kjepphest» 23. januar 2024, så hold av datoen og følg med på nettsiden – vi vil komme med mer informasjon når det nærmer seg.

  • Rettspolitisk høstseminar vel overstått

Fra fredag 20. oktober til søndag 22. oktober ble Rettspolitisk forening sitt årlige rettspolitiske høstseminar avholdt på dr. Holms på Geilo. Årets tema var ulikhet for loven. Rettspolitisk forening takker alle bidragsyterne for spennende og engasjerende innlegg, samt alle de som deltok. Vi håper å se alle sammen igjen til neste år!

Husk at du kan være med å arrangere høstseminaret neste år, da dette er en ekstern komité.

  • Sivilsamfunnets rettsstatsmelding har blitt lansert og overlevert

Tirsdag 24. oktober overleverte leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas på vegne av en rekke organisasjoner årets rettsstatsmelding til 1. visepresident i Stortinget, Svein Harberg.

Rettsstatsmeldingen er et dugnadarbeid fra en lang rekke sivile organisasjoner som opplever hvordan den norske rettsstaten virker i hverdagen. Rettspolitisk forening har vært en av disse, som har bidratt og kommet med innspill til meldingen.

Les hele rettsstatsmeldingen her.

  • Rettspolitisk forening deltok på muntlig høring av statsbudsjettet

Rettspolitisk forening deltok 25. oktober på den muntlige høringen av statsbudsjettet for 2024 (Prop. 1 S (2023-2024)). Det var flere av forslagene foreningen ønsket å kommentere.

På generelt grunnlag var foreningen bekymret for at det foreslåtte statsbudsjettet ikke i tilstrekkelig grad tok stilling til sårbare grupper sin rettsstilling. Det blant annet fordi det ikke var gitt store nok bevilgninger for å avhjelpe eksisterende problemer i Kriminalomsorgen. Det var heller ikke gitt store nok bevilgninger for å sikre en bærekraftig rettshjelpssats, og kutt i bevilgningene til de spesielle rettshjelptiltakene.

  • RETTSPOLITISK FORENING HAR KOMMET MED INNSPILL TIL HUSLEIELOVUTVALGET

Rettspolitisk forening sendte inn innspill til Husleielovutvalgets første delutredning i oktober. Foreningen ønsker overordnet at ny husleielov i større grad skal vektlegge leieboers vedvarende borett over utleiers omsetningsmuligheter hva gjelder utformingen av kontraktslengde- og
oppsigelsesreglene. Vi kom derfor med flere innspill – se her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra oktober og november:

Ugyldighetsreglene i avtaleloven må oppdateres 

Marte Møllersen og Zara Hussain i JURK har skrevet om avtalelovens § 28 om grov tvang og behov for modernisering av bestemmelsen. De mener ugyldighetsreglene i avtaleloven er utdaterte og må endres.

Hvor ble det av de menneskelige hensynene, Kriminalomsorgen?

Styremedlem Marte Lindholm har skrevet om straffavbud og Kriminalomsorgens strenge praktisering av «særlig tungtveiende hensyn» i vurderingen.

På tide å avvikle «som det er»-forbeholdet i husleieforhold

Emilie Tangerud i Jussformidlingen har skrevet om behovet for å fjerne «som det er»-forbeholdet i husleieloven.

Den korte veien fra hardbarket kriminell til god nabo

Medarbeider i Jussbuss, Ida Helland Iversen, har skrevet om førstelinjetjenesteutredningen og forslaget om en advokatordning i fengsel.

NAV-systemet fratar kvinner retten til trygdeytelser

Saksbehandlere i JURK – Juridisk rådgivning for kvinner har skrevet om hvordan kombinasjonen av lite forskning på kvinnehelse og ulovlige høye krav fra NAV på dokumentasjon av sykdommer, gjør at kvinner mister retten til trygdeytelser.

HTU på vei mot isfjellet

Styremedlem Ermal Veliqi har skrevet om vårt syn på forslaget om å øke sakskompetansen for saksleder i saker for Husleietvistutvalget (HTU).

Spytthette – HMS-tiltak eller tvangsmiddel

Leder av Rettspolitisk forening, Elisa Bogaard Vangen, har skrevet om bruken av spytthette. Hun skriver at «spytthette som tvangsmiddel bør avskaffes. I det minste må det gjennomføres en bred, helsefaglig utredning der også den psykiske belastningen ved bruk av spytthette kartlegges».

Vilkårene for fri rettshjelp må ta utgangspunkt i den reelle betalingsevne

Ingrid Johanne Riisøen Flaa i Jussbuss har skrevet om tilgang til behovsprøvd rettshjelp i et stadig mer lovregulert samfunn med økende økonomiske ulikheter.

Uhensiktmessig hensiktmessighet i vilkår om uføretrygd

Styremedlem Victor Håland har skrevet om hensiktsmessighetsvilkåret i vurdering om uføretrygd etter ftrl. § 12-5. Et grundig og viktig innlegg om hvordan vilkåret tolkes og anvendes feil i praksis.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for desember komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)