Oppdatering: Mai 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av mai.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i mai:

Høring – forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Høring – Forslag om strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold mv.

Man kan se alle våre avgitte høringssvar i sin helhet her.

 • DEBATTINNLEGG I DAGSAVISEN – «Arvesynd og maktesløshet»
«Tidsmaskin» av Zarina Saidova

Historien om Zarina Saidova gjorde et stort inntrykk på oss. Rettsfølelsen tærer på og vi spør oss om hvilket system har vi når arvesynd er utslagsgivende for den enkeltes rett til å bo i landet?

Hun ble forventet å angi sin mor etter fylte 18 år. Ga en innrømmelse uten betydning, og ble ikke innvilget personlig fremmøte. Hvor er foreldelsesfristen? Skal vi akseptere utdaterte holdninger og se bort fra den personlige og sammfunsøkonomiske konsekvensen disse sakene representerer? Vi mener dette er et politisk ansvar, og at kursen må endres.

Helena Aanstad, jurist i Caritas og nestleder i Rettspolitisk forening, har skrevet et debattinnlegg i Dagsavisen om saken – les innlegget her.

I tillegg har det blitt skrevet et innlegg om det på foreningens blogg – se link under neste punkt.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra mai:

-Zarina kastet ut av Norge: Arvesynd og maktesløshet

Helena Aanstad, jurist i Caritas og nestleder i Rettspolitisk forening, har også skrevet et innlegg på bloggen om Zarina Saidova-saken.

-“Jeg skal lage et helvete for deg” 

Mari Fen Fogelstrand i JURK har skrevet om tilfeller der velferdsgoder og praktiske systemer blir misbrukt for å utøve vold mot ekspartneren etter samlivsbrudd. Hun mener det er viktig at offentlige instanser er klar over dette.

-En god førstelinjetjeneste trenger en andrelinjetjeneste

Hardeep Singh Bains i Jussbuss har skrevet om behovet for et bedre rettshjelpstilbud i fengsel. Fra neste år kommer det en førstelinjetjeneste, han mener denne forutsetter en god andrelinje.

-Men … hva menes med «samboer»?

Marie Larsgård i Jussformidlingen har skrevet om samboerbegrepet og behovet for et enhetlig samboerbegrep.

-Blir arbeidstaker ivaretatt gjennom lønnsgarantiordningen?

Anne Marie Torbjørnsdal i Jussbuss har skrevet om lønnsgarantiordningen. Hun spør i hvilken grad arbeidstakers rett til lønn blir ivaretatt med dagens ordning.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for juni komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Oppdatering: April 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av april.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i april:

Høring – Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold

 • ÅRSMØTE – NYTT STYRE 2024-2025

Rettspolitisk forening (Rpf) avholdt årsmøte 15. april 2024 på Jusshuset i Oslo sentrum. 

I forkant av møtet holdt Anne Sophie Kobbe, advokat og styremedlem i Forsvar Folkeretten, et foredrag om ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten sin anmeldelse av israelske ledere for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Rpf takker for et spennende foredrag!

Under årsmøtet ble årsmelding fra styret og redaksjonen i Kritisk juss gjennomgått, regnskap for 2023 og budsjett for 2024 ble godkjent og fastsettelse av medlemskontigent. 

Det ble også valgt et nytt styre for 2024-2025. Valgkomiteen hadde på forhånd avgitt sin innstilling.

Styret består nå av følgende:

Cathrine Reinskau (leder)
Sofia-Madelen Myhra Olsen
Rana Alihosseinzadeh 
Ermal Veliqi
Ingeborg Sandvik
Victor Håland
Marte Lindholm 
Helena Aanstad
Kristine Hegle
Maria Hindahl
Bjørn Winquist
Fanny Bardoz

Styret ser veldig frem til å fortsette arbeidet med mange spennende rettspolitiske prosjekter i den nye styreperioden.

 • RETTSPOLITISK FORENING 50 ÅR!

Rettspolitisk forening ble stiftet i 1974 og fyller 50 år i år. Den 18.april feiret foreningen dette på Ingensteds. Vi fikk høre hvordan foreningen ble til, ble gitt en interessant historisk gjennomgang av de ulike tiårene, og fikk høre viktige og engasjerende innlegg. Alle i salen ble minnet på viktigheten av å drive med rettspolitisk arbeid! Takk til alle som bidro og til alle som deltok!

Meld deg inn som medlem her hvis du ikke allerede er det her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra april:

–Er gjeldsordning en gullbillett ut av gjeldsproblemer?

Jacob Eide i Jussbuss har skrevet om problemer med dagens gjeldsordningsinstitutt. Han mener vi må tenke nytt rundt gjeldsordning.

–Rettslige brister i norske fengsler

Niklas Kristoffersen i Jusshjelpa i Nord-Norge skriver på Kritiskjussbloggen om de siste årenes menneskerettsbrudd i norske fengsler. «Mye handler om holdninger, ikke lovverket», skriver han.

–Private aktører på det kommunale boligmarkedet?

Tomas Skjæråsen i Jusshjelpa i Nord-Norge har skrevet om kommunenes bruk av private aktører på det kommunale boligmarkedet. Han mener det må stilles strengere krav til kommunene.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for mai komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Oppdatering: Mars 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av mars.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til utsatte sårbare grupper.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser i mars:

Høring – forslag til endringer i rettsgebyrloven (justering av multiplikatorer og gebyr for forliksklager og forkynnelser)

Høring – nye særregler om underholdskrav i etterkant av utvisning og personlig fremmøte ved stornemndbehandling i Utlendingsnemnda

Høring – NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester

 • DEBATTINNLEGG OM Å HEVE RETTSGEBYRENE – «Er rettssikkerhet for alle et illusorisk mål?»

Styremedlem Raha Moafi har skrevet en artikkel i Juristen.no hvor hun kritiserer Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å heve rettsgebyrene med nærmere 40 %. Forslaget vil medføre at de mulige kostnadene ved å få et krav behandlet i førsteinstans ofte vil kunne overgå kravets størrelse. Dermed kan mange kvie seg for å bringe sin sak inn for forliksrådet.

Nok en gang ser vi et rettssystem som gjør det klart at din mulighet til å hevde din rett, avhenger av lommeboka. Det er avgjørende at rettssystemet forblir tilgjengelig og rettferdig for alle borgere, uavhengig av deres ressurser.

Les hele artikkelen her.

Foreningen har også skrevet et høringssvar om samme tema denne måneden – se her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra mars:

Ein uhaldbar praksis frå staten

Solveig Brunvoll i Jussbuss har skrevet om identitetstvil og aldersundersøkelser i asylprosessen. Hun mener praksisen er utelukkende integreringshemmende.

Nærhetsprinsippet gjelder også for kvinnelige innsatte

Johanne Wigmostad i JURK har skrevet om nærhetsprinsippet i de rene kvinnefengslene. Hun peker på utfordringene sentraliseringen av kvinnefengslene har hatt for de kvinnelige innsatte ved anstaltene.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for april komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Oppdatering: Februar 2024

Her kommer en oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av februar.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening (Rpf) leverer høringsuttalelser og innspill til lovforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til sosialt vanskeligstilte grupper.

Nedenfor kan du lese våre avgitte høringsuttalelser i februar:

Høring – forslag til endring av antall år det kan gis midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingsloven § 34

Man kan se alle våre avgitte høringssvar i sin helhet her.

 • RPF DELTOK I DEBATT – FORESLÅTTE ENDRINGER AV DAGENS HUSLEIELOV

Foto: Sofia-Madelen Myhra Olsen

Den 27. februar deltok Rettspolitisk forening (Rpf) i en spennende og aktuell debatt om Husleielovutvalgets nylig avgitte forslag til endringer i husleieloven, særlig knyttet til kontraktslengde og oppsigelsevern. Debatten ble arrangert av Jussbuss og Leierboerforeningen – Rpf takker for at vi ble invitert!

Styremedlem Ermal Veliqi har denne måneden skrevet et blogginnlegg om tema – se link lenger ned i dette innlegget.

Foreningen avga for øvrig i oktober 2023 innspill til Husleielovutvalget i forbindelse med de nå fremlagte forslagene og den første delutredningen – les våre innspill i sin helhet her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra februar:

Like mye pensjonist selv om man er innsatt 

På bloggen har Kajsa Johansson Rø i Jussformidlingen skrevet et innlegg om innsattes rett til alderspensjon under soning og hvordan regelverket slår dårlig ut for den enkeltes tilbakeføring til samfunnet. 

Ramaskrik mot bedre leieboervern

I januar kom Husleielovutvalgets forslag til endringer i husleieloven. Nærmest samtidig begynte kritikken å hagle fra utleiersiden. Styremedlem Ermal Veliqi har skrevet om forslagene og kritikken på Kritiskjussbloggen.

Diskriminering må få konsekvenser

Thea Marie Myhrer og Tuva Mathilde Jacobsen i JURK har skrevet om utfordringer med sanksjonsmuligheter i Diskrimineringsnemnda.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for mars komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Oppdatering: Januar 2024

Her kommer årets første oppdatering og oppsummering med noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av januar.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening (Rpf) leverer høringsuttalelser og innspill til lovforslag. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til sosialt vanskeligstilte grupper.

Nedenfor kan du lese våre avgitte høringsuttalelser i januar:

Høring – Representantforslag om trygge boliger for alle

Høring – NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk

Høring – NOU 2023: 13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter

 • «RETTSPOLITISK KJEPPHEST»

Den 23. januar arrangerte foreningen «Rettspolitisk kjepphest» på Ingensteds.

Rpf takker for en helt fantastisk kjepphest – det var så mange spennende og engasjerende kjepphester, og et helt fantastisk oppmøte.

Vi vil rette en ekstra stor takk til Tonje Lilaas Larsen og Erik Rustad Markussen, som ledet oss gjennom kvelden, samt til innlederne Cecilie Hellestveit, Petrine Maria Iversen, Mette Yvonne Larsen, Kai Spurkland, Ingvild Wetrhus Thorsvik, Ermal Veliqi, Josef Adam Younes og Vjosa Maxhuni.

Rettspolitisk forening fyller 50 år dette året, så det er bare å glede seg til neste «Rettspolitisk kjepphest» og andre spennende arrangementer i det kommende jubileumsåret!

Husk å holde deg oppdatert på vår hjemmeside, Facebook og Instagram for fortløpende informasjon om våre arrangementer.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra januar:

– Flere må straffes for lønnstyveri i 2024

Nestleder Helena Aanstad har skrevet om lønnstyveri og straff. Sakene markerer et stort fremskritt i kampen mot arbeidslivskriminalitet, og gir håp om at flere arbeidsgivere vil bli straffet.

Samvær og vold: Mor under stor risiko mot å oppfylle fars rett til samvær

Mona Lajili og Mai Fen Fogelstrand i JURK har skrevet om samvær og vold, og tilfeller der den ene parten må ta stor risiko for å oppfylle den andres samværsrett.

Advokatordning i norske fengsler fra 2025 – en etterlengtet ordning

I januar behandlet Høyesterett en sak om nakenvisitasjon i fengsel, mens det i høst ble vedtatt å etablere en advokatordning i fengsler fra 2025. Styremedlem Sofia-Madelen Myhra Olsen har skrevet om det etterlengtede behovet for ordningen.

KROM-konferansen: Tanker etter helgen

I januar avholdt KROM sin årlige kriminalpoltiiske konferanse. Emilie Tangerud i Jussformidlingen har delt tanker og inntrykk etter å ha deltatt på konferansen.

Helsefaglige vurderinger og uføretrygd: Sivilombudets nye uttalelse

Styremedlem Victor Håland har skrevet et grundig og interessant innlegg om Sivilombudets nye uttalelser for NAV og Trygderettens adgang til å overprøve helsefaglige vurderinger i saker om uføretrygd.

Ønsker du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for februar komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Oppdatering: Desember 2023

Her kommer en oversiktlig oppdatering og oppsummering av noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av desember.

 • HØRINGSUTTALELSER

Rettspolitisk forening (Rpf) leverer høringsuttalelser til lovforslag fra regjeringen. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til svakerestilte grupper.

Nedenfor kan du lese avgitte høringsuttalelser i desember.

Høring – forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven

Høring om endring i arbeidsmiljøloven – forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr

 • VI HAR VÆRT PÅ STORTINGET FOR Å FEIRE NY RETTSHJELPSLOV – HISTORISKE LOVENDRINGER

Rettspolitisk forening er en del av Rettshjelpsalliansen, som har kommet med flere innspill til både Justis- og beredskapsdepartementet og justiskomiteen i forbindelse med lovendringer i rettshjelploven.

I desember var det mye spennende som skjedde på Stortinget rundt ny rettshjelpslov, som vi deltok på:

– 7. desember var vi på Stortinget, hvor innstillingen fra justiskomiteen om endringene i rettshjelploven (Innst. 91 L (2023-2024)) ble redegjort for og diskutert i stortingssalen. Det var gøy å høre velkjente argumenter som Rettspolitisk forening og Rettshjelpalliansen generelt har brukt i sin lobbyvirksomhet.

– 12. desember var vi igjen på Stortinget sammen med Rettshjelpsalliansen. Den dagen ble de foreslåtte lovendringene formelt vedtatt – enstemmig! Det ble en feiring av de vedtatte lovendringene sammen med bl.a. justiskomiteen. Det er gledelig å se at vårt arbeid sammen med Rettshjelpsalliansen har hatt en reell påvirkningskraft på dette viktige lovarbeidet. Vi setter pris på at politikerne har lyttet til våre synspunkter og at de tar rettshjelpsutfordringene på alvor.

De vedtatte lovendringene er historiske, da lovforslaget bl.a. innfører en ny modell for økonomisk behovsprøving for rettshjelp. Dette er første oppfølging av NOU 2020:5, som er et viktig skritt i retning av å gi borgerne likhet for loven. Du kan lese mer om de historiske lovendringene og samarbeidet på Advokatbladet – se her.

Les også mer om lovendringene på Stortinget.no og se kort om de viktigste innspillene fra Rettshjelpsalliansen.

Vi ser frem til den videre oppfølgingen av NOU 2020:5.

 • «STRAFFERETTSTORSDAG»

14. desember arrangerte Rettspolitisk forening «Strafferettstorsdag» i Gatejuristenes lokaler. Vi fikk presentert artiklene fra årets tredje utgave av Kritisk Juss, som alle har et strafferettslig tema. Vi takker alle bidragsyterne og de som møtte. Det var spennende og engasjerende innlegg med faglig påfyll.

Alle artiklene er tilgjengelig og anbefales å lese – se under:

Martin Mindestrømmen (stipendiat UiB): «Kan den øvre strafferamma for narkotikabrotsverk forsvarast?»
Åse Johnsen (førsteamanuensis UiB): «Samspillet mellom juridiske aktører og tolker i norske rettssaler»
Hilde Dahl (seniorforsker i St.Olavs, med prosjekttilknytning ved IPH, NTNU): «Ser vi en økning i antallet utilregnelige drapspersoner?»

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra desember:

– Saksbehandlingstid i UDI: En sårbar ventetid for mange

Hedda Stephansen Brun og Ingeborg Olsen Sundsbø i JURK har skrevet om saksbehandlinstiden i UDI, som nylig har fått kritikk av Sivilombudet. De skriver om hvordan den lange ventetiden preger de sårbare personene som rammes.

– Hull i samfunnets siste sikkerhetsnett

Styremedlem Cathrine Reinskau har skrevet om NAVs manglende individuelle vurderinger i saker om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Samfunnets siste økonomiske sikkerhetsnett er spesielt viktig nå under den dyrtiden vi er i.

– En utvidet lønnsgarantiordning for et utvidet arbeidstakervern

Anne Marie Torbjørnsdal i Jussbuss har skrevet om effekten av kriminaliseringen av lønnstyveri og behovet for å imøtegå de fortsatt gjeldende utfordringene for utsatte arbeidstakere. En utvidet lønnsgarantiordning er en mulig løsning.

– En jul med bismak for advokatbransjen

I årets siste innlegg på bloggen før jul skrev leder Elisa Bogaard Vangen og styremedlem Ermal Veliqi om den manglende økningen i rettshjelpssatsen. «Det innebærer enda et år der de advokatene som fortjener mest, atter en gang har krav på minst».

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

 • RETTSPOLITISK FORENING TAKKER FOR ET BRA ÅR

Avslutningsvis ønsker vi å benytte årets siste oppdatering til å takke alle som har bidratt, støttet vårt arbeid og stilt opp for foreningen gjennom 2023. Vi setter stor pris på alle våre medlemmer, bidragsytere og samarbeid!

Vi i styret ser veldig frem til å fortsette vårt arbeid i 2024 – et spesielt år for foreningen, da vi feirer vårt 50-årsjubileum! Det kommende året vil være fylt med mange spennende rettspolitiske prosjekter, så det er bare å glede seg til nok et bra rettspolitisk år. Vi håper at så mange som mulig vil følge med, støtte oss videre og at vi ses i 2024.

Vi ønsker dere alle et godt nytt år!

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for januar komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)

Oppdatering: Oktober og november 2023

Her kommer en oversiktlig oppdatering og oppsummering av noe av det Rettspolitisk forening har arbeidet med i løpet av oktober og november.

 • Rettspolitisk kjepphest

Tirsdag 3. oktober arrangerte Rettspolitisk forening «Rettspolitisk kjepphest» på Deichmann Grünerløkka – det var fullt hus og god stemning! Vi takker både deltakerne og publikum for å ha bidratt til et vellykket arrangement. Vi gleder oss til neste «Rettspolitisk kjepphest» 23. januar 2024, så hold av datoen og følg med på nettsiden – vi vil komme med mer informasjon når det nærmer seg.

 • Rettspolitisk høstseminar vel overstått

Fra fredag 20. oktober til søndag 22. oktober ble Rettspolitisk forening sitt årlige rettspolitiske høstseminar avholdt på dr. Holms på Geilo. Årets tema var ulikhet for loven. Rettspolitisk forening takker alle bidragsyterne for spennende og engasjerende innlegg, samt alle de som deltok. Vi håper å se alle sammen igjen til neste år!

Husk at du kan være med å arrangere høstseminaret neste år, da dette er en ekstern komité.

 • Sivilsamfunnets rettsstatsmelding har blitt lansert og overlevert

Tirsdag 24. oktober overleverte leder i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas på vegne av en rekke organisasjoner årets rettsstatsmelding til 1. visepresident i Stortinget, Svein Harberg.

Rettsstatsmeldingen er et dugnadarbeid fra en lang rekke sivile organisasjoner som opplever hvordan den norske rettsstaten virker i hverdagen. Rettspolitisk forening har vært en av disse, som har bidratt og kommet med innspill til meldingen.

Les hele rettsstatsmeldingen her.

 • Rettspolitisk forening deltok på muntlig høring av statsbudsjettet

Rettspolitisk forening deltok 25. oktober på den muntlige høringen av statsbudsjettet for 2024 (Prop. 1 S (2023-2024)). Det var flere av forslagene foreningen ønsket å kommentere.

På generelt grunnlag var foreningen bekymret for at det foreslåtte statsbudsjettet ikke i tilstrekkelig grad tok stilling til sårbare grupper sin rettsstilling. Det blant annet fordi det ikke var gitt store nok bevilgninger for å avhjelpe eksisterende problemer i Kriminalomsorgen. Det var heller ikke gitt store nok bevilgninger for å sikre en bærekraftig rettshjelpssats, og kutt i bevilgningene til de spesielle rettshjelptiltakene.

 • RETTSPOLITISK FORENING HAR KOMMET MED INNSPILL TIL HUSLEIELOVUTVALGET

Rettspolitisk forening sendte inn innspill til Husleielovutvalgets første delutredning i oktober. Foreningen ønsker overordnet at ny husleielov i større grad skal vektlegge leieboers vedvarende borett over utleiers omsetningsmuligheter hva gjelder utformingen av kontraktslengde- og
oppsigelsesreglene. Vi kom derfor med flere innspill – se her.

Foreningen driver bloggen, hvor det jevnlig kommer nye innlegg med en rekke spennende temaer. Her kan du se noen av innleggene fra oktober og november:

Ugyldighetsreglene i avtaleloven må oppdateres 

Marte Møllersen og Zara Hussain i JURK har skrevet om avtalelovens § 28 om grov tvang og behov for modernisering av bestemmelsen. De mener ugyldighetsreglene i avtaleloven er utdaterte og må endres.

Hvor ble det av de menneskelige hensynene, Kriminalomsorgen?

Styremedlem Marte Lindholm har skrevet om straffavbud og Kriminalomsorgens strenge praktisering av «særlig tungtveiende hensyn» i vurderingen.

På tide å avvikle «som det er»-forbeholdet i husleieforhold

Emilie Tangerud i Jussformidlingen har skrevet om behovet for å fjerne «som det er»-forbeholdet i husleieloven.

Den korte veien fra hardbarket kriminell til god nabo

Medarbeider i Jussbuss, Ida Helland Iversen, har skrevet om førstelinjetjenesteutredningen og forslaget om en advokatordning i fengsel.

NAV-systemet fratar kvinner retten til trygdeytelser

Saksbehandlere i JURK – Juridisk rådgivning for kvinner har skrevet om hvordan kombinasjonen av lite forskning på kvinnehelse og ulovlige høye krav fra NAV på dokumentasjon av sykdommer, gjør at kvinner mister retten til trygdeytelser.

HTU på vei mot isfjellet

Styremedlem Ermal Veliqi har skrevet om vårt syn på forslaget om å øke sakskompetansen for saksleder i saker for Husleietvistutvalget (HTU).

Spytthette – HMS-tiltak eller tvangsmiddel

Leder av Rettspolitisk forening, Elisa Bogaard Vangen, har skrevet om bruken av spytthette. Hun skriver at «spytthette som tvangsmiddel bør avskaffes. I det minste må det gjennomføres en bred, helsefaglig utredning der også den psykiske belastningen ved bruk av spytthette kartlegges».

Vilkårene for fri rettshjelp må ta utgangspunkt i den reelle betalingsevne

Ingrid Johanne Riisøen Flaa i Jussbuss har skrevet om tilgang til behovsprøvd rettshjelp i et stadig mer lovregulert samfunn med økende økonomiske ulikheter.

Uhensiktmessig hensiktmessighet i vilkår om uføretrygd

Styremedlem Victor Håland har skrevet om hensiktsmessighetsvilkåret i vurdering om uføretrygd etter ftrl. § 12-5. Et grundig og viktig innlegg om hvordan vilkåret tolkes og anvendes feil i praksis.

Vil du bidra til bloggen – les mer her.

Følg med på rpf.no. Vi oppdaterer nettsiden fortløpende med kommende arrangementer og høringssvar. I tillegg vil en ny oppdatering for desember komme!

Følg med på sosiale medier også:
Instagram: Rettspolitisk_forening
Facebook: Rettspolitisk forening
LikedIn: Rettspolitisk forening (RPF)