Årsmøte i Rettspolitisk forening 9. april 2019

Innkallingen finner du her.

Kl. 17:00: Diskusjon om regjeringens forslag til endringer i abortloven

Kl. 18.00: Møtestart og pizza

Frokostkjelleren, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47.

 På sakslista står følgende saker:

 1. Årsmelding fra styret
 2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
 3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
 4. Regnskap 2018
 5. Budsjett for 2019
 6. Fastsetting av kontingent
 7. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
 8. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg! Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Saksdokumenter finner du her:

 1. Årsmelding fra styret
 2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
 3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
 4. Regnskap for foreninga 2018
 5. Regnskap for Kritisk Juss 2018
 6. Budsjett for 2019
 7. Revisorerklæring

Følg med på Facebook for mer informasjon.

Gledelig nyhet: Rettspolitisk forening avdeling Bergen!

Rpf Bergen4Den 15.02.16 opprettet en gruppe engasjerte jurister og studenter i Bergen en underavdeling til Rettspolitisk forening. 

Gruppa avholdt et møte hvor professor Jan Fridthjof Bernt først holdt en innledning om rettspolitiske utfordringer og behovet for rettspolitikk i vår tid. 

Gruppa vedtok å opprette en undergruppe av Rettspolitisk forening, statutter for arbeidet og et styre. I tillegg ble det diskutert hva Rettspolitisk forening Bergen bør arbeide med og hvordan arbeidet bør foregå. Rettspolitisk forening Bergen skal avholde tre arrangementer før sommeren. Gruppa ønsker å skape engasjement rundt hvordan jussen virker i det daglige liv for de svakerestilte og skape en møteplass for jurister, jusstudenter og andre som er opptatt av rettspolitikk i Bergen. 

Styret i Rettspolitisk forening Bergen består av:

Erlend Sand (leder), Ida Synnøve Solheim, Tarjei Ellingsen Røsvoll, Julie Vassaas, Eirin Aavik Schanke og Mariann Nilsen.

Høringsuttalelse om asylbarn

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om at barnefamilier som ble sendt ut i perioden 1. juli 2014 – 18. mars 2015 og som hadde mer enn fire års opphold i Norge, skal få muligheten til å prøve sin sak etter den nye forskriftsbestemmelsen som trådte i kraft 8. desember 2014.  Rettspolitisk forening mener det er svært uheldig at opphold i hjemlandet skal kunne telle negativt ved ny vurdering av saken. Familier som på utsendelsestidspunktet kvalifiserte for oppholdstillatelse, risikerer etter det fremlagte forslaget å likevel få avslag i saken. Les vår høringsuttalelse her.

Høringsuttalelse om endringer i rusomsorgen

Helse- og sosialdepartementet har foreslått regler om gjennomføring av opphold i institusjon for personer med rusmiddelproblemer. Det er blant annet foreslått bestemmelser om husordensregler, rusmiddeltesting, forbindelse med omverdenen, ransaking og tvang. Rettspolitisk forening har kommet med innspill til enkelte av forslagene. Du kan lese vår høringsuttalelse her.

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endringer i utlendingsloven som følge av endrede strafferammer i ny straffelov. Rettspolitisk forening har ikke hatt tid til å sette seg inn i de materielle endringene forslaget vil medføre som følge av svært kort høringsfrist. Korte høringsfrister er en tendens i departementet, som kun har overholdt normal høringsfrist på 1 av 13 høringer i 2015. Det er etter vårt syn et alvorlig demokratisk problem at høringsrundene blir tilnærmet illusoriske som følge av kort høringsfrist. Les vår uttalelse om korte høringsfrister her. NRK omtalte korte høringsfrister basert på foreningas høringsuttalelse på sine nyhetssendinger på radio og på sine nettsider den 7. mai 2015: http://www.nrk.no/norge/hevder-anundsens-hastverk-undergraver-demokratiet-1.12345326

Høringsuttalelser

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag.

Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til sosialt vanskeligstilte grupper, blant annet på arbeids-, straffe-, og utlendingsrettens område.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser.


Høringsuttalelser fra 2024

Høring – Representantforslag om trygge boliger for alle

Høring – NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk

Høring – NOU 2023: 13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Høring – forslag til endring av antall år det kan gis midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingsloven § 34

Høring – forslag til endringer i rettsgebyrloven (justering av multiplikatorer og gebyr for forliksklager og forkynnelser)

Høring – nye særregler om underholdskrav i etterkant av utvisning og personlig fremmøte ved stornemndbehandling i Utlendingsnemnda

Høring – NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester

Høring – forslag til endring av utlendingsforskriften § 19-7

Høring – Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold

Høring – forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Høring – Forslag om strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold mv.

Høring – Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

Høring – Forslag til endring i forskrift om lån fra Husbanken

Høringsuttalelser fra 2023

Høring – NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar. Personvernkommisjonens rapport

Høring: Forskrift om Brukerplan

Høring – engangsløsning for utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl

Høring – NOU 2022: 15 Utleverings- og arrestordreloven

Høring – endring i utlendingsforskriften om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

Høring – politiets bruk av maktmidler

Høring – forslag til ny forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune

Høring – forslag om endring i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel)

Høring av Barnevernsutvalgets NOU 2023:7

Høring – forslag om å avvikle au pair-ordningen i Norge

Høring – forslag til endringer i offentleglova m.m. – innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter

Høring – forskrift om behandling av begjæringer om anerkjennelse etter ekteskapsloven § 18 b og § 18 c av ekteskap inngått etter utenlandsk rett

Høring NOU 2023: 11 Raskt og riktig

Høyring – forslag til endringar i tannhelsetjenesteloven og enkelte forskrifter (rettar for nye grupper av pasientar mv.)

Høring – forslag til endringer i regelverket om medlemskap i folketrygden mv. for personer ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

Høring – forslag til endringer i forskrift om Husleietvistutvalget (effektivisering av saksbehandling mv.)

Innspill – Husleielovutvalgets første delutredning

Høring – forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven 

Høring om endring i arbeidsmiljøloven – forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr

Høringsuttalelser fra 2022

Høyring – oppheving av innhaldslister i folketrygdlova

Høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Høring om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering

Høring av endringer i domstolstruktur

Høring – adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda m.m.

Høring – forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger

Høring – Endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften

Høring – Endringer i politiloven og politiregisterloven mv. – PSTs etterretningsoppdrag og behandling av åpent tilgjengelig informasjon

Høringsuttalelse – Forslag til ny forskrift til finansavtaler (finansavtaleforskriften)

Høring – «Bostøtten – opprydning og forankring» – Rapport fra ekspertgruppe

Høring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Høring – endringer i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse

Høring – Tilleggsfordeler ved kredittopptak

Høring – nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi

Høring – regelverksoppfølging av etterlattereformen i folketrygden. Forslag til lovendringer og forskriftsutkast

Høringsuttalelser fra 2021

Høring – Bankenes tilbud av kontanttjenester

Høring – NOU 2021: 9 – Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Høring – Endring i tilskuddsordningen til spesielle rettshjelpstiltak

Høring- forslag til regulering av konverteringsterapi

Høring – Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høring – Om forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger

Høring – endring i skattereglene for boligselskap

Høring om endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Høyring – forslag til nytt unntak frå maksimal varigheit for arbeidsavklaringspengar – moglegheit til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling

Høring – Utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

Høring – Ny boligsosial lov

Høring – Forslag til endringer i utlendingsforskriften – introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet

Høring om endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere norskkunnskaper

Høring – Forslag til nye regler om tilsynsrådet for kriminalomsorgen

Høyring – Forslag til endringar i reglene om hjelpemiddel frå folketrygda til personar med kjønnsinkongruens på høyring

Høring – Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (Endring i kravene til oppholdstid mm.)

Høring – Forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Høringsuttalelser fra 2020

Høring – endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Høring – vurdering av forbud mot lange kniver/machete

Høring – Forslag til forenklinger og justertinger i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Høring – politiattest for museumsansatte

Høring – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

Høring – engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Høring – forlengelse av varigheten av koronaloven

Høring – Midlertidige endringer i utlendingsloven – Fjernmøter i utlendingsnemnda mv.

Høring – NOU 2019:26 Rusreform fra straff til hjelp

Høring – Forslag om endring i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis

Høring – Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

Høring – Endringer i barnevernloven

Høring – Forslag til endringer i utlendingsloven og – forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

Høring – Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett

Høring – Forslag til forskrift til integreringsloven

Høring – NOU 2020:4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering av deltkelse i og rekruttering til kriminelle grupper

Høring med kort frist – Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennonføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Høring – Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

Høring – endringer i straffeprosessloven og straffeloven (overprøving av saksstyrende avgjørelser ved anke mv.)

Høring – forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

Høring – forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven (etterforskings- og påtaleplikt i store straffesaker, nytt straffebud om serieovergrep mv.)

Skriftlig innspill – Komitébehandling av Prop. 134 L (2019-2020) Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Høring – Forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Høringsuttalelser fra 2019

Høringsuttalelse om utredning av det strafferettslige diskrimineringsvernet

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av dna-testing i utlendingssaker

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven

Høringsuttalelse om forslag til enkelte endringer i reglene for uføretrygd mv.

Høringsuttalelse om advokatforeningens anmodning om å stadfeste regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av advokatforskriften

Høringsuttalelse om forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon

Høring – Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av Advokatforskriften

Høring – Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Høring – Forslag til ny barnevernslov 

Høring – Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv.

Høring – Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Høring – hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel

Høring – endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m.

Høring – forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Høring – Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Høring – ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternater

Høring – Forslag om endringer i utlendingsforskriten – oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

Høring – Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Høring – ny forvaltningslov

Høring – lov om Eldeombud

Høring – Endringer i sosialtjenesteloven om kommunenes plikt til å stille vilkår om språkopplæring ved mottak av sosialstønad

Høringsuttalelser fra 2018

Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap

Høringsuttalelse om forslag til endringer i straffegjennomføringsloven

Høringsuttalelse om forslag til endringer i utlendingsforskriften 

Høringsuttalelse om endringer i ekteskapsloven

Høringsuttalelse om samarbeid mellom politiet og barnevernstjenesten

Høringsuttalelse om forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften

Høringsforslag til endringer i straffeloven mv.

Høringsuttalelse om varsling i arbeidslivet

Høringsuttalelse om forslag til endringer i sosialtjenesteloven

Høringsuttalelse om forslag til endring om varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer

Høringsuttalelse om NOU 2017:17 På ein søndag

Høringsuttalelse om sprøyteromsloven og sprøyteromsforskriften

Høringsuttalelse om forslag til endringer i offentleglova m.m.

Høringsuttalelse om endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest

Høringsuttalelse om lavterskeltilbud ved seksuell trakassering

Høringsuttalelse om NOU 2018:8 varsling verdier og vern

Høringsuttalelse om kvalifiseringsprogrammet

Høringsuttalelse om endringer i statsborgerloven (domstolsbehandling ved tilbakekall)

Høringsuttalelse om forslag til endringer i straffeloven mv. (oppfølgning etter ikraftsettelsen av straffeloven) 

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Høringsuttalelse om forslag til endringer i tvisteloven

Høringsuttalelse om forslag til endring i utlendingslova – hevet strafferamme for ulovlig opphold etter utvisning som følge av straff eller særreaksjon

Høringsuttalelser fra 2017

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven – innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll

Høringsuttalelse om endring i straffelovens regler om forvaring

Høringsuttalelse om NOU 2017:9 Politi og bevæpning

Høringsuttalelse om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft

Høringsuttalelse om  endringer i statsborgerlovgivningen

Høringsuttalelse om allmenngjøring av tariffavtale

Høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven

Høringsuttalelse om offentlig støtte til barnefamiliene

Høringsuttalelse om endringer i barneloven og statsborgerloven

Høringsuttalelse om ny straffeprosesslov

Høringsuttalelse om reduksjon av antall abortnemnder

Høringsuttalelse om utvidet adgang til å stille utvisningssaker i bero

Høringsuttalelse om strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Høringsuttalelse om visitasjon av asylsøkere mv.

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften – Underholdskravet og ettårsfrist for unntak for flyktninger

Høringsuttalelse om endringer i statsborgerloven mv. – tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

Høringsuttalelse om forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften


Høringsuttalelser fra 2016

Høringsuttalelse om ny lov om omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

Høringsuttalelse om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen (PDF)

Høringsuttalelse om forslag om endring i lov og forskrift om bostøtte – nytt inntektsgrunnlag for bostøtte (PDF)

Høringsuttalelse om utkast til Norges 8. rapport om FNs torturkomite

Høringsuttalelse Arbeidstidsutvalget – NOU 2016:1

Høringsuttalelse om forslag til endring i rettshjelpsloven, rettshjelpsforskriften og stykkprisforskriften (PDF)

Høringsuttalelse om utvidet lagringstid for opplysninger fra Tolletatens skiltgjenkjenningssystem (PDF)

Høringsuttalelse om utkast til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité

Høringsuttalelse om tater-/romaniutvalgets rapport 

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven mv. – utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus

Høringsuttalelse om innføring av forsøksordning i introduksjonsloven

Høringsuttalelse om endring i forskrift om dagpenger under utdanning

Høringsuttalelse om endringer i forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Høringsuttalelse om innstramminger i utlendingslovgivningen (innstramminger II)

Se også rettspolitisk notat (sammendrag) om innstramminger II

Høringsuttalelse om nye endringer i utlendingsforskriften om avvisning av omgjøringsbegjæringer

Høringsuttalelse om endringer i politiloven § 29 om tydeligere forankring av våpeninstruksens bestemmelse om midlertidig bevæpning

Høringsuttalelse om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om styrket pårørendestøtte

Høringsuttalelse om endringer i psykisk helsevernloven om kontroll av pasienter i psykiatriske institusjoner

Høringsuttalelse om tvangsretur av barn


Høringsuttalelser fra 2015

Høringsuttalelse om NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet

Høringsuttalelse om forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høringsuttalelse om revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget

Høringsuttalelse om endring i forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner

Høringsuttalelse om endring i regelverket om arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Høringsuttalelse om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Høringsuttalelse om forskrift om straffegjennomføring i Nederland

Høringsuttalelse om omorganisering av kriminalomsorgen m.v.

Høringsuttalelse om tap av norsk statsborgerskap (NOU 2015:4)

Høringsuttalelse om prøveprosjekt med hurtigspor i straffesaker

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften – lengeværende barn

Høringsuttalelse om lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven som følge av endrede strafferammer i ny straffelov (om kort høringsfrist)

Høringsuttalelse til forslaget om straffegjennomføring i annen stat mv.

Høringsuttalelse til forslaget om endringer i politiloven og ekomloven angående mobilregulerte soner mv.


Høringsuttalelser fra 2014

Høringsuttalelse til forslaget om endringer i aml. – midlertidig ansettelse

Høringsuttalelse til forslaget om regulering av tigging i Oslo kommunes politivedtekt

Høringsuttalelse til forslaget om endringer i utlendingsforskriften

Høringsuttalelse til forslaget om aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad

Tidligere innsendte høringsuttalelser:

Fortsett å lese Høringsuttalelser