Rettspolitisk forening

HØSTSEMINARET 2003

SISTE 08.10.03:Høstseminar 2003 er dessverre avlyst. Vi beklager.
Til orientering gjengir vi fra innbydelsen:

Årets høstseminar arrangeres på Vestlia hotell, Geilo, helgen 10. – 12. oktober. Vi tar opp temaene samfunnsbeskyttelse og straffutmåling og politiske signaler.

1) Samfunnsbeskyttelse – mot hva og med hvilke midler?

Rettssystemet skal beskytte samfunnet og dets grunnverdier – herunder ved effektiv etterforskning og straff overfor lovbrytere. Moderne kriminalitet er vanskelig å etterforske, og politiet ønsker stadig mer effektive etterforskningsmetoder så vel som nye straffehjemler som gjør det enklere å få domfellelse.

På den annen side innebærer slike metoder og hjemler en samfunnsutvikling i retning av et overvåkningssamfunn, og angrep på fundamentale rettssikkerhetsverdier. Spørsmålet er om de skritt som ønskes for å bedre beskyttelsen av samfunnet mot kriminalitet, samtidig utgjør en trussel mot det samfunn som skal beskyttes.

Det vil bli lagt opp til en paneldebatt med deltakelse fra plenum, etter innledninger fra

2) Straffutmåling, samfunnsstraff og politiske signalers betydning for domstolenes reaksjonsfastsettelse

I de senere år har lovgivers aktivitet i retning av å søke å påvirke straffutmålingen tiltatt. Hvilken vekt skal slike uttalelser tillegges innenfor vårt system med vide strafferammer?

Samtidig har vi ved innføringen av samfunnsstraffen fått en ny hovedsstraff, der det stadig kommer politiske signaler om at denne bør benyttes mer. Samtidig er loven utformet med en begrensning på bruk av samfunnsstraff til saker med strafferamme inntil 6 år, som utelukker en del saker der det tidligere ble gitt samfunnstjeneste.

Vi vil søke å belyse de utfordringer for rettskildelæren / den juridiske metode som følger av vårt system med vide strafferammer i loven, sammenholdt med sterkt politisk fokus på den konkrete straffutmålingen.

Hovedinnleder er høyesterettsdommer, dr. juris Magnus Matningsdal. Videre har vi invitert lederen og to medlemmer fra justiskomiteen på Stortinget: Trond Helleland, Andre Kvakkestad og Knut Storberget.


Sist endret: 08.10.2003 av webmaster@rpf.no