Om Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening driver påvirkningsarbeid blant annet for å bedre rettsstillinga til utsatte grupper og for å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge. Vi skriver høringsuttalelser og arrangerer seminarer og debatter. I tillegg er foreninga utgiver av tidsskriftet Kritisk juss. Blir du medlem mottar du Kritisk juss i posten samt støtter opp om arbeidet som gjøres i foreninga.

Foreninga har et styre i Oslo og en undergruppe i Bergen.

Styret i Oslo for 2018-2019

IMG_2600

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Ingrid Lie
 • Embla Helle Nerland (nestleder)
 • Grethe Kristine Olsen
 • Ingrid Adele Selvik
 • Elsa Skjong
 • Siri Rudå
 • Marie Natland Wabakken
 • Yngve Andersen
 • Karin Maria Svanå
 • Hanne Skårberg

Styret i Bergen

Rpf Bergen4

(Bildet er tatt under oppstartsmøtet i Bergen 15.02.16 hvor flere enn styremedlemmene var til stede.)

 • Erlend Sand (leder)
 • Ida Synnøve Solheim
 • Tarjei Ellingsen Røsvoll
 • Julie Vassaas
 • Eirin Aavik Schanke
 • Mariann Nilsen

Formålet med foreninga

Rettspolitisk forening formål er nedfelt i vedtektene til foreninga, og lyder:

§ 1 Foreningens formål

a) å forsvare og utvikle sentrale rettsstatlige og velferdsrettslige verdier, og å arbeide for menneskerettighetene,

b) å fremme en kritisk diskusjon av etablerte holdninger og institusjoner på rettslivets område,

c) å bevisstgjøre jurister om den samfunnsmessige sammenheng jussen inngår i og deres personlige ansvar,

d) å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt blant annet på å bedre sosialt svakerestilte gruppers rettslige situasjon.

Foreningen er partipolitisk uavhengig.


Her kan du lese vedtektene til Rettspolitisk forening.

Debatter og temakvelder

I Rettspolitisk forening er det lav terskel for å arrangere diskusjon eller foredrag om rettspolitiske temaer.

Temaer som har vært oppe de siste årene er politiske signalers betydning i straffesaker, maktutredningens konklusjon om økt rettsliggjøring og gjenopptakelse av Torgersensaken, rasismeparagrafen, de norske injuriedommene i Strasbourg, ombudenes rolle, fornærmedes stilling i straffeprosessen, begrepet gjeldende rett, retten til å bo, humanitær intervensjon m.m. Rettspolitisk forening avholder årsmøte hver vår, med etterfølgende foredrag. I tillegg arrangerer vi lanseringsmøter i forbindelse med utgivelsene av Kritisk juss fire ganger årlig. Der diskuteres ett av bidragene sammen med forfatteren og eventuelle opponenter.

Det årlige høstseminaret

Årets faglige og sosiale begivenhet er det årlige høstseminaret på Geilo. Her har dyktige innledere og engasjerte medlemmer et faglig møtested for diskusjon og læring.

Kritisk juss

Rettspolitisk forening utgir tidsskriftet Kritisk juss. Kritisk juss mottas av alle foreningens medlemmer. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året og inneholder artikler fra et bredt spekter rettsområder med høyt faglig nivå (tidsskriftet er et nivå 1-tidsskrift). Les mer om Kritisk juss her.

Blogg

I 2015 opprettet Rettspolitisk forening en blogg for meningsytringer om juss og politikk. Bloggen tar i mot tekster for publisering på blogg@rpf.no

Besøk bloggen her

Høringsuttalelser

Rettspolitisk forening er høringsinstans på en rekke områder. Høringsuttalelsene finner du her.