Formelle (tekniske) krav

Bidrag til Kritisk juss: Formelle (tekniske) krav

1 Forfatterinformasjon, sjanger og ingress

–    E-postadresse. Skriv e-postadressen sammen med «av (+ forfatternavnet)».

–    Forfatterinformasjon. Husk fotnoten med forfatterinformasjon. Oppgi grad, tittel, nåværende arbeidssted, annen relevant informasjon. Ikke mer enn to–tre linjer.

–    Sjanger. Oppgi sjanger over tittelnavnet (leder, artikkel, fast spalte, referat).

–    Ingress. Alle bidrag skal ha en ingress (et kort sammendrag) som oppsummerer hva artikkelen handler om.

2 Overskrifter

–    Korte overskrifter. Bruk nøkkelord i overskrifter og mellomtitler. De nødvendige presiseringene skal fremgå av brødteksten.

–    Kun hele tall. Bruk hele tall uten punktum for første nivå (1, 2, 3 osv.). Nivåene under skal ikke nummereres. Bruk «som vi har sett», «se ovenfor [om …]», «som vi skal se», det fungerer mer enn godt nok i så korte artikler.

3 Fotnoter

For fagfellevurderte artikler skal det være en litteraturliste til slutt. Henvisningene kan også gengis i kortform i fotnotene. For innlegg og andre bidrag som ikke fagfellevurderes er det ikke nødvendig med litteraturliste, men henvisningene må da naturligvis gengis i sin helhet i fotnotene. Det skal ikke brukes sluttnoter i tidsskriftet. Nedenfor gjengis den malen som skal brukes i fotnotene.

Legg merke til tegnsettingen nedenfor. 

 

Alle litterære førstegangsoppføringer  Kortform
Bøker – Trine Olsen, Om menneskerettigheter Oslo (1995).  Olsen (1995).
Tidsskriftartikler    Tor Hansen, «Om menneskerettigheter» i Kritisk Juss 4 1995. Hansen (1995).
Avisartikler    Jo Johns, «Om menneskerettigheter» i Dagbladet 7.2.1995. Johns (1995).
Rapporter o.l.    Anne Bømer, Om menneskerettigheter. FAFO-rapport 4 1995. Bømer (1995).
Offentlige dokumenter, lover og forarbeider
Innstillinger    Inst. O. nr. 40 (1994–1995) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteteter og høgskoler (lov om høgre utdanning). Inst. O. nr. 40 (1994-1995).

Lover        Forvaltningsloven (fvl.), lov 10.2.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

Forvaltningsloven.

Rundskriv    Rundskriv F-086-99 Delegering av myndighet til å etablere fag og emner og desentraliserte studier m.m. Prosedyrer og planarbeid.

Rundskriv F-086-99.

Stortingsmeldinger   St.meld. nr. 25 (2000–2001) Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Norge.

St.meld. nr. 25 (2000–2001).


4 Forkortelser i brødtekst

 –    Ord som jamfør eller jevnfør, artikkel, punkt, for eksempel og så videre, skal skrives fullt ut i brødtekst.

–    Kortformen av lovnavn er å foretrekke fremfor forkortelser i brødtekst. Skriv «barnevernloven» i brødtekst, reserver «bvl.» til teknisk bruk.

–    Det er god skikk å skrive ut forkortelser som ØSK ved første gangs bruk, slik: Den økonomiske, kulturelle og sosiale menneskerettighetskonvensjon (ØSK).

5 Forkortelser i fot- og parentesnoter

–    Alle forekomster av sidehenvisninger skal skrives fullt ut med «side».

–    Skriv alle tidsskiftnavn fullt ut: Kritisk juss, ikke «Kj».

–    Bruk forkortelser i fot- og parentesnoter og tekniske innskudd av typen «jf. blv. § 5 pkt. a». Alle forkortelser skal ha forkortelsespunktum: art., pkt., jf., f.eks., t.o.m.

6 Fonter

Det er ikke nødvendig å velge bestemte fonter. Alle bidrag stiles av forlaget.

 

Debattinnlegg: En viktig stemme

Det er ikke ofte at noen tar til orde mot strengere straffer og økt kontroll i samfunnet. Høyesterettsdommer Ketil Lund har vært en slik stemme og han har fulgt en slik linje i sin dommergjerning.

Lenke til innlegget i Dagsavisen av 30. november 2009, skrevet av leder i Rettspolitisk forening Nora Hallén.

Moralpolitiet på plata

Dagsavisen 12. august 2010. Av Gard Rødsand Kvernmo, Styremedlem i Rettspolitisk forening

I Dagsavisens oppslag mandag fremkommer at oppsøkende hjelpetjenester nå jages fra området rundt Oslo S av politiet. ”Vi kan ikke lenger ha det sånn at oppsøkende tjenester deler ut sprøyter, også setter brukerne seg ned to meter unna og setter skuddet. Det er dobbeltmoralsk.” er forklaringen fra politisjef på Grønland Politistasjon, Kåre Stølen.

Sprøyter er en lovlig handelsvare i Norge, og det er ikke forbudt å inneha eller oppbevare sprøyter. Naturlig nok er det derfor heller ikke ulovlig for noen å gi bort sprøyter til andre. For tjenestene politisjefen viser til, dreier det seg til alt overmål om virksomheter hvor det er kvalifiserte sykepleiere som tilbyr rusavhengige rent brukerutstyr, i tillegg kondomer, klœr, kaffe og samtaler. Stølens uttalelse om sykepleiernes moral blir stående i et underlig lys, om en ser hen til den faglige begrunnelsen for utdelingen av sprøyter, sammenholdt med de rusavhengiges lovlige rettigheter til helsehjelp og de lovpålagte faglige krav som normalt stilles til helsepersonells yrkesutøvelse.

Helsefaglig er det bred oppslutning om at rene sprøytespisser er et egnet tiltak for å redusere smittespredning og skaden for den enkelte. I et brev til Justisdepartementet fra 1997 uttaler Statens helsetilsyn at ”rene sprøyter er et hovedvirkemiddel i forebyggingsstrategien mot blodsmitte (hiv og hepatitt) blant stoffmisbrukere. Helsemyndighetene har tatt konsekvensen av dette ved å øke tilgjengeligheten av sprøyter i samfunnet”. Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert skadereduksjon i forhold til bruk av rusmidler slik: ”Når det gjelder injiserende rusmiddelbruk er målsetningene ved ”skadereduksjon” å forebygge overføring av hiv og andre blodsmittesykdommer som forekommer når brukere bruker usterilt sprøyteutstyr og/eller rusmidler”. I en rapport fra 2009 hvor Helsedirektoratet anbefalte rene sprøyter til rusmiddelavhengige i fengsel heter det at skadereduksjon ”er et viktig folkehelsevirkemiddel fordi fellesbruk av sprøyter og spisser representerer en effektiv overføringsmåte for hepatitt-virusene og hiv…..Dersom det finnes muligheter for å redusere skadevirkninger av rusmiddelbruk for den rusmiddelavhengige, er det uetisk og juridisk uakseptabelt å ikke gjøre det.” og at ”Det finnes ikke holdepunkter for at sterile sprøyter og spisser rekrutterer til bruk av rusmidler og neppe heller øker bruken av rusmidler hos rusavhengige”

Etter smittevernloven har enhver som det etter en faglig vurdering er grunn til å anta er i fare for å bli smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom, rett til nødvendig smittevernhjelp, herunder forebyggende hjelp. Hensynet bak loven er i tillegg til omsorgen for den enkelte, den sterke samfunnsinteressen i å forhindre spredning av slike sykdommer. Retten korresponderer med det enkelte helsepersonells plikt etter helsepersonelloven til blant annet å utføre sitt arbeid i samsvar med krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp, og å se til at pasientens rettigheter etter blant annet smittevernloven blir oppfylt. Jeg antyder selvfølgelig ikke at sykepleiere har en plikt til å drive oppsøkende virksomhet for å dele ut sprøyter, men at rusavhengige har en rett til å få utdelt rene sprøyter dersom de oppsøker helsetjenesten.

Det fremgår av oppslaget i Dagsavisen at politiets nye, hardere linje overfor hjelpetjenestene gjør at Sykepleie på hjul nådde ut til flere hundre færre med helsehjelp i juli enn tidligere. Dette er opplagt i strid med hensynene som ligger bak smittevernlovgivningen. Oppsøkende tiltak som Sykepleie på hjul, yter gratis kvalifisert helsehjelp til en utsatt gruppe i samfunnet, i tråd med faglige vurderinger som norske og internasjonale helsemyndigheter anser å være til det beste både for den rusavhengige og for samfunnets vern mot smitte. At politisjefen i Oslo anser at de med dette opptrer dobbeltmoralsk, får være hans sak. Langt viktigere er det å spørre hvilket rettslig grunnlag politisjefen påberoper seg for å forhindre helsehjelpen.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål er du selvsagt velkommen til å kontakte oss. Vi svarer så snart vi har mulighet.

Spørsmål om medlemsskap i Rettspolitisk forening kan rettes til medlem-reg@rpf.no


Styret i Rettspolitisk forening

Leder

Tonje Lilaas Larsen

Mobil 971 58 592

leder@rpf.no 

Styremedlemmer

Embla Helle Nerland (nestleder)

Ingrid Lie

Grethe Kristine Olsen

Ingrid Adele Selvik

Elsa Skjong

Siri Rudå

Marie Natland Wabakken

Yngve Andersen

Karin Maria Svanå

Hanne Skårberg

Alle kan nås på e-post styret2@rpf.no

Observatørstatus

Hadi Strømmen Lile (redaktør i Kritisk Juss)

kj-red@rpf.no

Styret i Rettspolitisk forening Bergen

Erlend Sand (leder)

Ida Synnøve Solheim

Tarjei Ellingsen Røsvoll

Julie Vassaas

Eirin Aavik Schanke

Mariann Nilsen

Kasserer

Anders Brosveet

Mob.: 92 03 51 00

anders.brosveet@elden.no

Revisor

Hedda Larsen Borgan

heddaborgan@gmail.com

Kritisk juss

kj-red@rpf.no – dersom du vil kontakte redaksjonen for Kritisk juss.

kj-redaktor@rpf.no – for kontakt med redaktøren av Kritisk juss Hadi Lile.

medlem-reg@rpf.no – ved henvendelser angående adresseendring, forsendelser o.l.

Foreningas postadresse 

Pb. 6907 St. Olavs plass

0130 Oslo

Foreningas organisasjonsnummer

974 238 683

Foreningas kontonummer

1600 21 32552 

Om Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening driver påvirkningsarbeid blant annet for å bedre rettsstillinga til utsatte grupper og for å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge. Vi skriver høringsuttalelser og arrangerer seminarer og debatter. I tillegg er foreninga utgiver av tidsskriftet Kritisk juss. Blir du medlem mottar du Kritisk juss i posten samt støtter opp om arbeidet som gjøres i foreninga.

Foreninga har et styre i Oslo og en undergruppe i Bergen.

Styret i Oslo for 2019-2020

IMG_2600

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Ingrid Sigstad Lie
 • Embla Helle Nerland
 • Hanne Hareide Skårberg
 • Veronika Taran Wiese
 • Kari Malene Jørgensen
 • Else Anette Holtane Bergland
 • Hannah Kvamsdal
 • Kristiane Bugge Dugstad
 • Erik Rustad Markussen
 • Rita Nivethini Paramalingam
 • Anela Ferati

Formålet med foreninga

Rettspolitisk forening formål er nedfelt i vedtektene til foreninga, og lyder:

§ 1 Foreningens formål

a) å forsvare og utvikle sentrale rettsstatlige og velferdsrettslige verdier, og å arbeide for menneskerettighetene,

b) å fremme en kritisk diskusjon av etablerte holdninger og institusjoner på rettslivets område,

c) å bevisstgjøre jurister om den samfunnsmessige sammenheng jussen inngår i og deres personlige ansvar,

d) å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt blant annet på å bedre sosialt svakerestilte gruppers rettslige situasjon.

Foreningen er partipolitisk uavhengig.


Her kan du lese vedtektene til Rettspolitisk forening.

Debatter og temakvelder

I Rettspolitisk forening er det lav terskel for å arrangere diskusjon eller foredrag om rettspolitiske temaer.

Temaer som har vært oppe de siste årene er politiske signalers betydning i straffesaker, maktutredningens konklusjon om økt rettsliggjøring og gjenopptakelse av Torgersensaken, rasismeparagrafen, de norske injuriedommene i Strasbourg, ombudenes rolle, fornærmedes stilling i straffeprosessen, begrepet gjeldende rett, retten til å bo, humanitær intervensjon m.m. Rettspolitisk forening avholder årsmøte hver vår, med etterfølgende foredrag. I tillegg arrangerer vi lanseringsmøter i forbindelse med utgivelsene av Kritisk juss fire ganger årlig. Der diskuteres ett av bidragene sammen med forfatteren og eventuelle opponenter.

Det årlige høstseminaret

Årets faglige og sosiale begivenhet er det årlige høstseminaret på Geilo. Her har dyktige innledere og engasjerte medlemmer et faglig møtested for diskusjon og læring.

Kritisk juss

Rettspolitisk forening utgir tidsskriftet Kritisk juss. Kritisk juss mottas av alle foreningens medlemmer. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året og inneholder artikler fra et bredt spekter rettsområder med høyt faglig nivå (tidsskriftet er et nivå 1-tidsskrift). Les mer om Kritisk juss her.

Blogg

I 2015 opprettet Rettspolitisk forening en blogg for meningsytringer om juss og politikk. Bloggen tar i mot tekster for publisering på blogg@rpf.no

Besøk bloggen her

Høringsuttalelser

Rettspolitisk forening er høringsinstans på en rekke områder. Høringsuttalelsene finner du her.

Kritisk juss

kritisk_juss_2016_04_2xKritisk juss er et tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget.

Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene skal ta opp konkrete problemstillinger og bidra til en kritisk debatt. Kritisk juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettsikkerhet i samfunnet.


Abonnement

Medlemmer i Rettspolitisk forening blir automatisk abonnenter av Kritisk juss. Klikk her for informasjon om hvordan du blir medlem i Rettspolitisk forening.

Henvendelser om abonnement og forsendelser, ta kontakt med medlem-reg@rpf.no.


Lyst til å lese tidsskriftet på nett?

Tidsskriftet er nå tilgjengelig for alle via Open Access.

Du kan lese Kritisk Juss på Idunn.


For deg som vil skrive i Kritisk juss 

Informasjon om redaksjonell profil og tekniske krav finnes her:

Kritisk juss’ redaksjonelle profil

Formelle (tekniske) krav ved bidrag til Kritisk juss

Kontaktinformasjon til redaksjon og redaktør finnes nedenfor.

Kritisk juss


Redaksjonen

– Ph.d. Hadi Strømmen Lie, førsteamanuensis Høgskolen i Østfold (redaktør)

– Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet

– Johannes Flisnes Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen, avd. for forebygging av tortur

– Ph.d. Thomas Frøberg, kst. førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

– Henriette N. Tøssebro, stipendiat, Institutt for offentlig rett, UiO

Dr. juris Hans Morten Haugen, VID Vitenskapelige Høgskole

– Ph.d. River Hustad, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

– Miriam Kveen, rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet 

– Annemarie K. Valnes (redaksjonssekretær)

E-post redaktør:

kj-redaktor@rpf.no

E-post redaksjon:
kj-red@rpf.no

Redaksjonsrådet

– Professor dr philos Kristian Andenæs
– Professor dr juris Jan Fridtjof Bernt

Årsmøte 2011

Referat årsmøtet i Rettspolitisk forening den 9. mars 2011

Den 9. mars ble det avholdt årsmøte for foreningen, hvor årsberetning, regnskap og budsjett ble fremlagt, samt at det ble valgt et nytt styre. Etter formalitetene holdt Kirsti Coward et svært interessant foredrag under overskriften: «Tanker om straffutmåling – etter 16 år i Høyesterett». Styret er takknemlig for at Coward tok seg tid til å komme og snakke for oss, og glad for at så mange kom for å høre på!

 

To nye styremedlemmer ble valgt inn: Lene Løvdal og Kirsten Vikesland Mæhle. Limita Lunde og Jonas Landstad Fjeldheim trer ut av styret.

Jonas Landstad Fjeldheim har vært styremedlem i mange år, og det er all grunn til å gi ham stor honnør for den innsatsen han har gjort for foreningen!

Nora Hallen trekker seg fra ledervervet, men fortsetter som styremedlem og forteller at «det har vært veldig gøy å lede RPF i to år, og jeg gleder meg til fortsettelsen i Styret!» Stian Bonnevie Artnzen er valgt til ny leder for foreningen!

Ingvild Bruce har vært redaktør for Kritisk Juss i to år, hun takker nå av, og Olaf Rønning Halvorsen overtar. En stor takk til Ingvild for den jobben hun har gjort sammen med resten av redaksjonen i KJ, og velkommen til Olaf!

Foreningen har allerede to nye planlagte arrangementer. Det blir arrangert en fagkveld den 31. mars kl. 18.00 på rom 770 på Domus Nova. På samme sted den 27. april kl. 19.00 vil det være lanseringskveld for Kritisk Juss med foredrag! Det vil komme mer informasjon om disse arrangementene på nettsiden vår. Foreningens årsmelding og budsjett finnes her i pdf.

Høstseminaret 2011

Rettspolitisk forenings årlige Høstseminar vil i år arrangeres den 18.-20. november på Geilo Hotel. Seminaret går over to dager med foredrag og debatter.

Anbefalt lesning før seminaret:

NOU 2009: 15 Skjult informasjon – åpen kontroll

Metodekontrollutvalgets evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker.

Se blant annet kap 1, 2, 7, 10, 11 og 15

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2009/nou-2009-15.html?id=569379

 

2008/104/EF Vikarbyrådirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv av 19. november 2008 om vikararbeid.

http://europalov.no/rettsakt/vikarbyraadirektivet/id-852

 

Fafo-notat 2010:08 Bemanningsdirektivet – Mulige konsekvenser for norsk rett
av Kristin Alsos om 2008/104/EF

http://www.fafo.no/pub/rapp/10104/index.html
Nettutgave (PDF): http://www.fafo.no/pub/rapp/10104/10104.pdf

 

Regjerningens handlingsplan mot sosial dumping og andre dokumenter knyttet til emnet, se http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmiljo/sosial_dumping.html?id=9381

 

Fafo-notat 2010:24 Evaluering av tiltak mot sosial dumping
av Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård

http://www.fafo.no/pub/rapp/10120/index.html
Nettutgave (PDF): http://www.fafo.no/pub/rapp/10120/10120.pdf


PROGRAM

Fredag:


20.00

Middag

Lørdag:
Domstolskontroll med politiets bruk av skjulte tvangsmidler


09.30

Velkommen

09.45 – 10.45

Heidi Mork Lomell, Forsker ved IKRS, Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett

10.45 – 11.00

Pause

11.00 – 12.00

Elizabeth Baumann, Dommer i Stavanger tingrett, Domstolskontroll på etterforskningsstadiet

12.00 – 15.00

Lunsj og frivillig fjelltur/skitur

15.00 – 16.00

Håvard Kampen, Statsadvokat, Den høyere påtalemyndighets betraktninger

16.00 – 16.15

Pause

16.15 – 17.15

Anders Brosveet, Advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Elden, Realiteten i domstolskontroll med tvangsinngrep – særlig om organisert kriminalitet

17.15 – 18.00

Diskusjon

20.00

Middag


Søndag:
Sosial dumping av arbeidsinnvandrere


09.00 – 09.45

Eli Mette Jarbo, Avdelingsdirektør, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Arbeidsdepartementet. Hva er sosial dumping? Definisjoner, regelverk og tiltak

09.45 – 10.30

Geir Høin, Fagforbundet Internasjonal rett. Sosial dumping, EU og EMK

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.30

Kristin Alsos, Fafo, Tiltak mot sosial dumping – hvilken effekt har tiltakene hatt så langt

11.30 – 12.15

Stian Sigurdsen, Seniorrådgiver, avdeling for Arbeidslivspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverperspektivet

12.15 – 12.45

Diskusjon

12.45 – 14.00 

Lunsj

14.30

Avreise

 

 
Følg med på nettsiden for oppdatert praktisk informasjon og anbefalt lesning før seminaret.

 
DAG 1 :
REELL DOMSTOLSKONTROLL MED POLITIETS OVERVÅKNINGSVIRKSOMHET?


Lørdag 19. november er tema domstolskontroll med politiets tvangsmiddelbruk. Kampen mot organisert kriminalitet er høyt profilert, både her hjemme i Norge samt at vår stadig mer globaliserte verden gjør internasjonalt samarbeid nødvendig. Det har blitt sett som nødvendig å gjøre visse inngrep i siktedes tilgang til informasjon, gjennom regler om anonym vitneførsel og begrenset dokumentinnsyn og bevisførsel. 
Det like fullt helt avgjørende for en rettsstat at unntakene ikke fullstendig uthuler den siktedes rettssikkerhet. 
Rett før juli i 2010 leverte Justisdepartementet en stortingsmelding omhandlende ”Kampen mot organisert kriminalitet.” Politi og påtalemyndigheten ønsker å kunne generelt unnta såkalt inngangsinformasjon fra den siktedes innsyn. Justisdepartementet viser til at Metodekontrollutvalget – som evaluerte lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker og leverte sin rapport i 2009 – avviste dette forslaget. Justisdepartementet skriver at de vil komme tilbake til dette spørsmålet, og om utelukker ikke endringer vedrørende dette. 
Domstolen skal som den store hovedregel gi tillatelse på forhånd til bruk av tvangsmidler, etter begjæring fra politiet, eller den skal overprøve beslutningen kort tid etter at tvangsmiddelet det er iverksatt. Domstolens rolle blir desto viktigere, jo mer inngripende etterforskningsmetoder som tillates benyttet. Rettspolitisk forening ønsker i den anledning å se nærmere på domstolsprøvingen av tvangsmiddelbruk, hvor reell er den? 

Bidragsytere:

 • Heidi Mork Lomell, Forsker ved IKRS

  Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-­aktiv strafferett

 • Elizabeth Baumann, Dommer i Stavanger tingrett

  Domstolskontroll på etterforskningsstadiet

 • Håvard Kampen, Statsadvokat

  Den høyere påtalemyndighets betraktninger

 • Anders Brosveet, Advokat og daglig leder i Advokatfirmaet Elden

  Realiteten i domstolskontroll med tvangsinngrep -­ særlig om organisert kriminalitetDAG 2:
SOSIAL DUMPING


Søndag 20. november settes sosial dumping av arbeidsinnvandrere fra EØS på agendaen. De siste årene har Norge opplevd sterk økning i arbeidsinnvandring fra øst-europa og dermed også økt bruk av bemanningsbyråer. Foreningen ønsker denne seminardagen å sette fokus på hva sosial dumping er. I tillegg ønskes det å klarlegge hvilket regelverk som gjelder for arbeidsinnvandrere fra EØS både nasjonalt og internasjonal. Flere tiltak er gjennomført og tenkt gjennomført i regelverket, men har de fungert? Vi ønsker særlig å belyse lovgiver-, praktiker-, håndhever- og forskersiden. Innleggene skal munne ut i en debatt om om hvordan regelverket/tiltak fungerer og hva som kan forbedres: hvordan tenker vi oss fremtiden? 

Bidragsytere:

 • Eli Mette Jarbo, Avdelingsdirektør, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Arbeidsdepartementet

  Hva er sosial dumping? Definisjoner, regelverk og tiltak


 • Geir HøinFagforbundet

  Internasjonal rett. Sosial dumping, EU og EMK


 • Kristin Alsos, Fafo

  Tiltak mot sosial dumping – hvilken effekt har tiltakene hatt så langt


 • Stian Sigurdsen, Seniorrådgiver, avdeling for Arbeidslivspolitikk i Hovedorganisasjonen Virke

  Arbeidsgiverperspektivet

PÅMELDING

Pris:
Studentpris: 1400 kr inkl. kost og losji
Kandidatpris: 2750 kr inkl. kost og losji
Busstransport: 350 kr tur-retur (Oslo rådhus – Norlandia hotell Geilo)

Prisen inkluderer seminarmateriale, kursavgift, to overnattinger på dobbeltrom (tillegg for enkeltrom), samt middag fredag kveld, tre måltider lørdag, samt frokost og lunsj søndag.

Etterutdanning:
Seminaret er godkjent som etterutdanning for advokater.

Påmelding skjer pr e-post til; seminar@rpf.no, parallelt med innbetaling av deltakeravgift (og evt. bussavgift) til foreningens konto 1600 21 32552 (Rettspolitisk forening, pb. 6907, St. Olavs pl, 0130 Oslo). Husk å oppgi deltakers navn og kategori (student/kandidat) ved innbetaling. Dersom du ønsker å betale med faktura, vennligst gi beskjed om dette til seminar@rpf.no samtidig med påmelding.