Høringsuttalelser

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til forslag fra regjeringa. Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillinga til svakerestilte grupper. Nedenfor kan du lese våre avgitte høringsuttalelser.


Høringsuttalelser fra 2021

Høring – Forslag til endringer is statsborgerloven ogstatsborgerforskriften (Endring i kravene til oppholdstid mm.)

Høringsuttalelser fra 2020

Høring – endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Høring – vurdering av forbud mot lange kniver/machete

Høring – Forslag til forenklinger og justertinger i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Høring – politiattest for museumsansatte

Høring – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

Høring – engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Høring – forlengelse av varigheten av koronaloven

Høring – Midlertidige endringer i utlendingsloven – Fjernmøter i utlendingsnemnda mv.

Høring – NOU 2019:26 Rusreform fra straff til hjelp

Høring – Forslag om endring i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis

Høring – Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

Høring – Endringer i barnevernloven

Høring – Forslag til endringer i utlendingsloven og – forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

Høring – Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett

Høring – Forslag til forskrift til integreringsloven

Høring – NOU 2020:4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering av deltkelse i og rekruttering til kriminelle grupper

Høring med kort frist – Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennonføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Høring – Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

Høring – endringer i straffeprosessloven og straffeloven (overprøving av saksstyrende avgjørelser ved anke mv.)

Høring – forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

Høring – forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven (etterforskings- og påtaleplikt i store straffesaker, nytt straffebud om serieovergrep mv.)

Skriftlig innspill – Komitébehandling av Prop. 134 L (2019-2020) Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Høring – Forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Høringsuttalelser fra 2019

Høringsuttalelse om utredning av det strafferettslige diskrimineringsvernet

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av dna-testing i utlendingssaker

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven

Høringsuttalelse om forslag til enkelte endringer i reglene for uføretrygd mv.

Høringsuttalelse om advokatforeningens anmodning om å stadfeste regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av advokatforskriften

Høringsuttalelse om forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon

Høring – Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av Advokatforskriften

Høring – Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Høring – Forslag til ny barnevernslov 

Høring – Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv.

Høring – Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Høring – hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel

Høring – endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m.

Høring – forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Høring – Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Høring – ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternater

Høring – Forslag om endringer i utlendingsforskriten – oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

Høring – Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Høring – ny forvaltningslov

Høring – lov om Eldeombud

Høring – Endringer i sosialtjenesteloven om kommunenes plikt til å stille vilkår om språkopplæring ved mottak av sosialstønad

Høringsuttalelser fra 2018

Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap

Høringsuttalelse om forslag til endringer i straffegjennomføringsloven

Høringsuttalelse om forslag til endringer i utlendingsforskriften 

Høringsuttalelse om endringer i ekteskapsloven

Høringsuttalelse om samarbeid mellom politiet og barnevernstjenesten

Høringsuttalelse om forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften

Høringsforslag til endringer i straffeloven mv.

Høringsuttalelse om varsling i arbeidslivet

Høringsuttalelse om forslag til endringer i sosialtjenesteloven

Høringsuttalelse om forslag til endring om varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer

Høringsuttalelse om NOU 2017:17 På ein søndag

Høringsuttalelse om sprøyteromsloven og sprøyteromsforskriften

Høringsuttalelse om forslag til endringer i offentleglova m.m.

Høringsuttalelse om endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest

Høringsuttalelse om lavterskeltilbud ved seksuell trakassering

Høringsuttalelse om NOU 2018:8 varsling verdier og vern

Høringsuttalelse om kvalifiseringsprogrammet

Høringsuttalelse om endringer i statsborgerloven (domstolsbehandling ved tilbakekall)

Høringsuttalelse om forslag til endringer i straffeloven mv. (oppfølgning etter ikraftsettelsen av straffeloven) 

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Høringsuttalelse om forslag til endringer i tvisteloven

Høringsuttalelse om forslag til endring i utlendingslova – hevet strafferamme for ulovlig opphold etter utvisning som følge av straff eller særreaksjon

Høringsuttalelser fra 2017

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven – innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll

Høringsuttalelse om endring i straffelovens regler om forvaring

Høringsuttalelse om NOU 2017:9 Politi og bevæpning

Høringsuttalelse om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft

Høringsuttalelse om  endringer i statsborgerlovgivningen

Høringsuttalelse om allmenngjøring av tariffavtale

Høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven

Høringsuttalelse om offentlig støtte til barnefamiliene

Høringsuttalelse om endringer i barneloven og statsborgerloven

Høringsuttalelse om ny straffeprosesslov

Høringsuttalelse om reduksjon av antall abortnemnder

Høringsuttalelse om utvidet adgang til å stille utvisningssaker i bero

Høringsuttalelse om strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Høringsuttalelse om visitasjon av asylsøkere mv.

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften – Underholdskravet og ettårsfrist for unntak for flyktninger

Høringsuttalelse om endringer i statsborgerloven mv. – tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

Høringsuttalelse om forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften


Høringsuttalelser fra 2016

Høringsuttalelse om ny lov om omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

Høringsuttalelse om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen (PDF)

Høringsuttalelse om forslag om endring i lov og forskrift om bostøtte – nytt inntektsgrunnlag for bostøtte (PDF)

Høringsuttalelse om utkast til Norges 8. rapport om FNs torturkomite

Høringsuttalelse Arbeidstidsutvalget – NOU 2016:1

Høringsuttalelse om forslag til endring i rettshjelpsloven, rettshjelpsforskriften og stykkprisforskriften (PDF)

Høringsuttalelse om utvidet lagringstid for opplysninger fra Tolletatens skiltgjenkjenningssystem (PDF)

Høringsuttalelse om utkast til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité

Høringsuttalelse om tater-/romaniutvalgets rapport 

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven mv. – utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus

Høringsuttalelse om innføring av forsøksordning i introduksjonsloven

Høringsuttalelse om endring i forskrift om dagpenger under utdanning

Høringsuttalelse om endringer i forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Høringsuttalelse om innstramminger i utlendingslovgivningen (innstramminger II)

Se også rettspolitisk notat (sammendrag) om innstramminger II

Høringsuttalelse om nye endringer i utlendingsforskriften om avvisning av omgjøringsbegjæringer

Høringsuttalelse om endringer i politiloven § 29 om tydeligere forankring av våpeninstruksens bestemmelse om midlertidig bevæpning

Høringsuttalelse om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om styrket pårørendestøtte

Høringsuttalelse om endringer i psykisk helsevernloven om kontroll av pasienter i psykiatriske institusjoner

Høringsuttalelse om tvangsretur av barn


Høringsuttalelser fra 2015

Høringsuttalelse om NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet

Høringsuttalelse om forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høringsuttalelse om revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget

Høringsuttalelse om endring i forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner

Høringsuttalelse om endring i regelverket om arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Høringsuttalelse om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Høringsuttalelse om forskrift om straffegjennomføring i Nederland

Høringsuttalelse om omorganisering av kriminalomsorgen m.v.

Høringsuttalelse om tap av norsk statsborgerskap (NOU 2015:4)

Høringsuttalelse om prøveprosjekt med hurtigspor i straffesaker

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften – lengeværende barn

Høringsuttalelse om lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven som følge av endrede strafferammer i ny straffelov (om kort høringsfrist)

Høringsuttalelse til forslaget om straffegjennomføring i annen stat mv.

Høringsuttalelse til forslaget om endringer i politiloven og ekomloven angående mobilregulerte soner mv.


Høringsuttalelser fra 2014

Høringsuttalelse til forslaget om endringer i aml. – midlertidig ansettelse

Høringsuttalelse til forslaget om regulering av tigging i Oslo kommunes politivedtekt

Høringsuttalelse til forslaget om endringer i utlendingsforskriften

Høringsuttalelse til forslaget om aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad

Tidligere innsendte høringsuttalelser:

Fortsett å lese Høringsuttalelser

Kritisk juss 1/2015

Kritisk juss 1/2015 er første utgave av tidsskriftet som utgis på Universitetsforlaget og som er tilgjengelig på nett på http://www.idunn.no/kritisk_juss/2015/01

I utgaven kan du lese:

– Fast nyhetsspalte av redaksjonen i Kritisk juss.
– Midlertidig opphald for einslege mindreårige asylsøkjarar – eit akseptabelt verktøy for internasjonalt vern? av Solveig Marie Igesund.
– Menneskerettslige utfordringer i norske sykehjem av Marit Lomundal Sæther.
– Transpersoner diskrimineres – Muligheten til å endre juridisk kjønn uten diagnose, operasjon og sterilisering? av Helle Holst Langseth.
– Husløs og sulten – kommunenes saksbehandling når nøden er størst av Tamar Thorud. 

Høstseminaret 2015

Hver høst arrangerer Rettspolitisk forening et seminar om aktuelle rettspolitiske problemstillinger. Her presenteres ulike faglige vinklinger for et bredere innblikk i hvordan jussen virker, og bør virke, i praksis.

Høstseminaret avholdes i år fra fredag 25. til søndag 27. september ved Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Rettspolitisk forening vil gjennom seminaret belyse bruken av tvang i psykiatrien og barnevernet. Se programmet her og praktisk informasjon ved å trykke nedenfor

Det blir ankomst på Bardøla høyfjellshotell fredag 25. september om kvelden. Programmet starter lørdag 26. september kl. 10 og avsluttes søndag 27. september kl. 14. Transport ordnes av hver enkelt seminardeltager. Det går tog til Geilo fra Oslo og Bergen, og transport fra togstasjonen til hotellet kan etterspørres ved påmelding. All betaling vedrørende seminaret skjer på hotellet.

PRISER OG PÅMELDING:
Dobbeltrom pr. person, totalt for helgen: kr. 1925,-
Tre sengs rom pr. person, totalt for helgen: kr. 1725,-
Enkeltrom, totalt for helgen: kr. 2125,-
Tømmerhytte pr. person, totalt for helgen: kr. 1825,- (Forutsetter minimum 5 pr. hytte)

Studentrabatt til de 30 første studentene som melder seg på: kr. 500 avslag i prisen. NB: man må være student høsten 2015 og kunne framvise gyldig semesterkort.

Prisene inkluderer middag fredag, frokost, lunsj og middag lørdag, samt frokost og lunsj søndag.

Påmeldingsfrist: 25. august 2015.

Påmelding skjer til post@bardola.no. Oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, ønsket romtype og eventuelt hvem du ønsker å bo sammen med. Ønske om romkamerat innfris hvis mulig, men kan ikke garanteres. Husk også å informer om eventuelle allergier.

NB: begrenset antall plasser – book tidlig! Alle påmeldte vil senest innen 1. september få beskjed om de har fått plass eller ikke.

Historien til Rettspolitisk forening

70-tallets kritisk juss-bevegelse

Ideen om en rettspolitisk forening ble første gang fremsatt på et seminar i regi av Juss-Buss på høsten 1973.  Etter at et interimstyre hadde redet grunnen ble det den 6. juni 1974 avholdt stiftelsesmøte.  Det betyr at foreninga – og tidsskriftet Kritisk juss – fylte 40 år i 2014.  Juss-Buss og Norsk forening for kriminalreform (KROM) var allerede stiftet et par år før. Og i 1974 ble både Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Avdeling for kvinnerett og Rettspolitisk forening med Kritisk juss stiftet.

For de fleste var det på denne tiden uhørt å blande juss og politikk. Det ble ansett som unødvendig med en politisering av jussen.  I dette landskapet vokste det frem et ønske om en REN rettspolitisk forening, og et tidsskrift som kunne publisere og bekjentgjøre rettspolitiske ytringer.

Nå, mer enn 40 år senere kommer man kanskje tettest på denne periodens puls ved å lese fra det VG-journalisten Michael Grundt Spang skrev om Rettspolitisk forening i stiftelsesåret:

”Radikale jurister og universitetslærere planlegger nå å samle de såkalte progressive juridiske krefter i en organisasjon som skal påta seg å revolusjonere hele den juridiske mentalitet i Norge.  En viktig oppgave for foreningen vil bli å hjelpe sine egne progressive medlemmer inn i nøkkelposisjoner for der å utøve politisk innflytelse.  ”En dag har vi kanskje til og med en høyesterettsdommer”, uttalte en av de interesserte på et forberedende møte som ble holdt i Oslo forleden dag.”

Og Spang fortsatte i et oppslag en tid etterpå:

”Hittil har man forsøkt å se jussen som et vitenskapelig fag.  Det er politikerne som skal vedta lovene – juristene skal fortolke dem – og fortolkningsprosessen skal være så klar at alle, uten hensyn til personlig politisk oppfatning, kan komme frem til samme resultat.  På dette sikre fundament er det rettsstaten skal hvile…Dette har vært linjen hittil, men det er den som nå kan bli brutt hvis det kommer en juristorganisasjon som i motsetning til for eksempel Advokatforeningen skal arbeide for strengt politiske mål.  Vil utviklingen kunne gjøre ”Rettspolitisk forening” til en dynamittpatron som kan sprenge Advokatforeningen?” 

At dette ikke var ironisk ment, forteller litt om tiden.

Årsmøte 2015

Rettspolitisk forenings årsmøte 2015 avholdes den 20. februar i lokalene til Norsk senter for menneskerettigheter i Cort Adelers gate 30 i Vika i Oslo.

Kl. 16.30: Foredrag om rettspolitikk med Jan Fridthjof Bernt.

Kl. 18: Årsmøte. På årsmøtet behandles blant annet årsmeldingene fra styret og Kritisk Juss, budsjett, regnskap og vedtekter med vedtektsendringsforslag. Klikk på linkene for å åpne dokumentene. Budsjett og regnskap fås ved henvendelse til leder@rpf.no. Klikk her for innkalling med saksliste. Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg. Etter årsmøtet går vi ut for å ta et glass øl, vin, mineralvann etc.

Protokollen fra årsmøtet finner du her

Hele arrangementet er åpent for alle. Vel møtt!