Høringsuttalelser

Rettspolitisk forening leverer høringsuttalelser til lov- og forskriftsforslag.

Vi fokuserer på å svare på forslag som påvirker rettsstillingen til sosialt vanskeligstilte grupper, blant annet på arbeids-, straffe-, og utlendingsrettens område.

Nedenfor kan du lese våre innspill og avgitte høringsuttalelser.


Høringsuttalelser fra 2024

Høring – Representantforslag om trygge boliger for alle

Høring – NOU 2023:20 Tegnspråk for livet. Forslag til en helhetlig politikk for norsk tegnspråk

Høring – NOU 2023: 13 På høy tid – Realisering av funksjonshindredes rettigheter

Høring – forslag til endring av antall år det kan gis midlertidig kollektiv beskyttelse etter utlendingsloven § 34

Høring – forslag til endringer i rettsgebyrloven (justering av multiplikatorer og gebyr for forliksklager og forkynnelser)

Høring – nye særregler om underholdskrav i etterkant av utvisning og personlig fremmøte ved stornemndbehandling i Utlendingsnemnda

Høring – NOU 2023: 29 Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester

Høring – forslag til endring av utlendingsforskriften § 19-7

Høring – Kontraktslengde og oppsigelsesvern i boligleieforhold

Høring – forslag til endring i straffegjennomføringsloven og ny forskrift om tilsynsråd for kriminalomsorgen

Høring – Forslag om strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold mv.

Høring – Utredning om inkorporering av FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i norsk lov

Høring – Forslag til endring i forskrift om lån fra Husbanken

Høringsuttalelser fra 2023

Høring – NOU 2022:11 Ditt personvern – vårt felles ansvar. Personvernkommisjonens rapport

Høring: Forskrift om Brukerplan

Høring – engangsløsning for utlendinger som har oppholdt seg i kirkeasyl

Høring – NOU 2022: 15 Utleverings- og arrestordreloven

Høring – endring i utlendingsforskriften om nemndmøtebehandling i utvisningssaker som berører barn

Høring – politiets bruk av maktmidler

Høring – forslag til ny forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo kommune

Høring – forslag om endring i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (fellesskap, utelukkelse og tvangsmidler i fengsel)

Høring av Barnevernsutvalgets NOU 2023:7

Høring – forslag om å avvikle au pair-ordningen i Norge

Høring – forslag til endringer i offentleglova m.m. – innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter

Høring – forskrift om behandling av begjæringer om anerkjennelse etter ekteskapsloven § 18 b og § 18 c av ekteskap inngått etter utenlandsk rett

Høring NOU 2023: 11 Raskt og riktig

Høyring – forslag til endringar i tannhelsetjenesteloven og enkelte forskrifter (rettar for nye grupper av pasientar mv.)

Høring – forslag til endringer i regelverket om medlemskap i folketrygden mv. for personer ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister

Høring – forslag til endringer i forskrift om Husleietvistutvalget (effektivisering av saksbehandling mv.)

Innspill – Husleielovutvalgets første delutredning

Høring – forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven 

Høring om endring i arbeidsmiljøloven – forslag om å heve den øvre rammen for overtredelsesgebyr

Høringsuttalelser fra 2022

Høyring – oppheving av innhaldslister i folketrygdlova

Høring av forslag til ny forskrift om oppfølgning av barn på institusjon og forslag til ny tilsynsforskrift

Høring om ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering

Høring av endringer i domstolstruktur

Høring – adgang til å avholde fjernmøter og å ta lyd- og bildeopptak av muntlige forklaringer i Utlendingsnemnda m.m.

Høring – forslag til endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger

Høring – Endringer i gjeldsordningsloven og livsoppholdsforskriften

Høring – Endringer i politiloven og politiregisterloven mv. – PSTs etterretningsoppdrag og behandling av åpent tilgjengelig informasjon

Høringsuttalelse – Forslag til ny forskrift til finansavtaler (finansavtaleforskriften)

Høring – «Bostøtten – opprydning og forankring» – Rapport fra ekspertgruppe

Høring – styrking av forbrukeres rett til å betale med kontanter – endringer i finansavtalelovens regler om betalingsoppgjør

Høring – endringer i salærforskriften knyttet til tolkers godtgjørelse

Høring – Tilleggsfordeler ved kredittopptak

Høring – nytt lovforslag om forbud mot konverteringsterapi

Høring – regelverksoppfølging av etterlattereformen i folketrygden. Forslag til lovendringer og forskriftsutkast

Høringsuttalelser fra 2021

Høring – Bankenes tilbud av kontanttjenester

Høring – NOU 2021: 9 – Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv – Utredning om tilknytningsformer og virksomhetsorganisering

Høring – Endring i tilskuddsordningen til spesielle rettshjelpstiltak

Høring- forslag til regulering av konverteringsterapi

Høring – Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høring – Om forslag til nye regler for reduksjon av uføreytelser fra folketrygden og offentlige og private tjenestepensjonsordninger

Høring – endring i skattereglene for boligselskap

Høring om endringer i straffeloven mv. – påvirkningsvirksomhet

Høring – NOU 2019: 7 Arbeid og inntektssikring og NOU 2021: 2 Kompetanse, aktivitet og inntektssikring

Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Høyring – forslag til nytt unntak frå maksimal varigheit for arbeidsavklaringspengar – moglegheit til forlenging av stønadsperioden ved langvarig ventetid på behandling

Høring – Utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen

Høring – Ny boligsosial lov

Høring – Forslag til endringer i utlendingsforskriften – introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet

Høring om endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere norskkunnskaper

Høring – Forslag til nye regler om tilsynsrådet for kriminalomsorgen

Høyring – Forslag til endringar i reglene om hjelpemiddel frå folketrygda til personar med kjønnsinkongruens på høyring

Høring – Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften (Endring i kravene til oppholdstid mm.)

Høring – Forslag om endringer i smittevernloven (portforbud)

Høringsuttalelser fra 2020

Høring – endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Høring – vurdering av forbud mot lange kniver/machete

Høring – Forslag til forenklinger og justertinger i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger)

Høring – forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Høring – politiattest for museumsansatte

Høring – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

Høring – engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Høring – forlengelse av varigheten av koronaloven

Høring – Midlertidige endringer i utlendingsloven – Fjernmøter i utlendingsnemnda mv.

Høring – NOU 2019:26 Rusreform fra straff til hjelp

Høring – Forslag om endring i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis

Høring – Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven

Høring – Endringer i barnevernloven

Høring – Forslag til endringer i utlendingsloven og – forskriften om oppholdstillatelse på grunnlag av subsidiært beskyttelsesbehov ved en betydelig økning i asylsøkertilstrømningen

Høring – Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett

Høring – Forslag til forskrift til integreringsloven

Høring – NOU 2020:4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering av deltkelse i og rekruttering til kriminelle grupper

Høring med kort frist – Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennonføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Høring – Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

Høring – endringer i straffeprosessloven og straffeloven (overprøving av saksstyrende avgjørelser ved anke mv.)

Høring – forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv. – strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

Høring – forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven (etterforskings- og påtaleplikt i store straffesaker, nytt straffebud om serieovergrep mv.)

Skriftlig innspill – Komitébehandling av Prop. 134 L (2019-2020) Endringer i statsborgerloven (tap av statsborgerskap av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)

Høring – Forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Høringsuttalelser fra 2019

Høringsuttalelse om utredning av det strafferettslige diskrimineringsvernet

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – bruk av dna-testing i utlendingssaker

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven

Høringsuttalelse om forslag til enkelte endringer i reglene for uføretrygd mv.

Høringsuttalelse om advokatforeningens anmodning om å stadfeste regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av advokatforskriften

Høringsuttalelse om forslag til endringer i abortloven – fosterreduksjon

Høring – Advokatforeningens anmodning om å stadfeste Regler for god advokatskikk punkt 1.4 som en del av Advokatforskriften

Høring – Forslag til endringer i reglene for uføretrygd mv.

Høring – Forslag til ny barnevernslov 

Høring – Høring om innstramninger i utvisningsreglene i utlendingsloven mv.

Høring – Forslag til endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften – behandling av personopplysninger og automatiserte avgjørelser

Høring – hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel

Høring – endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m.

Høring – forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Høring – Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Høring – ny forskrift om tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternater

Høring – Forslag om endringer i utlendingsforskriten – oppholdstillatelse til ofre for menneskehandel

Høring – Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Høring – ny forvaltningslov

Høring – lov om Eldeombud

Høring – Endringer i sosialtjenesteloven om kommunenes plikt til å stille vilkår om språkopplæring ved mottak av sosialstønad

Høringsuttalelser fra 2018

Høring om forslag til endringer i statsborgerloven – avvikling av prinsippet om ett statsborgerskap

Høringsuttalelse om forslag til endringer i straffegjennomføringsloven

Høringsuttalelse om forslag til endringer i utlendingsforskriften 

Høringsuttalelse om endringer i ekteskapsloven

Høringsuttalelse om samarbeid mellom politiet og barnevernstjenesten

Høringsuttalelse om forslag til endringer i passloven, ID-kortloven, passforskriften og utlendingsforskriften

Høringsforslag til endringer i straffeloven mv.

Høringsuttalelse om varsling i arbeidslivet

Høringsuttalelse om forslag til endringer i sosialtjenesteloven

Høringsuttalelse om forslag til endring om varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer

Høringsuttalelse om NOU 2017:17 På ein søndag

Høringsuttalelse om sprøyteromsloven og sprøyteromsforskriften

Høringsuttalelse om forslag til endringer i offentleglova m.m.

Høringsuttalelse om endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest

Høringsuttalelse om lavterskeltilbud ved seksuell trakassering

Høringsuttalelse om NOU 2018:8 varsling verdier og vern

Høringsuttalelse om kvalifiseringsprogrammet

Høringsuttalelse om endringer i statsborgerloven (domstolsbehandling ved tilbakekall)

Høringsuttalelse om forslag til endringer i straffeloven mv. (oppfølgning etter ikraftsettelsen av straffeloven) 

Høringsuttalelse om utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Høringsuttalelse om forslag til endringer i tvisteloven

Høringsuttalelse om forslag til endring i utlendingslova – hevet strafferamme for ulovlig opphold etter utvisning som følge av straff eller særreaksjon

Høringsuttalelser fra 2017

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven – innbringelse og pågripelse i forbindelse med inn- og utreisekontroll

Høringsuttalelse om endring i straffelovens regler om forvaring

Høringsuttalelse om NOU 2017:9 Politi og bevæpning

Høringsuttalelse om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft

Høringsuttalelse om  endringer i statsborgerlovgivningen

Høringsuttalelse om allmenngjøring av tariffavtale

Høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljøloven

Høringsuttalelse om offentlig støtte til barnefamiliene

Høringsuttalelse om endringer i barneloven og statsborgerloven

Høringsuttalelse om ny straffeprosesslov

Høringsuttalelse om reduksjon av antall abortnemnder

Høringsuttalelse om utvidet adgang til å stille utvisningssaker i bero

Høringsuttalelse om strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Høringsuttalelse om visitasjon av asylsøkere mv.

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften – Underholdskravet og ettårsfrist for unntak for flyktninger

Høringsuttalelse om endringer i statsborgerloven mv. – tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

Høringsuttalelse om forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Høringsuttalelse om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften


Høringsuttalelser fra 2016

Høringsuttalelse om ny lov om omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere

Høringsuttalelse om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen (PDF)

Høringsuttalelse om forslag om endring i lov og forskrift om bostøtte – nytt inntektsgrunnlag for bostøtte (PDF)

Høringsuttalelse om utkast til Norges 8. rapport om FNs torturkomite

Høringsuttalelse Arbeidstidsutvalget – NOU 2016:1

Høringsuttalelse om forslag til endring i rettshjelpsloven, rettshjelpsforskriften og stykkprisforskriften (PDF)

Høringsuttalelse om utvidet lagringstid for opplysninger fra Tolletatens skiltgjenkjenningssystem (PDF)

Høringsuttalelse om utkast til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité

Høringsuttalelse om tater-/romaniutvalgets rapport 

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven mv. – utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus

Høringsuttalelse om innføring av forsøksordning i introduksjonsloven

Høringsuttalelse om endring i forskrift om dagpenger under utdanning

Høringsuttalelse om endringer i forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven

Høringsuttalelse om innstramminger i utlendingslovgivningen (innstramminger II)

Se også rettspolitisk notat (sammendrag) om innstramminger II

Høringsuttalelse om nye endringer i utlendingsforskriften om avvisning av omgjøringsbegjæringer

Høringsuttalelse om endringer i politiloven § 29 om tydeligere forankring av våpeninstruksens bestemmelse om midlertidig bevæpning

Høringsuttalelse om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven om styrket pårørendestøtte

Høringsuttalelse om endringer i psykisk helsevernloven om kontroll av pasienter i psykiatriske institusjoner

Høringsuttalelse om tvangsretur av barn


Høringsuttalelser fra 2015

Høringsuttalelse om NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet

Høringsuttalelse om forslag til lov om endring av juridisk kjønn

Høringsuttalelse om revisjon av forskrift om Husleietvistutvalget

Høringsuttalelse om endring i forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner

Høringsuttalelse om endring i regelverket om arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven

Høringsuttalelse om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

Høringsuttalelse om forskrift om straffegjennomføring i Nederland

Høringsuttalelse om omorganisering av kriminalomsorgen m.v.

Høringsuttalelse om tap av norsk statsborgerskap (NOU 2015:4)

Høringsuttalelse om prøveprosjekt med hurtigspor i straffesaker

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsforskriften – lengeværende barn

Høringsuttalelse om lov og forskrifter om gjennomføring av rusomsorgen

Høringsuttalelse om endringer i utlendingsloven som følge av endrede strafferammer i ny straffelov (om kort høringsfrist)

Høringsuttalelse til forslaget om straffegjennomføring i annen stat mv.

Høringsuttalelse til forslaget om endringer i politiloven og ekomloven angående mobilregulerte soner mv.


Høringsuttalelser fra 2014

Høringsuttalelse til forslaget om endringer i aml. – midlertidig ansettelse

Høringsuttalelse til forslaget om regulering av tigging i Oslo kommunes politivedtekt

Høringsuttalelse til forslaget om endringer i utlendingsforskriften

Høringsuttalelse til forslaget om aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad

Tidligere innsendte høringsuttalelser:

Høringsuttalelse om endringer i straffeloven 1902 og straffeloven 2005

En kommentar om “Høringsuttalelser”

Det er stengt for kommentarer.