Notat om endring av tilbakevirkningsforbudet i Grunnlovens § 97

I forbindelse med Grunnlovsjubileet i 2014 ble det framsatt et forslag om endring av Grunnlovens § 97. § 97 innebærer et vern mot å bli dømt av en norsk domstol for en handling som ikke var straffbar etter norsk rett på gjerningstidspunktet. Endringsforslaget innebar at det skulle gjøres unntak fra det absolutte tilbakevirkningsforbudet som Grunnloven har hatt på strafferettens område siden Grunnlovens opprinnelse.

Rettspolitisk forening var bekymra for virkningene en slik endring kunne få, samt for at innvendinger mot forslaget var dårlig belyst i sakspapirene og at forslaget var dårlig begrunnet. Vi arrangerte derfor en debatt om temaet og skrev sammen med Advokatforeningen et notat som ble distribuert til stortingspolitikerne. Notatet kan leses her.