Kritisk juss trenger ny redaktør!

Kritisk juss ble første gang utgitt i 1974, og er det eneste juridiske tidsskriftet som har en uttalt kritisk og rettspolitisk profil. Tidsskriftet ligger åpent tilgjengelig på idunn.no. Redaksjonen består av faglig sterke og sosialt engasjerte fagfolk.

Rettspolitisk forening er utgiver av Kritisk juss. Foreningas formål er blant annet å forsvare og utvikle sentrale rettsstatlige og velferdsrettslige verdier, å arbeide for menneskerettighetene, å fremme en kritisk diskusjon av etablerte holdninger, å bevisstgjøre jurister om den samfunnsmessige sammenheng jussen inngår i og deres personlige ansvar, og å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt på å bedre sosialt svakerestilte gruppers rettslige situasjon. Foreninga er partipolitisk uavhengig.

Tidsskriftet publiserer både fagartikler og fagfellevurderte artikler. Vi ser etter en engasjert redaktør som ønsker å skape kritisk diskusjon rundt ulike rettspolitiske temaer. Redaktøren leder redaksjonsmøter, holder kontakt med forfattere, forlaget og styret, og sender artikler til fagfellevurdering.

Redaksjonen har redaksjonell frihet innenfor foreningas formål. Foreningas styre velger redaktør og setter budsjettrammen.

Stillingen er ulønnet, og tiltres fra 2020 eller etter avtale. Send mail til leder@rpf.no hvis du er interessert eller har spørsmål!