Domstolenes rolle i rettsstaten – Høstseminaret 2021

Hva er domstolens rolle i rettstaten i dag, hva var den i går og hva kommer den til å bli i fremtiden?

Domstolene i Polen og Ungarn er under press. Samtidig gjennomgår domstolene i Norge en sentraliseringsreform. Vil denne bedre domstolenes arbeidssituasjon i Norge? Hvor god er egentlig tilgangen for den enkelte til domstolene? Er det kun de med feitest lommebok eller en engasjert probono-advokat som får prøvd sin sak? Og finnes det mer rettsikre og effektive måter å organisere domstolene våre på?

Blant annet disse spørsmålene vil bli diskutert og forhåpentligvis besvart på årets høstseminar. Seminaret vil bli holdt på flotte Dr. Holms Hotell på Geilo. Det vil bli servert frokost, lunsj og middag på hotellet.

PÅMELDING

Priser: Fullpensjon fra kr. 2350. Det blir studentrabatt. Info om størrelsen på rabatten kommer.

Påmelding via påmeldingsskjema: https://forms.gle/e7BxsGEnF9kGnqjKA

Påmeldingsfrist 30. august

Reise bestilles og besørges av deltakerne selv. Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted, eventuelle allergier, hvordan du vil bo og eventuelt hvem du vil dele rom med.

PROGRAM

Fredag
19.00 Middag

20.30-21.15 Jørn Øyrehagen Sunde forteller: Domstolenes historiske utvikling og rolle i rettsstaten

21.30-22.30 Quiz

Lørdag
09.00- 09.45 Jørn Øyrehagen Sunde: Domstolenes uavhengighet og arbeidsvilkår i Polen og Ungarn med et komparativt blikk til Norge.

09.45-10.00 Pause

10.00-10.45 Thomas Berge: Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet – NIMs temarapport fra 2018

10.45-11.00 Pause

11.00-11.45 Gjermund Aasbrenn: Sakskostnader på dagsorden i Høyesterett

11.45-12.00 Pause

12.00-12.30 Ruth Anker Høyer: Sakskostnader fra dommerens perspektiv

12.30-13.00 Jon Wessel-Aas: Sakskostnader fra advokatens perspektiv

13.00-15.00 Lunsj

15.00-15.45 Maria Hessen Jacobsen: Er man avhengig av frivillige for å hindre nedverdigende behandling bak murene?

15.45-16.00 Pause

16.00-17.00 Hva er domstolenes største utfordringer er i dag, og hvordan kan og bør de løses? Panelsamtale med Jørn Øyrehagen Sunde, Thomas Berge, Gjermund Aasbrenn, Jon Wessel-Aas, Ruth Anker Høyer og Maria Hessen Jacobsen. Ordstyrer er Jonathan Leifsson de Lange

20.00-22.00 Festmiddag

Søndag
10.00-10.45 Jørn Øyrehagen Sunde: Bruk av utredere i domstolene, samt ny internasjonal forskning og mulige digitaliseringsmuligheter

10.45-11.00 Pause

11.00-11.30 Jon Wessel-Aas: Effektiviseringstiltak i domstolene, herunder ankesiling i sivile saker og sentralisering

11.30 – 12.00 Ruth Anker Høyer: Kostnadseffektiv tvisteløsning med særlig henblikk på forliksrådene

12.00-12.15 Pause

12.15-13.00 Jon Wessel-Aas- Rettsstatspolitikk

13.00 Lunsj og avreise

Vær varsom? Mediedekning av straffesaker – Høstseminaret 2019

65467534_2393411597384651_8076674730133815296_nVær varsom? Et seminar om mediedekning av straffesaker

Uskyldspresumsjonen, det at noen er uskyldig inntil det motsatte er bevist, er kanskje den viktigste rettssikkerhetsgarantien i straffesakskjeden. Samtidig behandles straffesaker ⎼ pågående, tidligere og mulige ⎼ i media. Dermed har alle muligheten til å gjøre seg opp en mening om det som foregår, og om hvem som er skyldig og uskyldig. Med nye medier, som blogger og podcaster, kan hvem som helst kringkaste sitt syn, uten å ta hensyn til tradisjonelle mediers (etiske) regelverk. Det får oss til å stille spørsmålet: skaper vi mer åpenhet rundt rettsprosessene, eller er vi på vei tilbake til en tid der folkemengden dømmer?

Rettspolitisk Forening (RPF) inviterer til årets høstseminar, som tar opp forholdet mellom medier og strafferetten. Vi får blant annet høre om hvordan ulike aktører i straffesakskjeden, som påtalemyndigheten og forsvarere, forholder seg til mediene, og om hvilket ansvar mediene har ved omtale av straffesaker. Vi skal også dukke ned i sjangeren true crime. Hvordan påvirker underholdning basert på ekte straffesaker offentligheten og samfunnets syn på strafferetten og straff som virkemiddel? Hvorfor er det viktig at straffesaker debatteres utenfor rettssalen? Og hvilke etiske problemstillinger oppstår når man fremstiller straffesaker som underholdning?

Mer informasjon om programmet følger. Så langt er følgende navn bekreftet:
Advokat John Christian Elden
Leder for Gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren
Reidun Kjelling Nybø fra Norsk Redaktørforening
Jusprofessor Hans Petter Graver
Journalist og true crime-skaper Øystein Milli
Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith
Lars Erik Alfheim fra Oslo Statsadvokatembete
Journalist i VG Ådne Husby Sandnes
Advokat Jon Wessel-Aas

Seminaret avholdes på Bardøla høyfjellshotell som ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

Priser:
Fullpensjon fra kr. 1990. Studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene. Se fortløpende oppdateringer på www.rpf.no for mer informasjon.

Påmelding via påmeldingsskjema: https://forms.gle/hPA3ohDZ38MfkUN19

Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted, eventuelle allergier, hvordan du vil bo og eventuelt hvem du skal dele rom med. Dersom du allerede vet når og hvordan du ankommer og reiser bes det også opplyst.

Vi sees på seminar!

Høstseminaret 2018: vellykket om økonomisk ulikhet

Helgen for to uker siden gjennomførte Rettspolitisk Forening sitt årlige Høstseminar. Temaet for året seminar var økonomisk ulikhet med tittelen «Frihet, ulikhet og utenforskap», og fant sted på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo som tidligere år.

Fredagen kickstartet vi helgen med å se helgens tema i ett litt selvransakende perspektiv. Professor Marianne Nordli Hansen fra UiO holdt en presentasjon om ulikhet blant jurister, hvor hun presenterte sine funn om hva sosial bakgrunn har å si for rekruttering og resultater i juriststanden. Kvelden ble avsluttet med en morsom ulikhets-quiz, hvor en bred variasjon av kunnskaper viste seg nyttig!

Lørdagen startet helgens faglige program. I den første bolken var tema ulike årsaker til ulikhet i dag. Rolf Aaberge fra SSB, Mona Sandbæk fra OsloMet, professor i samfunnsøkonomi fra UiO Kalle Moene, og Marianne Norli Hansen holdt interessante innlegg. Av det som kom fram kan nevnes at det særlig er formuesinntekten i Norge som stor og voksende. Forskjellene forsterkes av arve- og formuesreguleringen som sementerer forskjellene over generasjoner. Mens utdanningsnivået har en innvirkning på utjevning av inntektsforskjellene, har det derimot mindre å si for utjevning av formuesulikheten. Et annet debattert tema var barnetrygden, og hvilken betydning det har om man har universelle eller spesielle ytelser. Deretter diskuterte Axel Fjeldavli, rådgiver i Agenda, og Jan Erik Grindheim, rådgiver i Civita, bolkens tema i et mer normativt perspektiv.

I seminarets neste bolk fokuserte vi på ulike løsninger på økende ulikhet, som også fortsatte som tema på søndag. Gerd Liv Valla holdt et innlegg om 6-timers dagen. Kalle Moene snakket om borgerlønn og Andreas Økland fra Dagbladet diskuterte betydningen av ulike skatte- og avgiftløsninger. Seminaret ble avsluttet med debatt med alle innledere og interessante spørsmål fra et engasjert publikum.

Rettspolitisk forening takker alle deltakere og bidragsytere for et vellykket Høstseminar, og gleder oss allerede til neste år!

Høstseminaret 2018 om økonomisk ulikhet

Vi ser stadig overskriftene i avisen: «Økt økonomisk ulikhet i Norge», «Farlig vekst i norsk ulikhet». Men hvorfor vokser egentlig ulikheten i Norge? Og hvilke tiltak bør vi sette i verk for å endre det? Er det egentlig problematisk?

Rettspolitisk Forening (RPF) inviterer til årets høstseminar om ulikhet og økte forskjeller.

Seminaret avholdes 21. september til 23. september på Bardøla høyfjellshotell som ligger naturskjønt til på Geilo.

Foreløpige bekreftede innledere er Kalle Moene (Professor i Økonomi ved UiO), Rolf Aaberge (forsker ved SSB), Marianne Norli Hansen (professor i sosiologi, UiO), Mona Sandbæk (professor i sosialt arbeid, OsloMet), Tiril Rustand Halvorsen (Rådgiver ved Agenda) og Jan Erik Grindheim (Statsviter ved Civita).

Program:

Programmet er delt opp i tre bolker. Vi vil først se nærmere på hva ulikhet er, deretter ser vi nærmere på årsakene til ulikhet og til slutt diskuterer vi løsninger.

Fredag:
19.00 Middag
21.00-21:15 Ulikhet blant jurister – hva har sosial bakgrunn å si for rekruttering og resultater i juriststanden?
Ved Marianne Nordli Hansen, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO
21.15 Ulikhetsquiz

Lørdag:
08.00-09.00 Frokost
09.00-09.05 Velkommen v/ leder av RPF Tonje Lilaas Larsen
09.05-09.45 Ulikhetens historie – Historisk og overordnet om økonomisk ulikhet
Ved Rolf Aaberge fra Statistisk Sentralbyrå
09.45-10.30 Barn i fattigdom i et rikt land – Utviklingen av barnefattigdom i Norge og EU-land.
Ved Mona Sandbæk, forsker ved NOVA og professor ved Fakultet for samfunnsfag ved Oslo Met
10.45-11.15 Ulikhet i arv og de formuende få – Hvordan fungerer arv og formue, og hvilken effekt har det på økende ulikhet?
Ved Kalle Moene, samfunnsøkonom og professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
11.15-11.45 Mer info kommer
11.45-14.15 Lunsj
14.15-14.45 Utdanning til besvær – Hvilken rolle spiller skole og utdanning for de økonomiske forskjellene i befolkningen?
Ved Marianne Nordli Hansen, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO
14.45-15.30 Panelsamtale og spørsmål fra deltagerne – Forskerne diskuterer de ulike årsakene og hvordan de eventuelt samvirker
15.45-16.30 Ulikhet: et nødvendig onde?
Axel Fjeldavli, rådgiver i Agenda, og Jan Erik Grindheim, rådgiver i Civita, diskuterer årsakene og mulige løsninger i et normativt perspektiv 16.45-17.30 Fra 9 til 15 – Kan 6-timersdagen fungere? Hvilken rolle kan 6-timersdagen ha for å redusere økende ulikheter? Mer info kommer.
19.00 Middag

Søndag:
09.00-10.00 Frokost
10.00-10-45 Gratis penger til alle – Om borgerlønn kan være en mulig løsning og velferdsstatens fremtidige rolle
Ved Kalle Moene, samfunnsøkonom og professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
10.45-11.30 Skattet til likhet – Hvordan kan skatter og avgifter bidra til å redusere økonomisk ulikhet?
Mer info kommer.
11.45-12.30 Avsluttende debatt – Forskerne og tenketankene diskuterer de ulike mulige løsningene og hvilke som kan anses mest betydningsfulle/virkningsfulle i tiden fremover.
12.30-13.30 Lunsj

 

Priser:
3 eller 4-sengs rom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1890,-
Dobbeltrom, pr. person totalt for helgen: Kr: 2090,-
Enkeltrom, totalt for helgen: Kr: 2590,-
HYTTE, pr. person totalt for helgen (minimum 5 per hytte): Kr: 1890,-

Studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene.

Meld deg på via https://goo.gl/forms/SPxbHzSRYY4cbMCq2.

Prisene inkluderer overnatting fredag til søndag med fullpensjon (middag ankomstdag, frokost, lunsj og middag lørdag, frokost og enkel lunsj søndag. I tillegg kaffe og snacks i pausene). Det faglige opplegget begynner lørdag 22. september kl. 09:00, og avsluttes søndag 23. september kl. 12:30. I tillegg vil det bli mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted, eventuelle allergier, hvordan du vil bo og eventuelt hvem du skal dele rom med. Dersom du allerede vet når og hvordan du ankommer og reiser bes det også opplyst.

Har du spørsmål om seminaret? Send dem til oss på seminar@rpf.no.

Vi ses på seminar!

Velkommen til Rettspolitisk forening sitt høstseminar 2017!

Høstseminar 2017 - avlangt

Seminaret finner sted på Bardøla høyfjellshotell den 22. – 24. september. Temaet for helgen er fengsling av barn.

Bardøla høyfjellshotell ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

PROGRAM:

Lørdag 23. september: Hva skjer med barn i fengsel?

Kl. 9-10: Historisk og overordna

Deltagere: Sturla Falck og Mira Christine Marcussen

I seminarets første bolk vil vi prøve å sette rammen for resten av helgen. Vi starter med et historisk tilbakeblikk der vi hører om hvordan straff av barn har utviklet seg opp gjennom årene. Vi hører både om hvordan valg av straffemetoder og institusjoner har utviklet seg, og om endringer i synet på straff av barn. Har utviklingen vært lineær, eller er det en vekselvirkning mellom ulike metoder og perspektiver? Hvilke perspektiver er toneangivende nå? I tillegg til å ha et historisk perspektiv ønsker vi å reise spørsmål om hvilke barn det er vi straffer, hvorfor straffer vi dem, er barn ansvarlige for sine handlinger på samme måte som voksne, hva er særlige utfordringer med å straffe barn, og hva må man ta hensyn til?

Pause

Kl.10.15-11.45:   Barnas eget perspektiv

Deltagere: JustisProffene fra Forandringsfabrikken

JustisProffene – unge med erfaring fra soning, varetekt, glattcelle og samfunnsstraff gir seminarets deltagere det kanskje viktigste perspektivet: barnas egen opplevelse. Hvordan fungerer egentlig systemet – fungerer det i det hele tatt? Hva kan man ta med seg, og hva vil man helst glemme?

Kl. 11.45-14.15:   Lunsj

Kl. 14.15-15.15:   Straffeprosess for barn – i dag og i framtida

Deltagere: advokat Halvard Helle og politirepresentant

Ordstyrer: Anders Cameron fra Barneombudet

Høsten 2016 la straffeprosessutvalget frem sitt forslag til ny straffeprosesslov. Tanken bak det nye forslaget var å bringe det norske lovverket mer i samsvar med våre internasjonale forpliktelser, og å legge til rette for en mer morderne straffeprosess. Men har barna blitt med på denne utviklingen? Eller har deres rettigheter blitt oversett i den store reformen? I denne delen av seminaret ser advokat Halvard Helle og politirepresentant på den straffeprosessuelle situasjonen for barn. De vil redegjøre for forbedringene de ser ved forslaget til ny straffeprosesslov, og de utfordringer som fremdeles foreligger.

Pause

Kl. 15.30-17: Barn i fengsel – ungdomsenhetene, og hva med de andre barna i fengsel?

Deltagere: Per Omdal fra ungdomsenheten i Bergen og psykolog

Ordstyrer: Kine Irgens

Hvordan fortoner livet seg på en ungdomsenhet, og hva er forskjellen fra andre fengsler? Hva skjer med ungdommene under og etter fengselsoppholdet? Per Omdal innleder om hva en ungdomsenhet er, hva som skiller ungdomsenhetene fra andre fengsler og hva slags oppfølging de innsatte får, samt hva som er fordelene og ulempene med ungdomsenhetene. Psykologen innleder om hvordan et fengselsopphold påvirker barn. Kritikk av ungdomsenhetene vil belyses.

Pause

Kl. 17.15-18: Barns rettigheter under soning – blir det bedre for barn i fengsel med nye retningslinjer?

Deltagere: Jørgen Spangen Iversen fra Kriminalomsorgsdirektoratet og Anders Cameron fra Barneombduet

Ordstyrer: Kasper Nilsen Ervik

I juni i år sendte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ut sitt forslag til nye retningslinjer om behandling av mindreårige innsatte og domfelte. Disse retningslinjene er et omfattende regelverk som gjelder alt fra forhold under varetekt til tilgang på tolketjenester på ungdomsenhetene. I denne delen av seminaret vil Jørgen Spangen Iversen fra KDI redegjøre for de nye forslagene som er fremmet. Iversen vil gå gjennom bakgrunnen for retningslinjene og hvordan direktoratet håper at barns rettigheter i fengsel nå vil bli forbedret. Anders Cameron fra Barneombudet vil så redegjøre for sitt syn på endringsforslagene.

Middag kl. 19.

Søndag 24. september: Valg av straffeform – fra forvaring til ungdomsstraff

Kl. 10-11: Hvilke straffeformer benyttes overfor barn, og hvordan kan et barn få forvaringsdom?

Deltagere: advokat Halvard Helle og politirepresentant

Ordstyrer: Marit Lomundal Sæther

Politirepresentanten redegjør for ulike former for måter å straffe barn på. Hvilke vurderinger tas, og hvordan faller man ned på valg av straffemetode? Advokat Halvard Helle forsvarte jenta som ble idømt forvaring da hun som 15-åring drepte en ansatt på institusjonen hun bodde. Hvordan ser en forvaringsdom mot en mindreårig ut sammenlignet med for en voksen? Hva må til for at forvaring skal være en egnet reaksjon på handlinger begått av barn? Hva skal til for å dømme barn til forvaring; hva ligger i forutsetningen om «helt ekstraordinære omstendigheter» etter straffeloven? Vilkåret er det samme som etter straffeloven av 1902, hva er da årsaken til at vi i løpet av mindre enn ett år har fått de første to tilfeller hvor barn er idømt forvaring, er det tilfeldigheter, eller er det en tendens? Og om det er en tendens – er det de faktiske tilfeller eller rettsanvendelsen som har endret seg?

Pause

Kl. 11.15-12.30:  Alternativer til fengsel, særlig om ungdomsstraffen

Deltagere: Hanne Martinusen fra Konfliktrådet og Anders Cameron fra Barneombudet

Er fengsel riktig reaksjon for barn som begår kriminelle handlinger? Hvilke reaksjonsformer har vi, og hva bør benyttes i det enkelte tilfelle? I de siste årene har ungdomsstraff blitt tatt hyppigere i bruk som en alternativ straff for ungdom. Men hva innebærer dette for barna? Er denne reaksjonen den beste måten å håndtere barn på, og blir deres rettsikkerhetsgarantier ivaretatt? Hanne Martinusen fra Konfliktrådet og Anders Cameron fra Barneombudet snakker om hvordan ungdomsstraffen virker i praksis og hvilke utfordringer den fører med seg.

Lunsj kl. 12:30.

 

PRISER:

 

3-sengs rom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Dobbeltrom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1990,-

Enkeltrom, totalt for helgen: Kr: 2490,-

Dobbeltrom i hytte, pr. person totalt for helgen: Kr: 1790,-

Enkeltrom i hytte, totalt for helgen: Kr: 2290,-

Det er studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene.

Påmelding sendes til seminar@rpf.no innen 25. august. Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted og evt. hvem du skal dele rom med.

Informasjonen oppdateres fortløpende.

 

Velkommen til høstseminaret 2016: Er innvandring en fare for velferdsstaten?

Vi har gleden av å invitere til årets høstseminar den 23. til 25. september på Bardøla høyfjellshotell.

Kan flyktninger være velferdsstatens redning, eller er det grunn til bekymring? Står velferdsstaten overfor et paradigmeskifte på grunn av flyktningskrisa? Debatten er polarisert i media, men hva mener fagfolkene? Vi har samlet et knippe kompetente forskere, fagfolk og politikere til å gi oss svarene.

Fortsett å lese Velkommen til høstseminaret 2016: Er innvandring en fare for velferdsstaten?

Lærdom om tvang – høstseminaret 2015

Hstseminar 2015

Høstseminaret 2015 ble avholdt i nydelige omgivelser og strålende sol på Geilo. Inne i salen fikk vi presentert en mørkere hverdag ved innblikk i bruk av tvang i barnevern og psykisk helsevern.

80 engasjerte mennesker tilbragte helga på vårt seminar om bruk av tvang, og vi håper og tro at det løftet kunnskapen, engasjerte og provoserte. Les Hanne Hareide Skårbergs tilbakeblikk på seminaret her:

https://kritiskjussblogg.wordpress.com/2015/09/29/mot-sin-vilje/

Fortsett å lese Lærdom om tvang – høstseminaret 2015

Høstseminaret 2015

Hver høst arrangerer Rettspolitisk forening et seminar om aktuelle rettspolitiske problemstillinger. Her presenteres ulike faglige vinklinger for et bredere innblikk i hvordan jussen virker, og bør virke, i praksis.

Høstseminaret avholdes i år fra fredag 25. til søndag 27. september ved Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Rettspolitisk forening vil gjennom seminaret belyse bruken av tvang i psykiatrien og barnevernet. Se programmet her og praktisk informasjon ved å trykke nedenfor

Det blir ankomst på Bardøla høyfjellshotell fredag 25. september om kvelden. Programmet starter lørdag 26. september kl. 10 og avsluttes søndag 27. september kl. 14. Transport ordnes av hver enkelt seminardeltager. Det går tog til Geilo fra Oslo og Bergen, og transport fra togstasjonen til hotellet kan etterspørres ved påmelding. All betaling vedrørende seminaret skjer på hotellet.

PRISER OG PÅMELDING:
Dobbeltrom pr. person, totalt for helgen: kr. 1925,-
Tre sengs rom pr. person, totalt for helgen: kr. 1725,-
Enkeltrom, totalt for helgen: kr. 2125,-
Tømmerhytte pr. person, totalt for helgen: kr. 1825,- (Forutsetter minimum 5 pr. hytte)

Studentrabatt til de 30 første studentene som melder seg på: kr. 500 avslag i prisen. NB: man må være student høsten 2015 og kunne framvise gyldig semesterkort.

Prisene inkluderer middag fredag, frokost, lunsj og middag lørdag, samt frokost og lunsj søndag.

Påmeldingsfrist: 25. august 2015.

Påmelding skjer til post@bardola.no. Oppgi navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, ønsket romtype og eventuelt hvem du ønsker å bo sammen med. Ønske om romkamerat innfris hvis mulig, men kan ikke garanteres. Husk også å informer om eventuelle allergier.

NB: begrenset antall plasser – book tidlig! Alle påmeldte vil senest innen 1. september få beskjed om de har fått plass eller ikke.