Høringsuttalelse om høyere straffenivå i Norge

Rettspolitisk forening stiller seg kritiske til regjeringas forslag om å øke lovens strengeste straff. I høringsnotatet skriver vi blant annet:

Både forslagene i seg selv og begrunnelsen innebærer et markant skritt bort fra norske kriminalpolitiske tradisjoner og grunnleggende prinsipper om bruk av straff. Dette gjøres uten at departementet i særlig grad omtaler de prinsipielle problemstillingene i høringsnotatet.

Høringsuttalelsen kan leses her.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål er du selvsagt velkommen til å kontakte oss. Vi svarer så snart vi har mulighet.

Spørsmål om medlemsskap i Rettspolitisk forening kan rettes til medlem-reg@rpf.no


Styret i Rettspolitisk forening

Leder

Marie Skjervold

Mobil 466 75 667

leder@rpf.no 

Styremedlemmer

Anniken Fuglerud

Kine Irgens

Stina Hoel Jensen

Ingrid Kvernland Mogstad

Kasper Nilsen Ervik

Susanne Gallala

Siri Rudå

Elsa Skjong

Andreas Slørdahl

Eirik Strand

Karin Maria Svånå

Alle kan nås på e-post styret2@rpf.no

Observatørstatus

Hadi Strømmen Lile (redaktør i Kritisk Juss)

kj-red@rpf.no

Styret i Rettspolitisk forening Bergen

Erlend Sand (leder)

Ida Synnøve Solheim

Tarjei Ellingsen Røsvoll

Julie Vassaas

Eirin Aavik Schanke

Mariann Nilsen

Kasserer

Anders Brosveet

Mob.: 92 03 51 00

anders.brosveet@elden.no

Revisor

Hedda Larsen Borgan

heddaborgan@gmail.com

Kritisk juss

kj-red@rpf.no – dersom du vil kontakte redaksjonen for Kritisk juss.

kj-redaktor@rpf.no – for kontakt med redaktøren av Kritisk juss Hadi Lile.

medlem-reg@rpf.no – ved henvendelser angående adresseendring, forsendelser o.l.

Foreningas postadresse 

Pb. 6907 St. Olavs plass

0130 Oslo

Foreningas organisasjonsnummer

974 238 683

Foreningas kontonummer

1600 21 32552 

Om Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening driver påvirkningsarbeid blant annet for å bedre rettsstillinga til utsatte grupper og for å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge. Vi skriver høringsuttalelser og arrangerer seminarer og debatter. I tillegg er foreninga utgiver av tidsskriftet Kritisk juss. Blir du medlem mottar du Kritisk juss i posten samt støtter opp om arbeidet som gjøres i foreninga.

Foreninga har et styre i Oslo og en undergruppe i Bergen.

Formålet med foreninga

Rettspolitisk forening formål er nedfelt i vedtektene til foreninga, og lyder:

§ 1 Foreningens formål

a) å forsvare og utvikle sentrale rettsstatlige og velferdsrettslige verdier, og å arbeide for menneskerettighetene,

b) å fremme en kritisk diskusjon av etablerte holdninger og institusjoner på rettslivets område,

c) å bevisstgjøre jurister om den samfunnsmessige sammenheng jussen inngår i og deres personlige ansvar,

d) å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt blant annet på å bedre sosialt svakerestilte gruppers rettslige situasjon.

Foreningen er partipolitisk uavhengig.


Her kan du lese vedtektene til Rettspolitisk forening.

Debatter og temakvelder

I Rettspolitisk forening er det lav terskel for å arrangere diskusjon eller foredrag om rettspolitiske temaer.

Temaer som har vært oppe de siste årene er politiske signalers betydning i straffesaker, maktutredningens konklusjon om økt rettsliggjøring og gjenopptakelse av Torgersensaken, rasismeparagrafen, de norske injuriedommene i Strasbourg, ombudenes rolle, fornærmedes stilling i straffeprosessen, begrepet gjeldende rett, retten til å bo, humanitær intervensjon m.m. Rettspolitisk forening avholder årsmøte hver vår, med etterfølgende foredrag. I tillegg arrangerer vi lanseringsmøter i forbindelse med utgivelsene av Kritisk juss fire ganger årlig. Der diskuteres ett av bidragene sammen med forfatteren og eventuelle opponenter.

Det årlige høstseminaret

Årets faglige og sosiale begivenhet er det årlige høstseminaret på Geilo. Her har dyktige innledere og engasjerte medlemmer et faglig møtested for diskusjon og læring.

Kritisk juss

Rettspolitisk forening utgir tidsskriftet Kritisk juss. Kritisk juss mottas av alle foreningens medlemmer. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året og inneholder artikler fra et bredt spekter rettsområder med høyt faglig nivå (tidsskriftet er et nivå 1-tidsskrift). Les mer om Kritisk juss her.

Blogg

I 2015 opprettet Rettspolitisk forening en blogg for meningsytringer om juss og politikk. Bloggen tar i mot tekster for publisering på blogg@rpf.no

Besøk bloggen her

Høringsuttalelser

Rettspolitisk forening er høringsinstans på en rekke områder. Høringsuttalelsene finner du her.

Styret i Oslo

 • Marie Skjervold (leder)
 • Susanne Gallala (nestleder)
 • Stina Hoel Jensen (sekretær)
 • Kasper Nilsen Ervik
 • Eirik Strand
 • Ingrid Kverneland Mogstad
 • Kine Irgens
 • Andreas Slørdahl
 • Karin Maria Svånå
 • Anniken Fuglerud
 • Elsa Skjong
 • Siri Rudå

Styret i Bergen

Rpf Bergen4

(Bildet er tatt under oppstartsmøtet i Bergen 15.02.16 hvor flere enn styremedlemmene var til stede.)

 • Erlend Sand (leder)
 • Ida Synnøve Solheim
 • Tarjei Ellingsen Røsvoll
 • Julie Vassaas
 • Eirin Aavik Schanke
 • Mariann Nilsen

Kritisk juss

kritisk_juss_2016_04_2xKritisk juss er et tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget.

Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene skal ta opp konkrete problemstillinger og bidra til en kritisk debatt. Kritisk juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettsikkerhet i samfunnet.


Abonnement

Medlemmer i Rettspolitisk forening blir automatisk abonnenter av Kritisk juss. Klikk her for informasjon om hvordan du blir medlem i Rettspolitisk forening.

Henvendelser om abonnement og forsendelser, ta kontakt med medlem-reg@rpf.no.


Lyst til å lese tidsskriftet på nett?

Tidsskriftet er nå tilgjengelig for alle via Open Access.

Du kan lese Kritisk Juss på Idunn.


For deg som vil skrive i Kritisk juss 

Informasjon om redaksjonell profil og tekniske krav finnes her:

Kritisk juss’ redaksjonelle profil

Formelle (tekniske) krav ved bidrag til Kritisk juss

Kontaktinformasjon til redaksjon og redaktør finnes nedenfor.

Kritisk juss


Redaksjonen

– Ph.d. Hadi Strømmen Lie, førsteamanuensis Høgskolen i Østfold (redaktør)

– Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet

– Johannes Flisnes Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen, avd. for forebygging av tortur

– Ph.d. Thomas Frøberg, kst. førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

– Henriette N. Tøssebro, stipendiat, Institutt for offentlig rett, UiO

Dr. juris Hans Morten Haugen, VID Vitenskapelige Høgskole

– Ph.d. River Hustad, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

– Miriam Kveen, rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet 

– Annemarie K. Valnes (redaksjonssekretær)

E-post redaktør:

kj-redaktor@rpf.no

E-post redaksjon:
kj-red@rpf.no

Redaksjonsrådet

– Professor dr philos Kristian Andenæs
– Professor dr juris Jan Fridtjof Bernt