Årsmøtet 2019 og foredrag om abort

Årsmøtet i Rpf ble tradisjonen tro gjennomført med et spennende faglig foredrag i forkant. Temaet var regjeringens forslag til endringer i abortloven, som foreninga nylig har levert en høringsuttalelse om.

Styrets egen Hanne Hareide Skårberg startet kvelden på Frokostkjelleren med en kort innledning om regjeringas endringsforslag til abortloven. Innledningen ble holdt i «pecha kucha»-format, og ble vel gjennomført på de tilmålte 20 sekunder x 20 bilder.

Deretter holdt gynekolog og professor i samfunnsmedisin og global helse, Johanne Sundby, et interessant foredrag om abort. Som lege i både Norge og utenlands, og som tidligere abortnemdsmedlem, hadde Sundby en erfaringsbasert tilnærming til temaet.

I et juridisk perspektiv er abortlovene i verden ganske interessante, mente Sundby, fordi det sjeldent er så stort skille mellom liv og lære som når det gjelder dette temaet. Abort har alltid og vil alltid finnes, uavhengig av hvordan det reguleres. Forskjellen i hvordan det reguleres er imidlertid symptomatisk på hvordan det enkelte samfunn utøver kontroll og fordeler skam over kvinner. Sundby er motstander av abortnemndene slik de fungerer i dag, og mener nemdene bidrar til at kvinnene må stakkarsliggjøre seg selv. I stedet burde man møte kvinnene med informasjon og dialog. Videre gjorde hun det ganske klart at det ikke er så enkelt som at «klarer du å bære fram ett barn, så klarer du to». Tvilling- og flerlingesvangerskap(/fødsler) er langt fra risikofritt, noe som hittil har vært nokså underkommunisert i denne debatten.

RPF takker Sundby for et lærerikt foredrag!

Etter innledningene ble årsmøtet gjennomført, og det ble valgt flere nye styremedlemmer. Årets styre består av:

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Hanne Hareide Skårberg
 • Embla Helle Nerland
 • Ingrid Lie
 • Rita Paramalingam
 • Anette Holtane Bergland
 • Erik Rustad Markussen
 • Hannah Kvamsdal
 • Kari Malene Jørgensen
 • Kristiane Bugge Dugstad
 • Veronica Wiese
 • Anela Ferati

RPF ser frem til å drive med masse spennenende rettspolitisk arbeid i året som kommer!

Har du spørsmål eller innspill til det nye styret kan du ta kontakt på leder@rpf.no.

Kritisk Juss i økonomiske vanskeligheter

kritisk_juss_2016_04_2x

Kjære medlem av Rettspolitisk forening og abonnementer av Kritisk Juss.

Vi er lei for å informere om at Kritisk Juss ikke vil bli utgitt i trykt form dette året.

Vi har i lang tid mottatt støtte fra Norges Forskningsråd, og de har vært vår største bidragsyter for utgivelse av tidsskriftet. Dessverre har vi nå mottatt avslag på vår søknad om støtte for de neste 3 årene. Vi vet ikke hva som er begrunnelsen for dette, og vi jobber med å se hvordan vi bedre kan imøtekomme deres ønsker.

Som en konsekvens av den økonomiske situasjonen er vi blitt nødt til å kutte noen utgifter. I 2018 vil det derfor komme tre utgivelser av Kritisk Juss, og alle vil ligge åpent tilgjengelig på nett på www.idunn.no. Det er viktig for oss å fortsette publiseringen på denne plattformen, da vi ønsker å nå ut til flest mulig, og vi håper at våre medlemmer har forståelse for denne prioriteringen. Vi har som mål å sende ut informasjon til medlemmene når nyeste nummer ligger klart.  

Styret i foreninga står iherdig på for å sikre andre inntektskilder, slik at vi kan fortsette å gi ut Kritisk Juss i fremtida. Ta kontakt med styret på post@rpf.no dersom du eller ditt firma ønsker å bidra.

Vi takker alle dere som støtter foreninga, og vi vil fortsette å forsøke å utgi et kritisk tidsskrift, som retter søkelyset på svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i Norge.

Er du ikke allerede medlem? Vi vil gjerne ha deg med på laget! Du kan melde deg inn på www.rpf.no.  

Høringsuttalelse om høyere straffenivå i Norge

Rettspolitisk forening stiller seg kritiske til regjeringas forslag om å øke lovens strengeste straff. I høringsnotatet skriver vi blant annet:

Både forslagene i seg selv og begrunnelsen innebærer et markant skritt bort fra norske kriminalpolitiske tradisjoner og grunnleggende prinsipper om bruk av straff. Dette gjøres uten at departementet i særlig grad omtaler de prinsipielle problemstillingene i høringsnotatet.

Høringsuttalelsen kan leses her.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål er du selvsagt velkommen til å kontakte oss. Vi svarer så snart vi har mulighet.

Spørsmål om medlemsskap i Rettspolitisk forening kan rettes til medlem-reg@rpf.no


Styret i Rettspolitisk forening

Leder

Tonje Lilaas Larsen

Mobil 971 58 592

leder@rpf.no 

Styremedlemmer

Embla Helle Nerland (nestleder)

Ingrid Lie

Grethe Kristine Olsen

Ingrid Adele Selvik

Elsa Skjong

Siri Rudå

Marie Natland Wabakken

Yngve Andersen

Karin Maria Svanå

Hanne Skårberg

Alle kan nås på e-post styret2@rpf.no

Observatørstatus

Hadi Strømmen Lile (redaktør i Kritisk Juss)

kj-red@rpf.no

Styret i Rettspolitisk forening Bergen

Erlend Sand (leder)

Ida Synnøve Solheim

Tarjei Ellingsen Røsvoll

Julie Vassaas

Eirin Aavik Schanke

Mariann Nilsen

Kasserer

Anders Brosveet

Mob.: 92 03 51 00

anders.brosveet@elden.no

Revisor

Hedda Larsen Borgan

heddaborgan@gmail.com

Kritisk juss

kj-red@rpf.no – dersom du vil kontakte redaksjonen for Kritisk juss.

kj-redaktor@rpf.no – for kontakt med redaktøren av Kritisk juss Hadi Lile.

medlem-reg@rpf.no – ved henvendelser angående adresseendring, forsendelser o.l.

Foreningas postadresse 

Pb. 6907 St. Olavs plass

0130 Oslo

Foreningas organisasjonsnummer

974 238 683

Foreningas kontonummer

1600 21 32552 

Om Rettspolitisk forening

Rettspolitisk forening driver påvirkningsarbeid blant annet for å bedre rettsstillinga til utsatte grupper og for å styrke menneskerettighetenes stilling i Norge. Vi skriver høringsuttalelser og arrangerer seminarer og debatter. I tillegg er foreninga utgiver av tidsskriftet Kritisk juss. Blir du medlem mottar du Kritisk juss i posten samt støtter opp om arbeidet som gjøres i foreninga.

Foreninga har et styre i Oslo og en undergruppe i Bergen.

Styret i Oslo for 2018-2019

IMG_2600

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Ingrid Lie
 • Embla Helle Nerland (nestleder)
 • Grethe Kristine Olsen
 • Ingrid Adele Selvik
 • Elsa Skjong
 • Siri Rudå
 • Marie Natland Wabakken
 • Yngve Andersen
 • Karin Maria Svanå
 • Hanne Skårberg

Styret i Bergen

Rpf Bergen4

(Bildet er tatt under oppstartsmøtet i Bergen 15.02.16 hvor flere enn styremedlemmene var til stede.)

 • Erlend Sand (leder)
 • Ida Synnøve Solheim
 • Tarjei Ellingsen Røsvoll
 • Julie Vassaas
 • Eirin Aavik Schanke
 • Mariann Nilsen

Formålet med foreninga

Rettspolitisk forening formål er nedfelt i vedtektene til foreninga, og lyder:

§ 1 Foreningens formål

a) å forsvare og utvikle sentrale rettsstatlige og velferdsrettslige verdier, og å arbeide for menneskerettighetene,

b) å fremme en kritisk diskusjon av etablerte holdninger og institusjoner på rettslivets område,

c) å bevisstgjøre jurister om den samfunnsmessige sammenheng jussen inngår i og deres personlige ansvar,

d) å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt blant annet på å bedre sosialt svakerestilte gruppers rettslige situasjon.

Foreningen er partipolitisk uavhengig.


Her kan du lese vedtektene til Rettspolitisk forening.

Debatter og temakvelder

I Rettspolitisk forening er det lav terskel for å arrangere diskusjon eller foredrag om rettspolitiske temaer.

Temaer som har vært oppe de siste årene er politiske signalers betydning i straffesaker, maktutredningens konklusjon om økt rettsliggjøring og gjenopptakelse av Torgersensaken, rasismeparagrafen, de norske injuriedommene i Strasbourg, ombudenes rolle, fornærmedes stilling i straffeprosessen, begrepet gjeldende rett, retten til å bo, humanitær intervensjon m.m. Rettspolitisk forening avholder årsmøte hver vår, med etterfølgende foredrag. I tillegg arrangerer vi lanseringsmøter i forbindelse med utgivelsene av Kritisk juss fire ganger årlig. Der diskuteres ett av bidragene sammen med forfatteren og eventuelle opponenter.

Det årlige høstseminaret

Årets faglige og sosiale begivenhet er det årlige høstseminaret på Geilo. Her har dyktige innledere og engasjerte medlemmer et faglig møtested for diskusjon og læring.

Kritisk juss

Rettspolitisk forening utgir tidsskriftet Kritisk juss. Kritisk juss mottas av alle foreningens medlemmer. Tidsskriftet kommer ut fire ganger i året og inneholder artikler fra et bredt spekter rettsområder med høyt faglig nivå (tidsskriftet er et nivå 1-tidsskrift). Les mer om Kritisk juss her.

Blogg

I 2015 opprettet Rettspolitisk forening en blogg for meningsytringer om juss og politikk. Bloggen tar i mot tekster for publisering på blogg@rpf.no

Besøk bloggen her

Høringsuttalelser

Rettspolitisk forening er høringsinstans på en rekke områder. Høringsuttalelsene finner du her.

Kritisk juss

kritisk_juss_2016_04_2xKritisk juss er et tidsskrift som utgis av Rettspolitisk forening i samarbeid med Universitetsforlaget.

Tidsskriftet er tverrfaglig, og artiklene skal ta opp konkrete problemstillinger og bidra til en kritisk debatt. Kritisk juss er særlig opptatt av svakerestiltes rettsstilling og rettsikkerhet i samfunnet.


Abonnement

Medlemmer i Rettspolitisk forening blir automatisk abonnenter av Kritisk juss. Klikk her for informasjon om hvordan du blir medlem i Rettspolitisk forening.

Henvendelser om abonnement og forsendelser, ta kontakt med medlem-reg@rpf.no.


Lyst til å lese tidsskriftet på nett?

Tidsskriftet er nå tilgjengelig for alle via Open Access.

Du kan lese Kritisk Juss på Idunn.


For deg som vil skrive i Kritisk juss 

Informasjon om redaksjonell profil og tekniske krav finnes her:

Kritisk juss’ redaksjonelle profil

Formelle (tekniske) krav ved bidrag til Kritisk juss

Kontaktinformasjon til redaksjon og redaktør finnes nedenfor.

Kritisk juss


Redaksjonen

– Ph.d. Hadi Strømmen Lie, førsteamanuensis Høgskolen i Østfold (redaktør)

– Thomas Malmer Berge, førstekonsulent i Justis- og beredskapsdepartementet

– Johannes Flisnes Nilsen, seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen, avd. for forebygging av tortur

– Ph.d. Thomas Frøberg, kst. førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet

– Henriette N. Tøssebro, stipendiat, Institutt for offentlig rett, UiO

Dr. juris Hans Morten Haugen, VID Vitenskapelige Høgskole

– Ph.d. River Hustad, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO

– Miriam Kveen, rådgiver hos Likestillings- og diskrimineringsombudet 

– Annemarie K. Valnes (redaksjonssekretær)

E-post redaktør:

kj-redaktor@rpf.no

E-post redaksjon:
kj-red@rpf.no

Redaksjonsrådet

– Professor dr philos Kristian Andenæs
– Professor dr juris Jan Fridtjof Bernt