Domstolenes rolle i rettsstaten – Høstseminaret 2021

Hva er domstolens rolle i rettstaten i dag, hva var den i går og hva kommer den til å bli i fremtiden?

Domstolene i Polen og Ungarn er under press. Samtidig gjennomgår domstolene i Norge en sentraliseringsreform. Vil denne bedre domstolenes arbeidssituasjon i Norge? Hvor god er egentlig tilgangen for den enkelte til domstolene? Er det kun de med feitest lommebok eller en engasjert probono-advokat som får prøvd sin sak? Og finnes det mer rettsikre og effektive måter å organisere domstolene våre på?

Blant annet disse spørsmålene vil bli diskutert og forhåpentligvis besvart på årets høstseminar. Seminaret vil bli holdt på flotte Dr. Holms Hotell på Geilo. Det vil bli servert frokost, lunsj og middag på hotellet.

PÅMELDING

Priser: Fullpensjon fra kr. 2350. Det blir studentrabatt. Info om størrelsen på rabatten kommer.

Påmelding via påmeldingsskjema: https://forms.gle/e7BxsGEnF9kGnqjKA

Påmeldingsfrist 30. august

Reise bestilles og besørges av deltakerne selv. Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted, eventuelle allergier, hvordan du vil bo og eventuelt hvem du vil dele rom med.

PROGRAM

Fredag
19.00 Middag

20.30-21.15 Jørn Øyrehagen Sunde forteller: Domstolenes historiske utvikling og rolle i rettsstaten

21.30-22.30 Quiz

Lørdag
09.00- 09.45 Jørn Øyrehagen Sunde: Domstolenes uavhengighet og arbeidsvilkår i Polen og Ungarn med et komparativt blikk til Norge.

09.45-10.00 Pause

10.00-10.45 Thomas Berge: Menneskerettslige rammer for domstolenes uavhengighet – NIMs temarapport fra 2018

10.45-11.00 Pause

11.00-11.45 Gjermund Aasbrenn: Sakskostnader på dagsorden i Høyesterett

11.45-12.00 Pause

12.00-12.30 Ruth Anker Høyer: Sakskostnader fra dommerens perspektiv

12.30-13.00 Jon Wessel-Aas: Sakskostnader fra advokatens perspektiv

13.00-15.00 Lunsj

15.00-15.45 Maria Hessen Jacobsen: Er man avhengig av frivillige for å hindre nedverdigende behandling bak murene?

15.45-16.00 Pause

16.00-17.00 Hva er domstolenes største utfordringer er i dag, og hvordan kan og bør de løses? Panelsamtale med Jørn Øyrehagen Sunde, Thomas Berge, Gjermund Aasbrenn, Jon Wessel-Aas, Ruth Anker Høyer og Maria Hessen Jacobsen. Ordstyrer er Jonathan Leifsson de Lange

20.00-22.00 Festmiddag

Søndag
10.00-10.45 Jørn Øyrehagen Sunde: Bruk av utredere i domstolene, samt ny internasjonal forskning og mulige digitaliseringsmuligheter

10.45-11.00 Pause

11.00-11.30 Jon Wessel-Aas: Effektiviseringstiltak i domstolene, herunder ankesiling i sivile saker og sentralisering

11.30 – 12.00 Ruth Anker Høyer: Kostnadseffektiv tvisteløsning med særlig henblikk på forliksrådene

12.00-12.15 Pause

12.15-13.00 Jon Wessel-Aas- Rettsstatspolitikk

13.00 Lunsj og avreise

Årsmøtet 15. april 2021

Årsmøtet 2021 ble avholdt digitalt. På årsmøtet ble det valgt et nytt styre som nå består av:

 • Petter Dines Olsen (leder)
 • Hanna Aasen
 • Anela Ferati
 • Mathias Gravdehaug
 • Lars Arnesen
 • Marit Aarsland Loe
 • Jonathan Leifsson de Lange
 • Elisa Bogaard Vangen
 • Mira Stokke
 • Charlotte Garnaas Berger
 • Ksenia Anastasia Valland

I forkant av årsmøtet holdt Eirik Holmøyvik et foredrag om Covid-19 og Grunnloven. RPF takker for spennende faglig påfyll!

Styret planlegger nå flere arrangementer utover året. Selv om også årets årsmøte ble avholdt digitalt, gleder vi oss til samfunnet igjen åpner for mer sosiale arrangementer. Informasjon om foreningas videre arbeid og arrangementer vil komme på nettsiden. Foreningas medlemmer vil også motta jevnlige oppdateringer i nyhetsbrevet.

Vi ser fram til å fortsette arbeidet med spennende rettspolitiske prosjekter i året som kommer.

Har du spørsmål eller innspill til det nye styret kan du ta kontakt med oss på leder@rpf.no.

Årsmøte 2021

Årsmøtet i Rettspolitisk forening vil avholdes digitalt 15. april 2021 kl. 18.30. I forkant av årsmøtet vil det være et kort, faglig arrangement om Covid-19 og Grunnloven med Eirik Holmøyvik fra kl. 18.00.

Lenke med tilgang til møteplattformen vil bli lagt ut i forkant på facebook-arrangementet. Dette er lenken: https://zoom.us/j/94500231235

På sakslista står følgende saker:

 1. Årsmelding fra styret
 2. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
 3. Regnskap 2020
 4. Budsjett for 2021
 5. Fastsetting av kontingent
 6. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
 7. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg! Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Saksdokumenter finner du her:

Årsmelding fra styret 2020

Årsrapport for Kritisk juss 2020

Resultatregnskap og balanse 2020

Revisorerklæring 2020

Budsjett 2021

Innstilling fra valgkomiteen

Rettspragmatisme – lansering av spesialnummer av Kritisk juss

Fjorårets tredje og siste utgave av Kritisk juss er et temanummer om rettspragmatisme. I den anledning inviterer Rettspolitisk forening til et gratis, digitalt lanseringsarrangement torsdag 4. mars 2021 kl. 19.00.

Vi er veldig fornøyde med å ha med oss knallsterke deltakere i professorene Tor-Inge Harbo, Ole Gjems-Onstad og Vibeke Blaker Strand. Arrangementet skal gjennomgå hva rettspragmatisme er og hvordan den kan skape debatt med utgangspunkt i Gjems-Onstads artikkel om manglende konsekvenstenkning i menneskerettsjussen.

Arrangementet er spesielt relevant for studenter som tar fag som Metode og etikk, Rettsfilosofi og Menneskerettigheter, og for studenter som skal skrive masteroppgave.

Lenke til det digitale arrangementet vil bli lagt ut på arrangementets facebookside her forut for arrangementstart.

Tor-Inge Harbos introduksjon til temaet:

Torstein Eckhoffs lærebok i rettskildelære som utkom første gang i 1971 var ikke så mye et «nybrottsverk» som en manifestasjon av den dominerende forståelse av retten som norske – og danske – jurister delte på begynnelsen av 1970-tallet, nemlig den rettspragmatiske.

Men rettspragmatismen skulle bli utfordret i de påfølgende tiår – gjennom den såkalte rettsliggjøringsprosessen, styrt av internasjonaliseringen, rettighetstenkningen og et tilhørende ønske om en mer fremtredende og selvstendig rolle for domstolene. Med tilslutning til disse europeiske (internasjonale) rettsregimer fulgte en rettstenkning med på lasset, som på en grunnleggende måte stred mot den rettspragmatiske tenkningen. Dermed var det duket for metodestrid. For ikke bare strider en utpreget rettighetstenkning mot en rettspragmatisk tilnærming til retten. Det gjør også den «domstolsaktivisme» som disse europeiske (internasjonale) rettsregimene forutsetter.

Dette spesialnummeret av Kritisk juss ses på som et bidrag til den pågående debatten om juridisk metode, inklusive hvordan man best mulig skal sikre jussens funksjonalitet og legitimitet.

Ole Gjems-Onstads bidrag i spesialnummeret tar for seg svakheter i Den europeiske menneskerettighetsdomstolens tilnærming til retten. Disse svakhetene må, som han påpeker, føres tilbake til domstolens formalistiske og rigide tilnærming til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens rettigheter, eksemplifisert ved torturforbudet i artikkel 3. Han påviser hvordan denne tilnærming ikke uventet har ført til svært urimelige resultater i enkelttilfeller. For å bøte på dette, foreslår Gjems-Onstad at Menneskerettighetsdomstolen anlegger en mer rettspragmatisk tilnærming til rettighetene, noe som i tilfellet torturforbudet kan komme til utrykk ved at det innfortolkes en forholdsmessighetsvurdering i den aktuelle bestemmelsen.

Kan litteraturen si noe om hvordan retten bør være?

Vigdis Hjorths roman «Arv og miljø» og Helga Hjorths roman «Fri vilje» tematiserer seksuelle overgrep internt i en familie. Kan disse romanene belyse hvordan retten og rettsapparatet møter og behandler familier som håndterer anklager om overgrep? Kan litteraturen bidra med nye perspektiver på juridiske problemstillinger?

Disse spørsmålene har Jussi Pedersen behandlet i sin artikkel i siste nummer Kritisk Juss.

Artikkelen utforsker krysningspunktet mellom rett og litteratur, et tverrfaglig felt som er viet lite oppmerksomhet, men som åpner for mange nye problemstillinger. Rettspolitisk forening inviterer til webinar med Pedersen torsdag 29. oktober 2020 kl. 19.00, hvor han presenterer artikkelen. Vi har også invitert Dan Frände, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Helsinki, og Silje Haugen Warberg, førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, som vil kommentere artikkelen med utgangspunkt i sine fagområder. Vi vil også åpne for spørsmål fra publikum. Arrangementet er gratis, og vil bli gjennomført som et webinar i Zoom.

Lenke til webinaret vil legges ut på arrangementsiden på facebook like før arrangementsstart.

Årsmøtet 16. april 2020

Årsmøtet 2020 ble i år avholdt digitalt. På årsmøtet ble det valgt et nytt styre som nå består av:

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Embla Helle Nerland
 • Erik Rustad Markussen
 • Kristiane Bugge Dugstad
 • Anela Ferati
 • Mathias Gravdehaug
 • Petter Dines Olsen
 • Ida Sollesnes
 • Ida Tønnessen
 • Hanna Aasen
 • Lars Arnesen
 • Marit Aarsland Loe

Selv om vi i år dessverre ikke fikk gjennomført et tilsvarende arrangement for medlemmene våre som i fjor, ser vi frem til nye spennende arrangementer ut over høsten. Mer informasjon om foreningas videre arbeid og arrangementer vil komme på nettsiden. Foreningas medlemmer vil fortsatt motta jevnlige oppdateringer i nyhetsbrevet som sendes ut, og vi anbefaler å følge med på dette etter hvert som samfunnet åpnes for sosiale arrangementer.

Vi ser frem til å fortsette arbeidet med spennende rettspolitiske prosjekter i året som kommer.

Har du spørsmål eller innspill til det nye styret kan du ta kontakt på leder@rpf.no.

Årsmøte i Rettspolitisk forening

Ifølge Rettspolitisk forenings vedtekter, skal det avholdes årsmøte innen 1. mai. På grunn av virusutbruddet har styret vurdert flere løsninger for gjennomføring av årsmøtet, men kommet frem til at årsmøtet i år vil skje ved skriftlig behandling 16. april.

Dokumentene til årsmøtet finner dere nederst. Vi ber om at medlemmene sender merknader, innspill og innsigelser til styret2@rpf.no innen 15. april kl. 12. Styret vil deretter behandle dokumentene med innspill, og vurdere om årsberetning, regnskap og budsjett kan godkjennes på en videokonferanse med styrets medlemmer på årsmøtet 16. april. kl.18:00. Dersom det blir behov for avstemninger vil vi finne en løsning for dette.

Vi beklager at det ikke kan gjennomføres et ordinært årsmøte, men håper foreningas medlemmer finner denne løsningen holdbar.

Det vil dessverre heller ikke bli noe faglig arrangement i forbindelse med årsmøtet. Vi kommer sterkere tilbake når smittefaren er over. Protokollen fra årsmøtet vil bli lagt ut på nettsiden vår.

På sakslista står følgende saker:

1 Årsmelding fra styret

2 Årsmelding fra Rettspolitisk forening Bergen

3 Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss

4 Regnskap 2019

5 Budsjett 2020

6 Fastsetting av kontingent

7 Valg av leder og øvrige styremedlemmer

8 Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

Saksdokumenter finner du her:

1 Årsmelding fra styret

2 Årsmelding fra Rettspolitisk forening Bergen

3 Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss

4.1 Regnskap 2019

4.2 Balanse 2019

4.3 Revisorerklæring

5 Budsjett 2020

6 Styrets innstilling om kontingent

7 Valgkomiteens innstilling

Rettspolitisk kjepphest

Rettspolitisk forening arrangerer Rettspolitisk kjepphest, et arrangement hvor engasjerte jurister og jusstudenter får muligheten til å presentere sin rettspolitiske kampsak. Arrangementet vil finne sted på Skatten i Oslo, onsdag 5. februar.

Innledere:
Arne Fliflet, tidligere Sivilombudsmann
Robina Hussain, advokat – Elden
Anders Løvlie, førsteamanuensis UIO
Brynjar Meling, advokat – Sjødin, Meling & Co
Bente Roli, advokat – Kontoret for fri rettshjelp
Merete Smith, generalsekretær Advokatforeningen
Vebjørn Wold, jurist

Hver deltaker får fem minutter til å presentere sin kjepphest. Deretter åpnes det for korte replikker fra salen, før innleder igjen får muligheten til å komme med en avsluttende duplikk.

Vi håper publikum tar diskusjonen videre!

Gikk du glipp av første utgave av Rettspolitisk kjepphest? Les oppsummering her: https://juridika.no/innsikt/Hva-er-din-rettspolitiske-kjepphest

Ytterligere informasjon om arrangementet og oppdateringer vil bli lagt ut på facebook.

Personvernerklæring for Rettspolitisk forening

Sist oppdatert: 20.01.2019

Rettspolitisk forening (RPF) er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene Rettspolitisk forening er behandlingsansvarlig for.

Når samler RPF inn personopplysninger?

 • Dersom du har meldt deg inn i foreningen
 • Dersom du har meldt deg på et arrangement i regi av foreningen som krever påmelding
 • Dersom du har sendt oss en henvendelse, enten på e-post, twitter, linked.in eller facebook
 • Dersom du har søkt på en stilling eller et verv i foreningen eller Kritisk Juss-redaksjonen
 • Dersom du deltar i et høringsarbeid i regi av foreningen, og navnet ditt står på høringssvaret fra foreningen
 • Dersom du sitter i foreningens styre eller i en av undergruppenes styrer

Nærmere om de ulike behandlingene vi foretar oss, formål og behandlingsgrunnlag

 • Dersom du har meldt deg inn i foreningen, er behandlingsgrunnlaget for behandlingen av dine opplysninger i medlemssystemet at vi skal oppfylle en avtale med deg. 
  • Ved innmelding i foreningen ber vi om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato og informasjon om du er student og i så fall når du planlegger å fullføre studiet. Vi lagrer informasjon om at du har betalt kontingenten, og når du gjorde dette.
  • Behandlingen skjer på grunnlag av avtale om medlemskap med deg og for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet og foreningens arbeid. Formålet er å identifisere medlemmene og gi informasjon om foreningens arbeid. Det relevante behandlingsgrunnlaget i personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b.
  • Du kan når som helst melde deg ut av foreningen. Dette gjør du ved å sende en e-post til medlem-reg@rpf.no.
  • Vi sender også ut e-post med nyheter om foreningen og om nye utgaver av Kritisk Juss. Dersom du ikke ønsker å motta e-poster fra foreningen kan du gi beskjed om det på e-post til medlem-reg@rpf.no.
 • Rettspolitisk forening arrangerer hvert år Høstseminaret. Av og til arrangerer vi også andre arrangementer som krever påmelding. Dersom du har meldt deg på et arrangement som krever påmelding, for eksempel foreningens årlige høstseminar, er behandlingsgrunnlaget en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f.
  • Formålet er å administrere din påmelding og arrangementet.
  • Den berettigede interessen er å avholde arrangementer på en god måte. 
  • Opplysningene vil slettes når arrangementet er avholdt.
  • Ved gjennomføring av Høstseminaret vil vi dele dine personopplysninger med hotellet der arrangementet gjennomføres. Behandlingsgrunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav b, for å gjennomføre avtalen med deg om deltakelse på seminaret.
 • Dersom du har sendt oss en henvendelse, enten på e-post, twitter, linked.in eller facebook, vil vi besvare denne. I disse tilfellene behandlingsgrunnlaget en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den berettigete interessen er å besvare din henvendelse på best mulig måte.
 • Dersom du har søkt på en stilling eller et verv i foreningen eller Kritisk Juss-redaksjonen, trenger vi å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad. Ansettelsesprosessen innebærer behandling av de opplysningene du oppgir til oss gjennom dokumentene du sender oss, for eksempel søknad, CV, vitnemål og attester. I tillegg til eventuelle intervju, kan vi ha behov for å gjennomføre egne undersøkelser, typisk samtaler med referansene du oppgir. 
  • Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b, som tillater oss å behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på søkers anmodning før en avtale inngås. Ved å søke på stillingen eller vervet og laste opp dokumenter anser vi at søkeren ber oss om å vurdere innsendt dokumentasjon med sikte på å inngå en arbeidsavtale eller en avtale om å holde et verv. 
 • Dersom du deltar i et høringsarbeid i regi av foreningen, og navnet ditt står på høringssvaret fra foreningen, vil vi publisere høringssvaret på våre nettsider og sende dette inn til relevant myndighet. Behandlingsgrunnlaget er en berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den berettigete interessen er å levere et høringssvar, som er nedfelt i foreningens vedtekter, og vise omverdenen hvem som har skrevet høringssvaret på vegne av foreningen. Dersom du bidrar til å skrive et høringssvar for foreningen, men ikke ønsker at navnet ditt skal stå på høringssvaret, kan du gi beskjed om det til den personen i styret som er ansvarlig for den konkrete høringen.
 • Dersom du sitter i foreningens styre eller i en av undergruppenes styrer, vil vi lagre navnet ditt og kontaktinformasjon i tre år.  Behandlingsgrunnlaget er berettiget interesse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Den berettigede interessen er å ha oversikt over hvem som tidligere har innehatt styreverv i foreningen, slik at vi senere kan kontakte støttespillere. Det vil også være viktig av historiske årsaker å vite hvem som har sittet i styrene og bestemt over foreningens aktiviteter tidligere år.

Cookies:

 • Dersom du besøker vår blogg, kritisk-jussbloggen. På denne siden brukes det cookies. Cookies er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Cookiesene brukes for at ulike tjenester på nettsiden skal fungere.

Databehandler med databehandleravtale

Zubarus driver vårt medlemssystem. Det innebærer at Zubarus er databehandler, men Rettspolitisk forening er fremdeles behandlingsansvarlig for behandlingen som skjer i medlemssystemet. Vi har inngått databehandleravtale med Zubarus.

Har du spørsmål til vår behandling av personopplysningene dine?

Du kan kontakte oss for å utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til

styret2@rpf.no

Eller

Rettspolitisk forening
Postboks 6907 St. Olavs palss
0130 Oslo

Du har krav på svar uten ugrunnet opphold og senest innen en måned.

Rettigheter du har som du kan utøve overfor oss:

 • Innsyn i egne opplysninger
 • Korrigering av personopplysninger
 • Sletting av personopplysninger
 • Begrensning av behandling av dine personopplysninger
 • Protest mot at vi behandler dine personopplysninger
 • Dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling. Si gjerne i fra til oss først, slik at vi få mulighet til å rette opp i behandlingen. Riktig klagemyndighet er Datatilsynet. Her finner du Datatilsynets kontaktinformasjon. 

Vær varsom? Mediedekning av straffesaker – Høstseminaret 2019

65467534_2393411597384651_8076674730133815296_nVær varsom? Et seminar om mediedekning av straffesaker

Uskyldspresumsjonen, det at noen er uskyldig inntil det motsatte er bevist, er kanskje den viktigste rettssikkerhetsgarantien i straffesakskjeden. Samtidig behandles straffesaker ⎼ pågående, tidligere og mulige ⎼ i media. Dermed har alle muligheten til å gjøre seg opp en mening om det som foregår, og om hvem som er skyldig og uskyldig. Med nye medier, som blogger og podcaster, kan hvem som helst kringkaste sitt syn, uten å ta hensyn til tradisjonelle mediers (etiske) regelverk. Det får oss til å stille spørsmålet: skaper vi mer åpenhet rundt rettsprosessene, eller er vi på vei tilbake til en tid der folkemengden dømmer?

Rettspolitisk Forening (RPF) inviterer til årets høstseminar, som tar opp forholdet mellom medier og strafferetten. Vi får blant annet høre om hvordan ulike aktører i straffesakskjeden, som påtalemyndigheten og forsvarere, forholder seg til mediene, og om hvilket ansvar mediene har ved omtale av straffesaker. Vi skal også dukke ned i sjangeren true crime. Hvordan påvirker underholdning basert på ekte straffesaker offentligheten og samfunnets syn på strafferetten og straff som virkemiddel? Hvorfor er det viktig at straffesaker debatteres utenfor rettssalen? Og hvilke etiske problemstillinger oppstår når man fremstiller straffesaker som underholdning?

Mer informasjon om programmet følger. Så langt er følgende navn bekreftet:
Advokat John Christian Elden
Leder for Gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren
Reidun Kjelling Nybø fra Norsk Redaktørforening
Jusprofessor Hans Petter Graver
Journalist og true crime-skaper Øystein Milli
Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith
Lars Erik Alfheim fra Oslo Statsadvokatembete
Journalist i VG Ådne Husby Sandnes
Advokat Jon Wessel-Aas

Seminaret avholdes på Bardøla høyfjellshotell som ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

Priser:
Fullpensjon fra kr. 1990. Studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene. Se fortløpende oppdateringer på www.rpf.no for mer informasjon.

Påmelding via påmeldingsskjema: https://forms.gle/hPA3ohDZ38MfkUN19

Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted, eventuelle allergier, hvordan du vil bo og eventuelt hvem du skal dele rom med. Dersom du allerede vet når og hvordan du ankommer og reiser bes det også opplyst.

Vi sees på seminar!