Kritisk juss trenger ny redaktør!

Kritisk juss ble første gang utgitt i 1974, og er det eneste juridiske tidsskriftet som har en uttalt kritisk og rettspolitisk profil. Tidsskriftet ligger åpent tilgjengelig på idunn.no. Redaksjonen består av faglig sterke og sosialt engasjerte fagfolk.

Rettspolitisk forening er utgiver av Kritisk juss. Foreningas formål er blant annet å forsvare og utvikle sentrale rettsstatlige og velferdsrettslige verdier, å arbeide for menneskerettighetene, å fremme en kritisk diskusjon av etablerte holdninger, å bevisstgjøre jurister om den samfunnsmessige sammenheng jussen inngår i og deres personlige ansvar, og å utvikle alternativer til eksisterende regler, med vekt på å bedre sosialt svakerestilte gruppers rettslige situasjon. Foreninga er partipolitisk uavhengig.

Tidsskriftet publiserer både fagartikler og fagfellevurderte artikler. Vi ser etter en engasjert redaktør som ønsker å skape kritisk diskusjon rundt ulike rettspolitiske temaer. Redaktøren leder redaksjonsmøter, holder kontakt med forfattere, forlaget og styret, og sender artikler til fagfellevurdering.

Redaksjonen har redaksjonell frihet innenfor foreningas formål. Foreningas styre velger redaktør og setter budsjettrammen.

Stillingen er ulønnet, og tiltres fra 2020 eller etter avtale. Send mail til leder@rpf.no hvis du er interessert eller har spørsmål! 

Vær varsom? Mediedekning av straffesaker – Høstseminaret

65467534_2393411597384651_8076674730133815296_nVær varsom? Et seminar om mediedekning av straffesaker

Uskyldspresumsjonen, det at noen er uskyldig inntil det motsatte er bevist, er kanskje den viktigste rettssikkerhetsgarantien i straffesakskjeden. Samtidig behandles straffesaker ⎼ pågående, tidligere og mulige ⎼ i media. Dermed har alle muligheten til å gjøre seg opp en mening om det som foregår, og om hvem som er skyldig og uskyldig. Med nye medier, som blogger og podcaster, kan hvem som helst kringkaste sitt syn, uten å ta hensyn til tradisjonelle mediers (etiske) regelverk. Det får oss til å stille spørsmålet: skaper vi mer åpenhet rundt rettsprosessene, eller er vi på vei tilbake til en tid der folkemengden dømmer?

Rettspolitisk Forening (RPF) inviterer til årets høstseminar, som tar opp forholdet mellom medier og strafferetten. Vi får blant annet høre om hvordan ulike aktører i straffesakskjeden, som påtalemyndigheten og forsvarere, forholder seg til mediene, og om hvilket ansvar mediene har ved omtale av straffesaker. Vi skal også dukke ned i sjangeren true crime. Hvordan påvirker underholdning basert på ekte straffesaker offentligheten og samfunnets syn på strafferetten og straff som virkemiddel? Hvorfor er det viktig at straffesaker debatteres utenfor rettssalen? Og hvilke etiske problemstillinger oppstår når man fremstiller straffesaker som underholdning?

Mer informasjon om programmet følger. Så langt er følgende navn bekreftet:
Advokat John Christian Elden
Leder for Gjenopptakelseskommisjonen Siv Hallgren
Reidun Kjelling Nybø fra Norsk Redaktørforening
Jusprofessor Hans Petter Graver
Journalist og true crime-skaper Øystein Milli
Generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith
Lars Erik Alfheim fra Oslo Statsadvokatembete
Journalist i VG Ådne Husby Sandnes
Advokat Jon Wessel-Aas

Seminaret avholdes på Bardøla høyfjellshotell som ligger naturskjønt til på Geilo. Det blir frokost, lunsj og middag på hotellet, og mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

Priser:
Fullpensjon fra kr. 1990. Studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene. Se fortløpende oppdateringer på www.rpf.no for mer informasjon.

Påmelding via påmeldingsskjema: https://forms.gle/hPA3ohDZ38MfkUN19

Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted, eventuelle allergier, hvordan du vil bo og eventuelt hvem du skal dele rom med. Dersom du allerede vet når og hvordan du ankommer og reiser bes det også opplyst.

Vi sees på seminar!

Årsmøtet 2019 og foredrag om abort

Årsmøtet i Rpf ble tradisjonen tro gjennomført med et spennende faglig foredrag i forkant. Temaet var regjeringens forslag til endringer i abortloven, som foreninga nylig har levert en høringsuttalelse om.

Styrets egen Hanne Hareide Skårberg startet kvelden på Frokostkjelleren med en kort innledning om regjeringas endringsforslag til abortloven. Innledningen ble holdt i «pecha kucha»-format, og ble vel gjennomført på de tilmålte 20 sekunder x 20 bilder.

Deretter holdt gynekolog og professor i samfunnsmedisin og global helse, Johanne Sundby, et interessant foredrag om abort. Som lege i både Norge og utenlands, og som tidligere abortnemdsmedlem, hadde Sundby en erfaringsbasert tilnærming til temaet.

I et juridisk perspektiv er abortlovene i verden ganske interessante, mente Sundby, fordi det sjeldent er så stort skille mellom liv og lære som når det gjelder dette temaet. Abort har alltid og vil alltid finnes, uavhengig av hvordan det reguleres. Forskjellen i hvordan det reguleres er imidlertid symptomatisk på hvordan det enkelte samfunn utøver kontroll og fordeler skam over kvinner. Sundby er motstander av abortnemndene slik de fungerer i dag, og mener nemdene bidrar til at kvinnene må stakkarsliggjøre seg selv. I stedet burde man møte kvinnene med informasjon og dialog. Videre gjorde hun det ganske klart at det ikke er så enkelt som at «klarer du å bære fram ett barn, så klarer du to». Tvilling- og flerlingesvangerskap(/fødsler) er langt fra risikofritt, noe som hittil har vært nokså underkommunisert i denne debatten.

RPF takker Sundby for et lærerikt foredrag!

Etter innledningene ble årsmøtet gjennomført, og det ble valgt flere nye styremedlemmer. Årets styre består av:

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Hanne Hareide Skårberg
 • Embla Helle Nerland
 • Ingrid Lie
 • Rita Paramalingam
 • Anette Holtane Bergland
 • Erik Rustad Markussen
 • Hannah Kvamsdal
 • Kari Malene Jørgensen
 • Kristiane Bugge Dugstad
 • Veronica Wiese
 • Anela Ferati

RPF ser frem til å drive med masse spennenende rettspolitisk arbeid i året som kommer!

Har du spørsmål eller innspill til det nye styret kan du ta kontakt på leder@rpf.no.

Årsmøte i Rettspolitisk forening 9. april 2019

Innkallingen finner du her.

Kl. 17:00: Diskusjon om regjeringens forslag til endringer i abortloven

Kl. 18.00: Møtestart og pizza

Frokostkjelleren, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47.

 På sakslista står følgende saker:

 1. Årsmelding fra styret
 2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
 3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
 4. Regnskap 2018
 5. Budsjett for 2019
 6. Fastsetting av kontingent
 7. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
 8. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet.

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg! Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Saksdokumenter finner du her:

 1. Årsmelding fra styret
 2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
 3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
 4. Regnskap for foreninga 2018
 5. Regnskap for Kritisk Juss 2018
 6. Budsjett for 2019
 7. Revisorerklæring

Følg med på Facebook for mer informasjon.

Høstseminaret 2018: vellykket om økonomisk ulikhet

Helgen for to uker siden gjennomførte Rettspolitisk Forening sitt årlige Høstseminar. Temaet for året seminar var økonomisk ulikhet med tittelen «Frihet, ulikhet og utenforskap», og fant sted på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo som tidligere år.

Fredagen kickstartet vi helgen med å se helgens tema i ett litt selvransakende perspektiv. Professor Marianne Nordli Hansen fra UiO holdt en presentasjon om ulikhet blant jurister, hvor hun presenterte sine funn om hva sosial bakgrunn har å si for rekruttering og resultater i juriststanden. Kvelden ble avsluttet med en morsom ulikhets-quiz, hvor en bred variasjon av kunnskaper viste seg nyttig!

Lørdagen startet helgens faglige program. I den første bolken var tema ulike årsaker til ulikhet i dag. Rolf Aaberge fra SSB, Mona Sandbæk fra OsloMet, professor i samfunnsøkonomi fra UiO Kalle Moene, og Marianne Norli Hansen holdt interessante innlegg. Av det som kom fram kan nevnes at det særlig er formuesinntekten i Norge som stor og voksende. Forskjellene forsterkes av arve- og formuesreguleringen som sementerer forskjellene over generasjoner. Mens utdanningsnivået har en innvirkning på utjevning av inntektsforskjellene, har det derimot mindre å si for utjevning av formuesulikheten. Et annet debattert tema var barnetrygden, og hvilken betydning det har om man har universelle eller spesielle ytelser. Deretter diskuterte Axel Fjeldavli, rådgiver i Agenda, og Jan Erik Grindheim, rådgiver i Civita, bolkens tema i et mer normativt perspektiv.

I seminarets neste bolk fokuserte vi på ulike løsninger på økende ulikhet, som også fortsatte som tema på søndag. Gerd Liv Valla holdt et innlegg om 6-timers dagen. Kalle Moene snakket om borgerlønn og Andreas Økland fra Dagbladet diskuterte betydningen av ulike skatte- og avgiftløsninger. Seminaret ble avsluttet med debatt med alle innledere og interessante spørsmål fra et engasjert publikum.

Rettspolitisk forening takker alle deltakere og bidragsytere for et vellykket Høstseminar, og gleder oss allerede til neste år!

Årsmøtet for Rettspolitisk forening ble vel gjennomført 19. april.

I forkant av møtet hadde vi invitert fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet til å snakke om temaet personvern. Han holdt et interessant og tankevekkende innlegg om blant annet hva slags informasjon vi deler når vi samtykker til bruk av diverse sosiale medier, og om hva vi kan vente oss av EUs nye personvernregler.

På årsmøtet ble det valgt et nytt styre. Årets styre består av:

 • Tonje Lilaas Larsen (leder)
 • Ingrid Lie
 • Embla Helle Nerland (nestleder)
 • Grethe kristine Olsen
 • Ingrid Adele Selvik
 • Elsa Skjong
 • Siri Rudå
 • Marie Natland Wabakken
 • Kristin Seehusen
 • Yngve Andersen
 • Karin Maria Svanå
 • Hanne Skårberg

Vi ser frem til å drive med masse spennenende rettspolitisk arbeid i året som kommer!

Har du spørsmål eller innspill til det nye styret kan du ta kontakt på leder@rpf.no

Høstseminaret 2018 om økonomisk ulikhet

Vi ser stadig overskriftene i avisen: «Økt økonomisk ulikhet i Norge», «Farlig vekst i norsk ulikhet». Men hvorfor vokser egentlig ulikheten i Norge? Og hvilke tiltak bør vi sette i verk for å endre det? Er det egentlig problematisk?

Rettspolitisk Forening (RPF) inviterer til årets høstseminar om ulikhet og økte forskjeller.

Seminaret avholdes 21. september til 23. september på Bardøla høyfjellshotell som ligger naturskjønt til på Geilo.

Foreløpige bekreftede innledere er Kalle Moene (Professor i Økonomi ved UiO), Rolf Aaberge (forsker ved SSB), Marianne Norli Hansen (professor i sosiologi, UiO), Mona Sandbæk (professor i sosialt arbeid, OsloMet), Tiril Rustand Halvorsen (Rådgiver ved Agenda) og Jan Erik Grindheim (Statsviter ved Civita).

Program:

Programmet er delt opp i tre bolker. Vi vil først se nærmere på hva ulikhet er, deretter ser vi nærmere på årsakene til ulikhet og til slutt diskuterer vi løsninger.

Fredag:
19.00 Middag
21.00-21:15 Ulikhet blant jurister – hva har sosial bakgrunn å si for rekruttering og resultater i juriststanden?
Ved Marianne Nordli Hansen, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO
21.15 Ulikhetsquiz

Lørdag:
08.00-09.00 Frokost
09.00-09.05 Velkommen v/ leder av RPF Tonje Lilaas Larsen
09.05-09.45 Ulikhetens historie – Historisk og overordnet om økonomisk ulikhet
Ved Rolf Aaberge fra Statistisk Sentralbyrå
09.45-10.30 Barn i fattigdom i et rikt land – Utviklingen av barnefattigdom i Norge og EU-land.
Ved Mona Sandbæk, forsker ved NOVA og professor ved Fakultet for samfunnsfag ved Oslo Met
10.45-11.15 Ulikhet i arv og de formuende få – Hvordan fungerer arv og formue, og hvilken effekt har det på økende ulikhet?
Ved Kalle Moene, samfunnsøkonom og professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
11.15-11.45 Mer info kommer
11.45-14.15 Lunsj
14.15-14.45 Utdanning til besvær – Hvilken rolle spiller skole og utdanning for de økonomiske forskjellene i befolkningen?
Ved Marianne Nordli Hansen, Professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO
14.45-15.30 Panelsamtale og spørsmål fra deltagerne – Forskerne diskuterer de ulike årsakene og hvordan de eventuelt samvirker
15.45-16.30 Ulikhet: et nødvendig onde?
Axel Fjeldavli, rådgiver i Agenda, og Jan Erik Grindheim, rådgiver i Civita, diskuterer årsakene og mulige løsninger i et normativt perspektiv 16.45-17.30 Fra 9 til 15 – Kan 6-timersdagen fungere? Hvilken rolle kan 6-timersdagen ha for å redusere økende ulikheter? Mer info kommer.
19.00 Middag

Søndag:
09.00-10.00 Frokost
10.00-10-45 Gratis penger til alle – Om borgerlønn kan være en mulig løsning og velferdsstatens fremtidige rolle
Ved Kalle Moene, samfunnsøkonom og professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
10.45-11.30 Skattet til likhet – Hvordan kan skatter og avgifter bidra til å redusere økonomisk ulikhet?
Mer info kommer.
11.45-12.30 Avsluttende debatt – Forskerne og tenketankene diskuterer de ulike mulige løsningene og hvilke som kan anses mest betydningsfulle/virkningsfulle i tiden fremover.
12.30-13.30 Lunsj

 

Priser:
3 eller 4-sengs rom, pr. person totalt for helgen: Kr: 1890,-
Dobbeltrom, pr. person totalt for helgen: Kr: 2090,-
Enkeltrom, totalt for helgen: Kr: 2590,-
HYTTE, pr. person totalt for helgen (minimum 5 per hytte): Kr: 1890,-

Studentrabatt til de 20 første påmeldte studentene.

Meld deg på via https://goo.gl/forms/SPxbHzSRYY4cbMCq2.

Prisene inkluderer overnatting fredag til søndag med fullpensjon (middag ankomstdag, frokost, lunsj og middag lørdag, frokost og enkel lunsj søndag. I tillegg kaffe og snacks i pausene). Det faglige opplegget begynner lørdag 22. september kl. 09:00, og avsluttes søndag 23. september kl. 12:30. I tillegg vil det bli mulighet for et bad i hotellets badebasseng eller fotturer i nærområdet.

Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser. Oppgi navn, adresse, studiested/arbeidssted, eventuelle allergier, hvordan du vil bo og eventuelt hvem du skal dele rom med. Dersom du allerede vet når og hvordan du ankommer og reiser bes det også opplyst.

Har du spørsmål om seminaret? Send dem til oss på seminar@rpf.no.

Vi ses på seminar!

ÅRSMØTE I RETTSPOLITISK FORENING 19. april

Torsdag 19. april kl. 18.00 vil det avholdes årsmøte i Rettspolitisk forening.

På sakslista står følgende saker:
1. Årsmelding fra styret
2. Årsmelding fra underavdelinga i Bergen
3. Årsmelding fra redaksjonen i Kritisk juss
4. Regnskap for 2017
5. Budsjett for 2018
6. Fastsetting av kontingent
7. Eventuell endring av vedtektene
8. Valg av leder og øvrige styremedlemmer
9. Eventuelt

Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Årsmelding, regnskap, budsjett mv. kan sendes til medlemmer på forespørsel. Send i så fall en e-post med navn og epostadresse til leder@rpf.no. Endelig saksliste, årsmeldinger, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på vår nettside www.rpf.no ca. to uker før årsmøtet.

Sted: Frokostkjelleren, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate 47

Engasjerte medlemmer oppfordres til å stille til valg!

Spørsmål kan rettes til leder@rpf.no.

Før årsmøtet (kl. 17) blir det debattmøte om et aktuelt tema. Følg med på facebook.com/rettspolitisk for mer informasjon.

Saksdokumenter til årsmøtet finner du her:

Kritisk Juss i økonomiske vanskeligheter

kritisk_juss_2016_04_2x

Kjære medlem av Rettspolitisk forening og abonnementer av Kritisk Juss.

Vi er lei for å informere om at Kritisk Juss ikke vil bli utgitt i trykt form dette året.

Vi har i lang tid mottatt støtte fra Norges Forskningsråd, og de har vært vår største bidragsyter for utgivelse av tidsskriftet. Dessverre har vi nå mottatt avslag på vår søknad om støtte for de neste 3 årene. Vi vet ikke hva som er begrunnelsen for dette, og vi jobber med å se hvordan vi bedre kan imøtekomme deres ønsker.

Som en konsekvens av den økonomiske situasjonen er vi blitt nødt til å kutte noen utgifter. I 2018 vil det derfor komme tre utgivelser av Kritisk Juss, og alle vil ligge åpent tilgjengelig på nett på www.idunn.no. Det er viktig for oss å fortsette publiseringen på denne plattformen, da vi ønsker å nå ut til flest mulig, og vi håper at våre medlemmer har forståelse for denne prioriteringen. Vi har som mål å sende ut informasjon til medlemmene når nyeste nummer ligger klart.  

Styret i foreninga står iherdig på for å sikre andre inntektskilder, slik at vi kan fortsette å gi ut Kritisk Juss i fremtida. Ta kontakt med styret på post@rpf.no dersom du eller ditt firma ønsker å bidra.

Vi takker alle dere som støtter foreninga, og vi vil fortsette å forsøke å utgi et kritisk tidsskrift, som retter søkelyset på svakerestiltes rettsstilling og rettssikkerhet i Norge.

Er du ikke allerede medlem? Vi vil gjerne ha deg med på laget! Du kan melde deg inn på www.rpf.no.